Cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ennill Interniaeth Greadigol fawreddog Arts & Business Cymru


15.11.2022

Mae’r Brifysgol yn aelod o Arts & Business Cymru, a phob blwyddyn, caiff myfyrwyr Celf ar draws Cymru gyfan gyfle i wneud cais am interniaeth greadigol. Dim ond dwy ohonynt caiff eu dyfarnu bob blwyddyn, ac eleni, mae un o’n cyn-fyfyrwragedd o Goleg Celf Abertawe, Gabriella Wild, wedi llwyddo sicrhau’r swydd.

Lleoliad a delir o ddeng mis yn adran Datblygu Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw’r interniaeth. Caiff Gabriella ei hyfforddi gan rai o’r codwyr arian gorau sydd yng Nghymru, a’i mentora gan uwch godwr arian ar gyfer y celfyddydau, yn ogystal â chynghorydd busnes, er mwyn cynorthwyo ei datblygiad.    

Graddiodd Gabriella yn 2020, gan ennill gradd BA (Anrh.) Ddosbarth Cyntaf mewn Darlunio oddi wrth Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), ac yna, cofrestrodd hi ar lwybr darlunio’r cwrs MA Deialogau Cyfoes, gan orffen yn 2022. Penderfynodd Gabriella astudio yn Y Drindod Dewi Sant yn dilyn Diwrnod Agored a gynhaliwyd yn 2016, lle gwnaeth hi ddarganfod bod y staff yn anhygoel o groesawgar, a llawer o fyfyrwyr yn ei fynychu drwy gydol y dydd. Ym marn Gabriella, gwnaeth y  berthynas y gwnaeth hi ei hadeiladu â’r tîm arlunio  dros y pum mlynedd a ddilynodd ei hachosi i dyfu mewn hyder a’i huchelgais i lwyddo. Ochr yn ochr â hyn, roedd y wybodaeth am fusnes y cafodd hi fel rhan o’r radd Darlunio yn amhrisiadwy. Gwnaeth y cwrs gynnig cyfleoedd helaeth i ryngweithio gyda chysylltiadau perthnasol yn y diwydiant drwy gystadlaethau, gweithgareddau allgyrsiol, megis taith i Ffair Lyfrau Plant Bologna, ac amrywiaeth o ddarlithoedd gwadd gan ddarlunwyr gweithredol.

Fel rhan o’r radd MA, mwynhaodd Gabriella gydweithio gyda myfyrwyr, gan wella ei sgiliau a’i gwybodaeth o ddisgyblaethau Celf a Dylunio eraill. Meddai Gabriella: “O’m safbwynt i, roedd y radd MA yn gyfle i archwilio cyfleoedd amrywiol. Cymerais ran mewn llawer o weithdai, cynhyrchais ddarlun corfforaethol ar gyfer Connect, a gweithiais ar gyfres o ffilmiau byrion gyda It’s My Shout, a wnaeth arwain i mi ennill gwobr (Gwobr Three Cliffs Productions am yr Hyfforddai Gorau, 2022), yn ogystal â chyfle i gael swydd fel Cynorthwyydd yn yr Adran Gelf, ym mis Gorffennaf, 2022.”

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd (Celf a’r Cyfryngau), Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf PCYDDS: “Rydym wrth ein boddau bod merch radd BA a MA Darlunio, Gabriella Wilde, wedi cael ei dewis ar gyfer yr Interniaeth Greadigol Arts & Business Cymru fawreddog hon. Mae ein rhaglenni darlunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn cael eu cydnabod yn eang am greu rhai o’r talentau gorau a chryfaf, ac mae Gabriella wedi dangos hyn drwy ei llwyddiant. Rydym yn hyderus fe wnaiff y cyfle hwn ei helpu i roi hwb ymlaen i’w gyrfa greadigol.”

Meddai Steven Kenward, Rheolwr Gweithrediadau i Arts & Business Cymru: “Mae Arts & Business Cymru wrth ei fodd yn cefnogi Gabriella yn ei hinterniaeth. Rydym yn hyderus bydd ei hawydd, ei chreadigedd a’i chymhelliant yn ei helpu hi i fod yn godwr arian medrus ar gyfer y celfyddydau. Yn ogystal â’r gefnogaeth arbenigol a ddarperir gan y Coleg, rydym yn enwedig o fodlon bod un o’n haelodau busnes allweddol,  Jamie Falarczyk, Rheolwr Materion Corfforaethol Wales & West Utilities, wedi cytuno mentora Gabriella. Gwnaiff hyn sicrhau ei bod hi’n cael mewnwelediad gwerthfawr i‘r sector preifat a’r rôl hanfodol y mae cwmnïau corfforaethol yn ei chwarae wrth bartneru â’r celfyddydau yng Nghymru.”

Roedd Gabriella wrth ei bodd ar ennill yr interniaeth ac meddai: “Roedd darganfod fy mod wedi cael fy newis gan Arts & Business Cymru i gael un o’r ddwy interniaeth a oedd ganddynt yn wych! Fel rhan o’r Interniaeth, rwy’n gweithio fel aelod o’r tîm Datblygu gan ganolbwyntio ar Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, ond rwyf hefyd yn cael profiad ar draws y meysydd canlynol: Rhoddion gan Unigolion, Corfforaethol, a Digwyddiadau. Mae’r Coleg llawn ysbrydoliaeth ac mae’n gyffrous iawn cefnogi ei dalentau sy’n dod i’r golwg! Roedd Arts and Business Cymru yn gymwynasgar a chefnogol drwy gydol y broses gyfweld, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros y deng mis nesaf.”

https://gabriellawilde.co.uk/ 

Gwahoddir ceisiadau ar hyn o bryd oddi wrth fyfyrwyr sydd wedi gorffen y cwrs ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac sydd am gymryd rhan yng nghynllun  2022-23. Dilynwch y ddolen os gwelwch yn dda er mwyn gwneud cais: http://www.aandbcymru.org.uk/creative-internships/