Llwyddiant i’r Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf


25.10.2022

Cynhaliwyd yr Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin yn ddiweddar, gyda chefnogaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  

Students + organisers of International Media Festival of Wales

Cynhaliwyd y digwyddiad, a oedd yn rhad ac am ddim, rhwng 18 ac 19 Hydref ac mae’n rhan o Ŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin, a gychwynnwyd gan Kelvin Guy, un o raddedigion Ffilm a’r Cyfryngau yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin. Roedd yr Ŵyl Gyfryngau yn dathlu doniau lleol a rhyngwladol ar draws ystod o gyfryngau.  Hefyd rhoddodd gyfle i unigolion rwydweithio ag ymarferwyr ac addysgwyr yn y diwydiant i rannu eu profiadau â’i gilydd.

Cynhaliwyd cyfres o weithdai, dangosiadau ac anerchiadau gydol y ddau ddiwrnod.  Gwahoddwyd myfyrwyr o gyrsiau Ffilm a’r Cyfryngau y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin i gynorthwyo ac i gymryd rhan yn y digwyddiad fel cyfle i gael cipolwg ar y diwydiant.

I ddechrau, croesawodd Brett Aggersberg, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, bawb i’r Ŵyl cyn cyflwyno’i brif anerchiad ynghylch y modd y mae’r cyfryngau gweledol a thechnoleg wedi dylanwadu ar ein cyfleoedd creadigol a’n bod bellach ar ymyl ffin newydd â Realiti Rhithwir.

Ymhlith y siaradwyr gwadd oedd Karl Sedgwick a Matthew Long o Domingos Studios. Meddai Karl:

“Roeddem ni wrth ein boddau i gael ein gwahodd gan Brett a’r Drindod Dewi Sant i gyflwyno ein gwaith 3D digidol yn yr ŵyl eleni.  Mae cael ystod o siaradwyr a digwyddiadau mor amrywiol a diddorol yma yng ngorllewin Cymru yn addysgol ac yn ysbrydoli.  Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn dod i gysylltiad â’r technolegau a’r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant, ac mae gallu ymgysylltu ag ymarferwyr y diwydiant wyneb yn wyneb yn amhrisiadwy – diolch”

Hefyd yn bresennol oedd Craig Morrison, Rheolwr Tiriogaeth y DG i OM SYSTEM - Imaging & Audio. Ychwanega:

“Roedd yn anrhydedd i mi fod yn rhan o Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru a ches i ddiwrnod gwych yn y digwyddiad.  Roedd yn gyfle gwych i gael gwell dealltwriaeth o’r cyrsiau a’r cyfleusterau sydd ar gael yn y Drindod Dewi Sant yn ogystal â gallu rhwydweithio â’r myfyrwyr a phobl greadigol eraill.  

“Cynhaliom ni weithdy ffotograffiaeth ymarferol gyda’r hwyr a’r myfyrwyr yn gallu benthyg camerâu a lensys OM System i saethau delweddau creadigol o Droellwyr Tân.  Rwy’n edrych ymlaen at weld y canlyniadau – roedd cryn dipyn o frwdfrydedd a chyffro gan bawb a fu’n ymwneud ag ef. Mae ein perthynas â phawb yn y Drindod Dewi Sant yn un werthfawr ac edrychaf ymlaen at fwy o ddigwyddiadau gyda’r myfyrwyr yn y dyfodol.”

Camera Workshop with OM Systems Cameras

Meddai Brett Aggersberg, Darlithydd Gwneud Ffilmiau Antur yn y Drindod Dewi Sant a Chyfarwyddwr yr Ŵyl:

“Braint oedd bod yn gyfarwyddwr yr Ŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru gyntaf.  Mae’r ddau ddiwrnod wedi bod yn ysgogol ac yn gyffrous gyda siaradwyr ac ymwelwyr o bob rhan o’r byd yn cymryd rhan.

“Mae wedi bod yn gyfle gwych i fyfyrwyr y graddau BA Gwneud Ffilmiau a BA Gwneud Ffilmiau Antur gael profiad wrth weithio ar ŵyl o’r fath.  Hoffwn i ddiolch yn arbennig i Gemma Payne am ei gwaith anhygoel ar raffeg symudol yr ŵyl; a hefyd i Molly Austin, Scott Beckett, Jessica Shreeve, a Tristan Francis am eu gwaith yn gwirfoddoli yn yr ŵyl. Mae’r ŵyl yn chwarae rhan bwysig o ran cefnogi a dathlu diwydiannau digidol a chreadigol sy’n dod i’r amlwg.  Mae hefyd yn darparu cyfleoedd i bawb sy’n frwdfrydig ynghylch i ble mae technoleg yn mynd â ni yn greadigol ac yn gymdeithasol.”

Dywedodd Tristan Francis, myfyriwr y drydedd flwyddyn BA Gwneud Ffilmiau a wirfoddolodd yn yr ŵyl, mai hon oedd yr union fath o brofiad y dymunai ei gael yn y brifysgol.  Teimlai fod yr ŵyl yn fuddiol, gan ychwanegu:  

“I mi mae’n ffordd o gysylltu â phobl yn y diwydiant rwy’n gobeithio ymuno ag ef. Hefyd mae’n caniatáu i mi gynyddu fy ngwybodaeth.”

Cyn hir bydd y trefnwyr yn cyhoeddi digwyddiad y flwyddyn nesaf a gynhelir eto yng Nghanolfan S4C Yr Egin.

VR Workshop

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk