Lansio arddangosfa unigol ysbrydoledig Cyn-fyfyriwr Coleg Celf Abertawe


01.11.2022

Ddydd Gwener 4 Tachwedd am 6pm, bydd yr arddangosfa Tymhorau Rhyfedd yn agor yn Stiwdio Griffith, oriel gelf gyfoes fwyaf newydd Abertawe, sydd wedi ei lleoli yng Ngholeg Celf Abertawe ar Gampws Dinefwr. Mae’r arddangosfa’n dathlu gwaith yr artist Owain Sparnon.

Owain Sparnon

Mae’r arddangosfa’n dathlu preswyliad Owain yng Ngholeg Celf Abertawe ar ôl ennill y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam, prosiect a ariennir trwy’r Gronfa Les i Artistiaid. Mae’r arddangosfa hefyd yn nodi dechrau rôl Owain fel Artist Mentor ar gyfer y Gymraeg yma yng Ngholeg Celf Abertawe. Mae’r arddangosfa unigol hon yn Stiwdio Griffith yn cynnwys paentiadau, ffotograffau, darluniau a gweithiau collage digidol.

Amcanion Owain yn ystod y cyfnod preswyl hwn oedd datblygu ac adeiladu ar strategaethau gweledol a archwiliwyd yn wreiddiol yn ei arddangosfa i raddedigion, a oedd yn mynd i’r afael â themâu atgofion, lle a hunaniaeth. Yn benodol, roedd nod Owain ar gyfer y preswyliad hwn yn ddeublyg; canolbwyntio ar ymarfer heb gyfyngiad ac archwilio’r potensial o weithio o fewn cyd-destun stiwdio. Roedd gweithio fel hyn yn ei alluogi i ganolbwyntio ar ansawdd ei waith yn hytrach na’r swm a gynhyrchwyd. O ganlyniad, mae ymarfer Owain wedi trawsnewid dros y 18 mis diwethaf, gan esblygu trwy archwilio deunydd a phwnc.

Gyda’r fantais o gael amser i fyfyrio, ac amser i fod yn amyneddgar gyda’r gwaith a grëwyd, mae’r Gymrodoriaeth Newid Cam wedi galluogi Owain i ddarganfod gwahanol fethodolegau o weithio. Gan greu gweithiau sy’n ymateb i gyfarfyddiadau bob dydd yr artist – ffotograffau, tirweddau, golau adlewyrchol, sain, siâp a ffurfiau gwrthrychau bob dydd – mae wedi cael ei gyfareddu gan y syniad o haenu, datgelu, ymblethiad, a newid cyd-destun y ffiniau rhwng gwrthrychau, digwyddiadau, paentiadau a cherflunio.

Mae ymarfer Owain yn mynd i’r afael â’r cyflwr dynol, sut y gall atgofion, meddyliau, cyfrinachau, a phrofiadau fyw yn y gofod paentio. Fel niwl sy’n meddiannu tirwedd, mae Owain yn ein tynnu i fyd lle mae amwysedd yn meddiannu’r isymwybod.

Mae Owain Sparnon yn 22 oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiodd â Gradd BA Dosbarth 1af mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2021. Ers hynny, mae wedi bod yn gweithio o stiwdio yn y Coleg ar ôl ennill Gwobr Cronfa Les y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam (2021-2022). Mae newydd ddechrau fel Artist Mentor cyfrwng Cymraeg yn gweithio gyda myfyrwyr celf y Coleg.

Enillodd Owain Wobr Cyfeillion y Glynn Vivian, Abertawe Agored (2021); 3edd wobr yng Nghystadleuaeth Momentum Holy Art (2021); Gwobr Cydnabyddiaeth ym Mhrosiect Restart, Coleg Celf Abertawe (2020); Gwobr Preswyliad Jane Phillips Oriel Mission (2018), cystadleuaeth Celf o dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (2018); 2il wobr ddwywaith yng nghystadleuaeth y Fedal Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (2017 a 2018) a chafodd glod uchel yng nghystadleuaeth Prif Artist Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (2021).

Mae gwaith Owain wedi cael ei arddangos mewn sawl lleoliad gan gynnwys MoMA Machynlleth fel rhan o arddangosfa gyntaf Artistiaid Ifainc Cymru (2020-2021); Arad Goch, Aberystwyth (2019 a 2020) ac Oriel Mission, Abertawe (2021 a 2022). Bydd Owain yn cael arddangosfa unigol o’i waith yn Neuadd Les Sefydliad Josef Herman yn Ystradgynlais o ganlyniad i ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies yn y dyfodol agos.

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a Chyfryngau: “Rydym wrth ein bodd y bydd Owain Sparnon yn arddangos ei waith yn ein horiel Stiwdio Griffith. Y gwaith hwn yw anterth y gwaith eithriadol a gynhyrchwyd ganddo yn rhan o’i breswyliad yma yng Ngholeg Celf Abertawe, a ariannwyd gan y Gronfa Les Artistiaid. Yn un o raddedigion BA Celf Gain Coleg Celf Abertawe rhoddodd y breswyliad stiwdio a mentora i Owain a alluogodd iddo ddatblygu ei arfer fel artist ymhellach. Rwy’n sicr y bydd ymwelwyr wrth eu bodd gyda’r hyn y byddant yn ei weld yn yr arddangosfa.

Dywed Owain: “Mae’n fraint cael arddangosfa yn Stiwdio Griffith. Rwyf wedi cael pedair blynedd anhygoel yng Ngholeg Celf Abertawe yn cael fy hyfforddi gan ddarlithwyr arbennig. Rwyf hefyd wedi cael cyfleoedd di-ri i arbrofi a datblygu fy ngwaith celf. Mae cael arddangosfa unigol yn oriel gyfoes ddiweddaraf Abertawe yn goron ar y cwbl. Mae’n ofod rhagorol i arddangos gweithiau a grëwyd gennyf yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle hwn.“

 

Gwybodaeth Bellach

Llinos McVicar BA (Hons), MA, AFHEA, ACIM, MCIPR
Principal Communications and PR Officer Alumni
Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Cyn-fyfyrwyr
Ffôn/ Phone 01792 481184  (4184) / 07850 321687                                                               
E Bost/Email: llinos.mcvicar@uwtsd.ac.uk / alumni@uwtsd.ac.uk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/uwtsd-alumni/