'Harmoni'r Nefoedd a'r Ddaear' - Canolfan Sophia, Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei 19eg Cynhadledd Flynyddol


18.05.2022

Fis nesaf, bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal ei 19eg cynhadledd flynyddol Canolfan Sophia.

How do we seek to harmonise life on Earth with that of the Heavens – the sky, stars and wider cosmos? This is the question asked posed by the nineteenth annual conference of the University’s Sophia Centre. This year the Centre is partnering with the University’s Harmony Institute.

Cynhelir y gynhadledd ddeuddydd, dan y teitl 'Cytgord Nefoedd a Daear', ar gampws Llambed ar 25 a 26 Mehefin.  Eleni mae'r Ganolfan yn partneru gydag Athrofa Harmoni'r Brifysgol.  Mae’r syniad bod y bydysawd yn bodoli’n un cyfanwaith yn sylfaenol i lawer o athroniaethau’r hen fyd yn ogystal ag i wyddoniaeth fodern. Hyn sydd wrth wraidd y cysyniad bod y cosmos yn bodoli mewn cyflwr o Gytgord (ag ‘C’ fawr).  Yn ogystal, dyma sail y gred y gall bodau dynol fyw mewn cytgord â’r amgylchedd ehangach ac mae’n taro tant â llawer o draddodiadau o’r Dwyrain, o’r Gorllewin, o’r Hen Fyd a’r Newydd.  Yn ymarferol, mae i’r syniadau hyn oblygiadau o ran astudiaethau iechyd, addysg, busnes, pensaernïaeth, amaethyddiaeth, datrys gwrthdaro ac amrywiaeth o weithgareddau eraill.  Os yw popeth yn gysylltiedig mae popeth yn perthyn i’w gilydd, ac mae lles y naill yn dibynnu ar les y llall. Gellir cyd-destunoli’r syniadau hyn oddi mewn i fframwaith cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb.

Bydd y gynhadledd yn un hybrid, gyda rhai cynulleidfaoedd a siaradwyr yn ymgynnull yn Llanbedr Pont Steffan, ac eraill yn taro heibio o bob cwr o'r byd. Bydd y pynciau'n croesi'r celfyddydau, pensaernïaeth, archaeoleg, gwleidyddiaeth, hud, garddio ac awyr dywyll.

Meddai Dr Nicholas Campion, sydd â chyfrifoldeb ar y cyd dros Ganolfan Sophia a’r Athrofa Harmoni:

"Mae astudio'r ffordd rydyn ni'n gwneud ystyr o'r nefoedd, yr awyr a'r sêr yn nodwedd unigryw o'r arlwy yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dros yr ugain mlynedd ddiwethaf rydyn ni wedi arloesi'r gwaith o astudio sut mae ein syniadau am y cosmos yn dylanwadu ar bob agwedd ar ddiwylliant, ac rydyn ni’n parhau i fod yn arweinwyr yn y maes."

Meddai Dr Frances Clynes, aelod o bwyllgor y gynhadledd,

"Sut mae ceisio cysoni bywyd ar y Ddaear â bywyd y Nefoedd – yr awyr, y sêr a'r cosmos ehangach? Hwn bydd y cwestiwn y bydd yn cael ei ofyn yn ystod y gynhadledd.

Ar y ddau ganmlwyddiant hwn ers sefydlu’r Brifysgol rydyn ni’n cofio sut y cafodd ei sefydlu i sicrhau bod addysg ar gael i bobl ac rydyn ni’n croesawu pawb i’n cynadleddau'."

Bydd y siaradwyr sy'n ymgynnull yn Llanbedr Pont Steffan yn cynnwys

Dr Jack Hunter: 'Permaculture, Spirituality and Cosmology: Gardening in Harmony with Cosmic Principles'

Dr Nicholas Campion: ‘The Harmony of the Heavens and Earth in the Western Tradition’.

Dr Dawn Collins: 'Tibetan Spirit Mediums, Harmony and the Sky'

Krystyna Krajewska: ‘The Way of Heaven: Chinese Cosmology and the Proper Order of Things’

Marc Frincu: ‘Cosmological and Christian harmony in traditional Romanian carols and fairytales’.

Bydd y siaradwyr sy'n ymuno o bell yn cynnwys

Aleksandra Bajic: 'Looking for Harmonia'

Claudia J. Rousseau: 'Celestial Harmony and Astrological Magic’

Yuqing Chen: ‘Beliefs and cosmology: the orientation of graves in Neolithic China’.

Jessica Heim: Astronomers, the Night Sky, and the Space Environment’

Mae'r gynhadledd yn cael ei hyrwyddo gan Wasg Canolfan Sophia, sef cyhoeddwr academaidd mewnol Canolfan Sophia.

Ar gyfer yr holl wybodaeth am y gynhadledd gan gynnwys rhaglen a chofrestru: http://sophia-project.net/conferences/conference2022/index.php

Ar gyfer Canolfan Sophia a’r Athrofa Harmoni, Dr Nicholas Campion, n.campion@pcydds.ac.uk 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076