Dymuniad un sydd wedi gadael gofal ac wedi graddio o raglen Eiriolaeth Y Drindod i ysbrydoli plant a phobl ifanc


05.07.2022

Am flynyddoedd lawer, credodd Abi-Marie Jones, sydd wedi gadael gofal, bod mynd i’r brifysgol yn nod amhosibl. Ond yr wythnos yma, mae hi’n graddio gyda BA mewn Eiriolaeth ac wedi addo defnyddio ei chymhwyster newydd a’i phrofiad i ysbrydoli eraill o gefndiroedd tebyg.

Advocacy Bursary Winner

Dywed Abi-Marie ei bod wedi mynychu diwrnod agored y brifysgol yn chwilio am amgylchedd a fyddai’n dathlu llwyddiant a chwympodd mewn cariad gyda’r cwrs ar ôl clywed rhagor am yr hyn sydd gan y rhaglen i’w gynnig.

Meddai: “Cefais fy nenu gan y ffordd y cafodd Eiriolaeth ei gyflwyno yn y diwrnod agored, roedd yn swnio fel cwrs anhygoel, pam na fyddech chi eisiau ymuno â chwrs sy’n eich addysgu am bwysigrwydd a gwerth cefnogi eraill i ennill eu cyfleoedd gorau a lleisio eu barn!

“I mi, roedd yn ticio pob blwch sydd o ddiddordeb i mi, roedd eisoes gen i ddiddordeb yn y ffordd mae polisi cymdeithasol yn effeithio ar unigolion ac felly roedd yn rhesymegol i mi ddewis y cwrs oedd yn ymgysylltu â’r sector yn y ffordd fwyaf. Roedd gen i rhywfaint o wybodaeth am Eiriolaeth cyn dechrau’r cwrs ond gwnaeth y diwrnod agored gadarnhau fy mod yn iawn i fynd amdani.”

Wedi bod allan o fyd addysg ers rhai blynyddoedd, dywed Abi-Marie ei bod yn nerfus am ddychwelyd i addysg yn ei hugeiniau, fodd bynnag teimlodd yn gyfforddus ar unwaith gan fod y Brifysgol yn groesawgar ac yn barod iawn i helpu.

Ychwanegodd: “Mae wedi bod yn fraint enfawr cael fy nghefnogi gan y tîm arbennig sy’n addysgu Eiriolaeth a heb eu cefnogaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth eang, ni fuaswn wedi llwyddo.”

Dywedodd Abi-Marie ei bod wedi dwlu ar holl agweddau’r cwrs gan fod pob diwrnod o ddarlithoedd yn cyflwyno heriau newydd a sgyrsiau diddorol. Roedd y cwrs Eiriolaeth yn ymdrin â materion cyfredol parhaus ynghyd ag amlygu pwysigrwydd dysgu gan gamgymeriadau’r gorffennol o ran proses neu weithdrefn.

Meddai: “Roedd ein dosbarth yn gymharol fach ac o ganlyniad bu’n bosibl i ni gael cymorth penodol pa fu angen ac roedd yn teimlo fel pe bai’r darlithwyr yn ein hadnabod, rydych yn fwy nag enw ar daflen. Er nad oeddwn yn credu ar y dechrau y buaswn yn academydd naturiol; cwympais mewn cariad â’r doreth o wybodaeth i’w dysgu. Fy hoff beth am y cwrs oedd clywed y darlithwyr yn siarad ag angerdd, maent yn dwlu ar yr hyn y maent yn ei wneud ac yn gwneud eu gorau i’w wneud yn berthnasol.”

Dywed Abi-Marie bod Y Drindod wedi datblygu ei brwdfrydedd am ddysgu a gwella deilliannau pobl lle bo’n bosibl.

“Dechreuais yn y brifysgol yn ansicr ynghylch fy nghyfeiriad yn y dyfodol a p’un a oeddwn yn medru cwblhau gradd, ac er bod ansicrwydd yn annatod, cefais fy atgoffa’n gyson gan y darlithwyr y gallwn gyrraedd fy nod drwy ffocysu,” ychwanegodd.

“Rwyf nawr yn falch i ddweud bod gen i werthoedd sy’n gynhwysol yn gymdeithasol ac rwyf wedi dod yn unigolyn angerddol iawn. Mae’r Drindod a’m darlithwyr wedi fy helpu i ddod o hyd i’m llais a dysgu sut i’w ddefnyddio.”

Roedd lefel y cymorth a ddarparwyd gan y darlithwyr yn amhrisiadwy yn ôl Abi-Marie.

“Roedd y drws ar agor ar gyfer cymorth ychwanegol gydag ochr academaidd pethau ac ar gyfer unrhyw gyngor arall oedd ei angen, ac rwy’n meddwl bod hyn yn amgylchedd mor hanfodol i’r brifysgol ei hyrwyddo.

“Cefais fy nghefnogi ymhellach gan y Brifysgol trwy fy heriau iechyd meddwl personol fy hun o ran hwyluso mynediad at gymorth.  Mae’r darlithwyr wedi darparu mewnolwg gwerthfawr sydd wedi fy nghaniatáu i wneud penderfyniadau mawr o fewn fy mywyd proffesiynol o safbwynt gwybodus.”

Mae Abi-Marie wedi ennill y Wobr Eiriolaeth, Cymdeithaseg, Tegwch ac Amrywiaeth yn y seremoni raddio eleni.

Meddai: “Mae ennill y wobr yn fraint enfawr, ac roedd hyd yn oed cael fy enwebu yn sioc enfawr. Rwy’n eithriadol o falch i’w derbyn hi yn y seremoni raddio ac yn ddiolchgar iawn am y daith hon.”

Meddai’r darlithydd Phillip Morgan,

“Mae Abi-Marie wedi dangos safonau ymarfer uchel yn ei gwaith Eiriolaeth ac yn cydnabod yn llawn bwysigrwydd clywed barn pobl ifanc, mae hi'n deall yn iawn bwysigrwydd cynnwys pobl ifanc yn wirioneddol mewn unrhyw broses o wneud penderfyniadau sy'n effeithio arnynt.”

Ar ôl graddio, mae Abi-Marie yn dymuno parhau â’i thaith o fewn byd addysg drwy ddychwelyd i’r Brifysgol i astudio cwrs meistr mewn Tegwch ac Amrywiaeth.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk