Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg 2022


26.10.2022

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn nodi Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg ar Dachwedd 2 drwy rannu straeon myfyrwyr, graddedigion a staff sy’n helpu i wella bywydau trwy beirianneg a llunio’r byd o’n cwmpas.

 

National Engineering Day in glossy purple letters.

Nod Diwrnod Cenedlaethol Peirianneg, a arweinir gan yr Academi Beirianneg Frenhinol, yw gwneud peirianwyr a pheirianneg yn y DU yn fwy gweladwy. Mae cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl eraill yn gymhelliant gyrfa allweddol i bobl ifanc sydd am weld sut mae peirianwyr yn dod o hyd i atebion a dysgu mwy am y bobl sy'n elwa o'r arloesi.

Mae’r Athro Elena Rodriguez-Falcon FREng, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi’i henwi’n gymrawd yr Academi Beirianneg Frenhinol yn ddiweddar a bydd yn derbyn ei gwobr ar 8 Tachwedd.

Yr Athro Rodriguez-Falcon yw un o’rarweinyddion mwyaf arloesol ym maes diwygio addysg peirianneg yn y DG. Yn dilyn pum mlynedd yn gweithio fel peiriannydd mecanyddol ym Mecsico, cafodd effaith enfawr ym Mhrifysgol Sheffield, gan ganolbwyntio ar fenter, addysg peirianneg ac amrywiaeth.

Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf mae wedi dangos arweinyddiaeth ragorol wrth sefydlu’r sefydliad addysg uwch newydd cyntaf yn y DG sy’n ymroddedig i beirianneg.  Mae ei hysbrydoliaeth hithau wedi arwain at fabwysiadu addysgeg peirianneg sy’n canolbwyntio ar heriau yn NMITE (Athrofa Fodel Newydd ar gyfer Technoleg a Pheirianneg) a groesawodd ei myfyrwyr cyntaf yn ddiweddar, er gwaethaf y problemau a grëwyd gan bandemig Covid-19. Yr haf yma, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Mae Cymrodyr newydd eleni yn adlewyrchu menter barhaus yr Academi, sef Fellowship Fit for the Future, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020, i ysgogi mwy o enwebiadau am beirianwyr rhagorol o blith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol cyn ei hanner canmlwyddiant yn 2026. Gyda’r fenter hon mae’r Academi yn ymdrechu i gynyddu cynrychiolaeth o blith menywod, peirianwyr anabl a LHDTC+, y rheini o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, llwybrau addysg anhraddodiadol a diwydiannau sy’n dod i’r amlwg, a’r rheini sydd wedi cyflawni rhagoriaeth ar gam cynharach yn eu gyrfa na’r arfer.

“Mae peirianneg yn wir yn broffesiwn aruchel, yn ddisgyblaeth y mae ei hangen yn fwy nag erioed i fynd i’r afael â’r problemau y mae’r byd yn eu hwynebu ac i atal y problemau hynny.

“Mae addysg flaengar a thrawsnewidiol o’r pwys mwyaf yn hyn o beth, ac nid yn unig y mae’r anrhydedd bersonol aruthrol hon yn cadarnhau’r farn honno, ond mae hefyd yn rhoi’r ysgogiad i mi i barhau i chwilio am ffyrdd newydd o addysgu ac ymgysylltu â chenedlaethau newydd o beirianwyr amrywiol mewn modd effeithiol.

Astudiaethau achos

Mae tîm o beirianwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a ddatblygodd  system cymorth anadlol jet argraffedig 3D i helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn Covid 19 wedi ennill Gwobr Dewi Sant o dan y categori Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Ym mis Mai 2020, penderfynodd Luca Pagano, Graham Howe, Professor Peter Charlton, John Hughes a Richard Morgan defnyddio eu harbenigedd i ddatblygu system cymorth anadlol jet argraffedig 3D hynod effeithlon wedi'i seilio ar Venturi fel rhan o ymdrech gydlynol i helpu'r GIG yn yr achosion cychwynnol o Covid-19.

