Darlith Athrawol yn archwilio sut y gall darpariaeth arloesol y Brifysgol ddiwallu anghenion ymarferwyr profiadol sy’n ceisio symud i gam nesaf eu datblygiad.


14.01.2022

Bydd yr Athro Annette Fillery-Travis yn cyflwyno’r ddarlith broffesiynol nesaf ‘Making the Familiar Strange – exploring a pedagogy for epistemic practitioners’ ar ddydd Mercher, 19 Ionawr am 4pm.

‘Making the  Familiar Strange Exploring a Pedagogy  for Epistemic Practitioners

Mae’r digwyddiad yn rhan o gyfres o ddarlithoedd misol a fydd yn cael eu cyflwyno gan staff academaidd y Brifysgol sydd wedi derbyn teitlau Athrawol.

Bydd yr Athro Fillery-Travis yn archwilio sut y gall darpariaeth arloesol y Brifysgol ddiwallu anghenion ymarferwyr profiadol sy’n ceisio symud i gam nesaf eu datblygiad.

Yr Athro Fillery-Travis yw Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith. Meddai:

“Rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno’r ddarlith. Fel addysgwyr a ydym yn ceisio ychwanegu at allu unigolyn i weithredu o fewn terfynau eu persbectif presennol ar waith, bywyd a chymdeithas, ynteu a ydym yn ceisio galluogi ein myfyrwyr i archwilio safbwyntiau mwy cymhleth, amwys ac ansicr?

“Awgryma ymchwil diweddar i ddyfodol gweithwyr y bydd y rheiny sy’n mynd i mewn i’r farchnad waith ar hyn o bryd yn newid gyrfa ddeuddeng gwaith yn ystod eu bywyd gwaith (Ehlers, 2020). Mae hyblygrwydd o’r fath yn galw am lefel uchel o ystwythder dysgu. Ni all cymwysterau addysg uwch mwyach gael eu hadnabod yn ofyniad syml i gael eich dethol ar ddechrau gyrfa ddewisol. Bydd angen eu diweddaru a’u hamrywio trwy gydol gyrfa unigolyn. Fodd bynnag, ni all ffurf na swyddogaeth y datblygiad hwn ddilyn ‘llwybr datblygu llorweddol’ confensiynol cynyddu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i wneud y swydd ond yn hytrach rhaid iddynt ymdrin â’r llwybr ‘datblygiad fertigol’ sef cynyddu agwedd, ystwythder gwybyddol, ac ymwybyddiaeth i weithredu ar gymhlethdod ac awdurdod cynyddol ar lefelau sy’n cynyddu.”

Mae’r Athro Fillery-Travis yn uwch addysgwr hyfforddwr, ymchwilydd ac awdur. Ar ôl gyrfa lwyddiannus yn wyddonydd ymchwil, lle’r oedd hi’n Gymrawd y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ac awdur dros 50 o bapurau academaidd. Dechreuodd ei hail yrfa gyda Sylfaen Datblygu Proffesiynol ar ôl sicrhau gradd Meistr mewn Datblygu Proffesiynol. Daeth yn Brif Swyddog Gweithredol a dyluniodd raglenni arweinyddiaeth ar gyfer rheolwyr y sector cyhoeddus ac arweinwyr ysgolion, a rhaglenni hyfforddi rheolwyr hyfforddwyr ar draws amrywiaeth o sectorau.

Yn ystod cyfnod sabothol ym Mhrifysgol Manceinion yn 2008, roedd yn gyfrifol am ddiwygio’r rhaglen Meistr mewn Arweinyddiaeth Addysgol ac yn 2010 symudodd yr Athro Fillery-Travis i Brifysgol Middlesex lle’r oedd hi’n Bennaeth y gyfadran ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol lle bu’n goruchwylio dros ugain o ddoethuriaethau hyfforddi ac yn rhedeg y Grŵp Ymchwil Gwaith a Dysgu. Mae hi hefyd wedi gweithio’n ymgynghorydd ar ystod o sefydliadau Fortune 500 gan gynnwys Nationwide US ar draws ystod o sectorau.

Hi yw prif ymchwilydd prosiect ar draws Ewrop a ariannwyd gan yr UE ar y Ddoethuriaeth Fodern ac yn ddiweddar, fe ddechreuodd yn ei swydd yn Bennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lle mae’n rhoi rhwydd hynt i’w hawch am hwyluso datblygiad proffesiynol unigolion.

Dywedodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Mae’n bleser gennyf wahodd yr Athro Fillery-Travis i gyflwyno ei darlith broffesiynol a’i llongyfarch ar gyflawni’r teitl.  Mae’r Athro Fillery-Travis yn awdurdod blaenllaw ar ddysgu proffesiynol a dysgu drwy brofiadau sydd wedi gwneud cyfraniad enfawr at y Brifysgol yn Bennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith”.

Cynhelir y ddarlith ar ddydd Mercher, 19 Ionawr am 4pm, T&L4 Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin ac ar-lein dros Microsoft Teams.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk