Lansio Rhwydwaith Celfyddydau Noddfa Abertawe Newydd


21.06.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi lansiad Rhwydwaith Celfyddydau Noddfa Abertawe newydd. 

The University of Wales Trinity Saint David UUWTSD) is supporting the launch of a new Swansea Sanctuary Arts Network.

Mae’r rhwydwaith cydweithredol o artistiaid, ymarferwyr, addysgwyr, orielau, sefydliadau a busnesau yn Abertawe sydd â diddordeb yn y Celfyddydau ac ymrwymiad i gynnwys, cefnogi neu gynrychioli’r rheiny sydd â phrofiad o geisio noddfa, yn awyddus i ddenu aelodau newydd.

Mae’n gysylltiedig ag Abertawe Dinas Noddfa ac yn cwrdd bob yn ail fis, ar-lein ac yn wyneb i wyneb i: 

Hyrwyddo gweithgareddau cysylltiedig â chelfyddydau a noddfa. 

Hwyluso gwaith cydweithredol. 

Rhannu cyfleoedd cyllido a chyfleoedd eraill. 

Caiff y rhwydwaith ei hwyluso gan Y Drindod yn rhan o’i hymrwymiad i groesawu a chefnogi’r rheiny sydd wedi dod o hyd i Noddfa yn ein dinas.

Meddai Amanda Roberts, Uwch Swyddog Addysg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru Y Drindod: “Mae Rhwydwaith Celfyddydau Noddfa Abertawe yn fenter gyffrous newydd sy’n cyfrannu at Abertawe fel dinas groesawgar, wybodus a chefnogol i’r rheiny sydd wedi profi materion lloches a noddfa. Y gobaith yw y bydd y rhwydwaith yn helpu i ddatblygu gwaith cydweithredol  arall a hwyluso prosiectau newydd”

The collaborative network of Swansea based artists, practitioners, educators, galleries, organisations, and business with an interest in the Arts and a commitment to including supporting or representing those who have experience of seeking sanctuary, is keen attract new members.

Meddai Kathryn Williams o Abertawe Dinas Noddfa: Mae’n bleser gennym fod Y Drindod yn cefnogi datblygiad y Rhwydwaith Celfyddydau ac yn ein helpu i hyrwyddo diwylliant o groeso ar draws Abertawe.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yn wyneb i wyneb ar ddydd Mercher 22ain Mehefin am 3.30pm yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Ystafell Ocean. Fe’i cynhelir yn ystod Arddangosfa Home Away From Home Abertawe Dinas Noddfa yn yr Amgueddfa.  Bydd Coleg Celf Abertawe Y Drindod yn arddangosfa gwaith celf y prosiect celf ‘Art for the Park’ a ddarparwyd ar y cyd gydag Abertawe Dinas Noddfa.

Meddai Caroline Thraves, Cyfarwyddwr Academaidd Celf a Chyfryngau Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf y Brifysgol: “Mae’n bleser gennym allu cefnogi’r rhwydwaith amrywiol hwn o artistiaid, ymarferwyr a sefydliadau sydd wedi rhannu ymrwymiad ar y cyd i wella bywydau’r rheiny sy’n ceisio noddfa o fewn ein dinas arbennig. Rydym yn ddinas sy’n croesawu pawb ac yn brifysgol sy’n croesawu pawb.”

Swansea City of Sanctuary Logo

Nodyn i'r Golygydd

Cafodd Abertawe ei chydnabod yn ail Ddinas Noddfa’r Deyrnas Unedig, a’r gyntaf yng Nghymru, ym mis Mai 2010. Ar 21 Mehefin 2010, bydd dathliad yn Neuadd Brangwyn i nodi’r cyrhaeddiad hwn.

Mudiad cenedlaethol ar lawr gwlad yw Dinas Noddfa sydd wedi ymrwymo i feithrin diwylliant o letygarwch a chroeso, yn enwedig i ffoaduriaid sy’n chwilio am noddfa rhag rhyfel ac erledigaeth.

Mae Abertawe Dinas Noddfa, sy’n grŵp gwirfoddol, yn gwahodd pob sefydliad, grŵp lleol, ac unigolyn i ymuno â ni a helpu i wneud Abertawe yn falch i fod yn lle diogel.

 

Arddangosfa Deithiol Abertawe Dinas Noddfa: Cartref

Bydd Home Away From Home yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Heol Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe, SA1 3RD, nes dydd Sul 17eg Gorffennaf 2022. Bydd yr arddangosfa hon yn cael ei chynnal yn Rhodfa’r Amgueddfa.

Fe fydd hefyd ar gael yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2022, sy’n amser i ddathlu cyfraniadau, creadigrwydd a gwydnwch ffoaduriaid a phobl sy’n ceisio noddfa. Mae’n bleser gennym hefyd gynnal ein Harddangosfa pan fo Un Byd: Celf o Benalun yn cael ei arddangos yn yr amgueddfa.

Mae COLEG CELF ABERTAWE, Y DRINDOD DEWI SANT yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymgysylltu sy’n rhoi cyflwyniad i’r profiad o goleg celf mewn lleoliad prifysgol modern. Yn ogystal â Diwrnodau Agored a Diwrnodau Blasu’r Brifysgol mewn adrannau unigol, rydym yn cynnig teithiau rhagarweiniol o amgylch cyfleusterau ac adrannau’r coleg celf, gweithdai adeg hanner tymor i ddatblygu eich portffolio a rhoi’r cyfle i ymgeisio i goleg celf hyd yn oed os nad ydych wedi astudio celf y tu hwnt i TGAU, a chymorth unigol i’ch helpu i gyflawni eich potensial creadigol llawn.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Rhwydwaith Celfyddydau Noddfa Abertawe  

e-bostiwch Amanda.roberts@uwtsd.ac.uk i gael eich ychwanegu at ein rhestr bostion a derbyn dolenni i’n cyfarfodydd deufisol. 

Croeso i bawb.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk