‘Mae bywyd yn galw am hunanhyder a pheidio â rhoi'r gorau i'ch goliau’


23.06.2022

Nid yw dychwelyd i addysg wedi bod yn ddi-her i Cheryl Codner, a raddiodd o DystAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Y Drindod Dewi Sant Birmingham, ond mae’r fenyw 46 oed gam yn agosach bellach i yrfa ei breuddwydion, sef gweithiwr cymdeithasol. 

Penderfynodd Cheryl gofrestru ar ôl derbyn llythyr trwy ei drws am gyrsiau’r Drindod yn ystod y cyfnod clo. 

Meddai: “Penderfynais holi am y dystysgrif addysg uwch (TystAU) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Roedd gen i ddiddordeb arbennig yn y maes hwn gan fy mod wedi gweithio ym maes gofal ers 25 mlynedd. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio i’r GIG fel cynorthwyydd Gofal Iechyd. Mae gen i lefel 2 a 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn barod ac ar ôl cwblhau’r cais, cefais fy ngwahodd am gyfweliad. Pan gefais gadarnhad fy mod yn llwyddiannus ac wedi cael lle yn y brifysgol, roeddwn ar ben fy nigon.” 

Dywed Cheryl mai ei nod yw dod yn weithiwr cymorth/cymdeithasol, gan arbenigo mewn iechyd meddwl. 

“Y rheswm rwy’n angerddol am y maes hwn yw oherwydd bod cymaint o bobl yn straffaglu gyda materion iechyd meddwl, ac mae diffyg staff i fodloni’r galw presennol am wasanaethau o fewn y maes gwaith hwn,” meddai. 

Er gwaethaf yr heriau a wynebodd hi, gan gynnwys cael diagnosis dyslecsia llynedd, dywed Cheryl ei bod yn benderfynol o ddal ati i ddysgu.  

“Yn ystod fy nhaith dysgu cynhaliwyd rhai o’m gwersi ar-lein o ganlyniad i bandemig covid-19,” ychwanegodd. “Nid yw technoleg wedi bod yn blatfform rhwydd i mi erioed. Dyma oedd un o’m heriau. Fodd bynnag, gwnes eu goresgyn drwy ofyn am help gan ddarlithwyr a’m cyd-fyfyrwyr. Ers gwneud y cwrs hwn, rwyf wedi dysgu cymaint. Rwy’n llawer mwy hyderus nag o’r blaen. Gallaf ddweud â llaw ar fy nghalon mai defnyddio meddalwedd Microsoft i gwblhau fy aseiniadau oedd un o’m cyraeddiadau mwyaf. 

“Nid yw wedi bod yn hawdd, ond rwy’n brawf y gallwch gyflawni unrhyw beth os wnewch chi roi eich meddwl arno. Mewn bywyd, mae’n rhaid credu ynoch chi eich hun a dal ati i geisio cyflawni eich goliau.”  

Dywedodd Cheryl ei bod yn falch ei bod yn graddio ac y byddai ei thaith ddysgu’n parhau. 

“Rwyf hefyd wedi cwblhau lefel 5 a dechrau lefel 6 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ddiweddar. Mae’r tymor yma ychydig yn wahanol oherwydd bod fy ngwersi ar y campws bellach. Roeddwn yn poeni am fynd mewn i ystafell ddosbarth ar ôl bod allan o fyd addysg ers amser. O’r diwedd, cefais gwrdd â’m cydweithwyr yn wyneb i wyneb. Mae’r holl brofiad wedi bod yn fuddiol. Mae’r staff yn groesawgar, ac ar gael o hyd i ateb unrhyw gwestiynau, rhoi cyngor a sicrhad. Byddwn i’n argymell y cwrs hwn i eraill. Mae wedi bod yn llawn gwybodaeth ac wedi cyfrannu at newidiadau positif i’m bywyd. Nawr, rwy’n edrych ymlaen at beth sydd gan y dyfodol ar fy nghyfer.” 

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078