Y prif amcan oedd datblygu dyfais y gellid ei gweithgynhyrchu'n rhad, yn gyflym ond, ar yr un pryd, yn hawdd ei defnyddio wrth gynnal lefelau perfformiad uchel. Cafodd y ddyfais ei optimeiddio i allu cyflawni swyddogaethau CPAP megis cynnal pwysau PEEP mewn sefyllfaoedd lle byddai ysbytai dan bwysau eithriadol a lle'r oedd y cyflenwad ocsigen yn gyfyngedig.

Gofynnodd Peiriannydd Biofeddygol Arweiniol yn Nepal a oedd wedi darllen y newyddion am y Venturi, a allai’r tîm rannu eu ffeiliau 3D i’w hargraffu yn ei ysbyty yn Pokhara lle'r oedd sefyllfa COVID-19 yn gwaethygu bob munud.

Ymatebodd y tîm yn gyflym gan roi cytundeb trwydded mewn lle ac yna darapru’r holl ddogfennaeth/ffeiliau technegol a chefnogi'r peirianwyr yn Nepal gydag unrhyw ymholiadau. Cynhyrchwyd y ddyfais yn llwyddiannus gydag argraffwyr bwrdd gwaith 3d a'i defnyddio i achub bywydau.

Mae Nelly Fernandez, myfyrwraig Meistr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn adeiladu ar yr arbenigedd a’r sgiliau a enillodd yn ystod ei hastudiaethau yn y Brifysgol drwy leoliadau cydweithredol mewn diwydiant, i ddatblygu ei gyrfa ym maes Profi Anninistriol (NDT).

Mae gan Nelly radd Meistr mewn profi a gwerthuso anninistriol gan y Brifysgol ac mae’n gweithio’n beiriannydd cymorth cymwysiadau/cynnyrch yn ETher NDE yn St Albans.

Mae ETher NDE yn gwmni sy’n gwneud offer cerrynt trolif, probiau ac ategolion.  Yn ei rôl yn Beiriannydd Cymorth Cymwysiadau/Cynnyrch mae Nelly yn gweithio mewn dylunio, yn ogystal â bod yn gyswllt â chwsmeriaid i ddarparu cymorth technegol cyn ac ar ôl gwerthu.  Mae’r cwmni hefyd yn ymwneud â gwahanol brosiectau ymchwil i ddatblygu technolegau newydd, lle mae gan Nelly gyfrifoldebau mewn dylunio probiau, profi, ysgrifennu adroddiadau ac ymgysylltu â’r partneriaid eraill.

Tra oedd yn astudio am ei MSc mewn profi a gwerthuso anninistriol yn y Drindod Dewi Sant, cafodd Nelly leoliad gyda phartner diwydiannol y Brifysgol, Oceaneering SIS yn Abertawe, lle gwnaeth ei gwaith arbrofol yn rhan o’r prosiect ymchwil ar gyfer Traethawd Hir ei gradd Meistr.   Roedd ei hymchwil, ‘Assessment and Validation of the Lyft System for the Detection and Sizing of CUI with Associated FE Modelling’, yn cynnwys asesu a dadansoddi perfformiad arolygiadau cerrynt trolif â phwls a delweddu cyrydu dan inswleiddiad ynghyd ag efelychiadau cyfrifiadurol cysylltiedig.

Meddai Nelly: "Ces i fy nysgu gan rai o’r athrawon gorau yn y maes, yn enwedig yr Athro Peter Charlton a oedd yn diwtor arna i, a ches i’r profiad o weithio dan oruchwyliaeth Richard Granville mewn cwmni megis Oceaneering, a roddodd i mi ddealltwriaeth wych o’r diwydiant yn ogystal â rhoi’r wybodaeth a’r hyder i mi ffynnu ynddo.

"Mae gwybod bod eich gwaith dyddiol yn helpu’r byd i weithio, yn ogystal â gwella a chynnal ansawdd bywyd pobl, yn sicr yn foddhaol ac yn eich symbylu.  Hoffwn i annog mwy o bobl, a menywod yn arbennig, i dwrio i fyd NDT a chreu effaith.

Mae Cyflymydd Digidol SMART yn dîm o gynghorwyr arbenigol o'r diwydiant sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i nodi'r dechnoleg gywir i hybu eu helw.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i gefnogi gan y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (AMRC Cymru). Nid oes yna unrhyw gostau ariannol i'r busnesau sy'n cymryd rhan.

Richard Morgan

Arweinydd y Prosiect a'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu

Richard Morgan yw'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, ac mae eisoes wedi rheoli rhaglenni gradd a phrosiectau cysylltiadau diwydiannol yn yr Ysgol Peirianneg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Yn flaenorol, bu'n gweithio i Thyssen Krupp Automotive ac i Northcliffe Press.

Mae Richard yn arwain nifer o brosiectau partneriaethau cydweithredol sy'n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, lle mae'n gweithio gyda sefydliadau megis Aston Martin Lagonda, Marelli, Troy Manufacturing Group, Treharne Automotive Engineering a Reeco Automation. Mae hefyd yn oruchwyliwr academaidd ar gyfer prosiect Arbenigedd SMART a ariennir gan WEFO (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru), sy'n canolbwyntio ar ddatblygu ymyraethau awtomatiaeth cydnerth trwy ddefnyddio dulliau efelychu digidol a thechnegau modelu i optimeiddio a dilysu datrysiadau arfaethedig cyn eu rhoi ar waith yn ffisegol.

Jordan Jenkins (deallusrwydd artiffisial, awtomatiaeth SMART)

Mae Jordan yn ddarlithydd ac yn gydymaith ymchwil yn yr Ysgol Peirianneg yn PCYDDS. Mae ei ddiddordebau academaidd yn cynnwys awtomatiaeth, roboteg, a chymhwyso deallusrwydd artiffisial mewn modd ymarferol, sy'n cynnwys dadansoddeg data mawr a golwg peiriannau, a hynny gan ddefnyddio peiriannau a dulliau dysgu dwfn.

Mae Jordan yn aelod o dîm ymchwil sy'n cynnal astudiaeth ddichonoldeb, a ariennir gan EPSRC (Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol), ar systemau realiti estynedig, a alluogir gan ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer busnesau bach a chanolig.

Yn ystod haf 2020, cwblhaodd interniaeth ar y cyd rhwng yr Ysgol Peirianneg a Treharne Automotive. Roedd yr interniaeth yn golygu gwneud gwaith ymchwil i bennu ymarferoldeb awtomeiddio'r prosesau dadgydosod ac ailgylchu ar gyfer modiwlau batrïau ïonau lithiwm a ddefnyddir mewn cerbydau trydan.

Ryan Cording (efelychu digwyddiadau arwahanol)

Mae Ryan Cording yn gydymaith ymchwil sydd wedi'i leoli yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru yn PCYDDS. Trwy gael ei benodi i brosiect Arbenigedd SMART cydweithredol, sy'n cynnwys dau gwmni partner, mae wedi magu profiad proffesiynol o ran optimeiddio a dilysu prosesau gweithgynhyrchu trwy ddefnyddio dulliau modelu efelychu digidol.

Ers dwy flynedd, mae gweithgarwch ymchwil Ryan wedi canolbwyntio'n drwm ar werthuso'r arfer o ddefnyddio offer efelychu prosesau mewn busnesau bach a chanolig yng Nghymru, a'r modd y gallai defnydd effeithiol darfu ar y diwydiant. Trwy iddo gysylltu â nifer o bartneriaid diwydiannol, datblygwyd modelau efelychu digwyddiadau arwahanol ar gyfer y diwydiannau modurol, bwyd a diod, a chastio amgylchynol.

Darlithydd Peirianneg yn Y Drindod Dewi Sant yw Abi Summerfield. Meddai: "Pan fydd pobl yn gofyn i mi beth rwy'n ei wneud a minnau’n dweud fy mod i’n beiriannydd, un o'r cwestiynau cyffredin nesaf yw, 'sut daethoch chi i wneud hynny?'. Fel llawer o fenywod rwy'n eu hadnabod mewn peirianneg, yn aml mae cysylltiad teuluol â'r proffesiwn. Roedd fy nhad, heb fod yn beiriannydd, yn yrrwr rali lled-broffesiynol drwy'r wythdegau, ac felly roedd chwaraeon modur yn rhan anochel o'm plentyndod.

"Wedyn un diwrnod gofynnodd fy nhad i mi gysylltu â'r Drindod Dewi Sant a gofyn am brosbectws. Pan gyrhaeddodd, dangosodd i mi eu bod nhw’n cynnig cwrs mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro. Sylweddolais i fod hwn at fy nant i. Doeddwn i ddim bob amser yn hyderus mewn mathemateg ond roedd gen i athrawes wych a'm hysbrydolodd i wneud yn dda.

"Roedd Peirianneg Foduro a Chwaraeon Moduro yn Y Drindod Dewi Sant yn bopeth y gallech chi ei ddymuno a mwy, ac er ei fod yn heriol, dim ond i chi roi'r amser i mewn, roedd modd dod i ben. Ar ôl graddio, gweithiais i dimau rasio a rali ac wedyn dechrau dysgu ar y cwrs yr oeddwn wedi graddio arno.

"Erbyn hyn rwy’n cael cwrdd â phobl ifanc o bob math o gefndiroedd ac yn eu helpu nhw i wireddu eu breuddwydion o weithio ym maes peirianneg. O bryd i’w gilydd, rwy’n cael mynd yn ôl a gweithio mewn cyfarfodydd rasio, yn enwedig rasys dycnwch rwy’n dwlu arnyn nhw.  Mae'r her o gael tîm i weithio gyda'i gilydd a chael car i ddiwedd ras yn rhoi’r syniad o lwyddiant mwyaf anhygoel i chi! Rydyn ni bob amser yn annog ein myfyrwyr i ymuno â'r timau rasio gweithredol sydd gennym yn Y Drindod Dewi Sant. Os ydych chi'n gyffrous am yr hyn rydych chi'n ei astudio, mae'n haws bod yn llwyddiannus."

Graddiodd Holly Yoemans yn 2015 o’r rhaglen BSc Peirianneg Chwaraeon Moduro.  Yn ystod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant, roedd yn llysgennad myfyrwyr mewn nifer o ddigwyddiadau a gynhaliwyd gan Gymdeithas y Diwydiant Chwaraeon Moduro (MIA) i gael profiad a gwybodaeth bellach o’r diwydiant.  Ar ôl graddio, bu Holly yn gweithio i grŵp Sinclair yn Abertawe cyn symud ymlaen i McLaren Automotive yn 2018 yn Beiriannydd Prosiectau.  Wedyn symudodd Holly ymlaen i swydd Arbenigwr Gwerthiant Chwaraeon Moduro cyn dechrau ei rôl gyfredol ym mis Mai 2021 yn Uwch Beiriannydd Prosiectau yn yr adran Gwthiant.

Dywedodd Holly fod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant wedi rhoi cipolwg iddi ar beth gallai ei gyflawni o fewn y diwydiant chwaraeon moduro a’r sgiliau a’r wybodaeth i gyflawni hynny.  

“Rwy’n cofio eistedd mewn darlithfa yn y Drindod Dewi Sant yn gwrando ar rywun o McLaren yn rhoi cyflwyniad, yn meddwl y byddwn i’n dwlu gwneud hynny a dychmygwch y teimlad hwnnw o ddod yn ôl i’ch prifysgol eich hun a rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr y dyfodol ar beth rydych chi’n ei wneud a sut rydych chi’n ei wneud.  

“Gofynnwch i chi’ch hun  beth gallwch chi ei wneud i gyrraedd y sefyllfa honno. Mae’n gwestiwn o newid eich ffordd o feddwl i’ch cefnogi eich hun i gyflawni.  Achubwch ar bob cyfle posibl oherwydd bydd o fudd i chi yn y dyfodol.  Bydd popeth a ddysgwch am y diwydiant chwaraeon moduro o fudd i’ch gyrfa.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk