'Mae cydweithio rhwng Diwydiant ac Academia yn hanfodol i fynd i'r afael â newid hinsawdd'


04.07.2022

Mae uwchgynhadledd Diwydiant a drefnwyd gan dîm MADE Cymru o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi trafod sut y gall busnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru droi heriau ôl-Covid yn  gyfleoedd drwy gydweithio â'r byd academaidd

An Industry summit hosted by the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) MADE Cymru team has discussed how Welsh manufacturing businesses can turn post Covid challenges into opportunities through collaboration with academia.

Roedd yr Uwchgynhadledd yn dilyn digwyddiad tebyg, llwyddiannus y llynedd. Cafodd ei hagor eleni gan Julie James, AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, a wnaeth draddodi’r brif araith yn dwyn y teitl 'Beth yw rôl  diwydiant Cymru wrth  fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd?  A sut y gall bod yn gynaliadwy fod yn dda i fusnes?’

Mae’r Brifysgol yn cydweithio gyda phartneriaid yn y diwydiant i gyflwyno mentrau hyfforddi a sgiliau datblygol i gefnogi ymrwymiad llywodraethau Cymru a’r DU i gyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr sero-net erbyn 2050.

Cafwyd cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb am ddim a gyflwynwyd gan siaradwyr blaenllaw yn y diwydiant. Yn eu plith roedd Gethin Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, ITERATE, Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru, ac Eoin Bailey, Rheolwr Innovation UK, Celsa Steel. Cynhaliwd yr uwchgynhadledd ar gampws y Brifysgol yn SA1 Ardal Arloesi’r Glannau ac yn AMRC Cymru, Sir y Fflint, gyda sesiynau ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys 'Cynaliadwyedd a Sero Net',  'Buddsoddi yn Eich Dyfodol' a 'Chydweithio’.

Meddai Julie James: “Roeddwn yn falch o gael fy ngwahodd i agor Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru. Mae'r digwyddiad hwn yn bwysig, nid yn unig oherwydd y sgyrsiau a gynhaliwyd, ond yr etifeddiaeth gydweithredol y rhoddodd gychwyn arni. Fel sector, gall gweithgynhyrchu chwarae rhan sylweddol wrth fynd i'r afael â heriau newid hinsawdd. Gyda'n gilydd rhaid inni weithio tuag at sicrhau Cymru sero-net  ac mae'r digwyddiad hwn yn chwarae rhan yn y broses hon. Edrychaf ymlaen at weld grym diwydiant, y byd academaidd a rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cyfuno,”

Dywedodd Gwion Williams, Rheolwr Gweithrediadau, SMARTArloesi, Llywodraeth Cymru: “Roedd mor braf gweld lefel y cydweithio gyda chymaint o wahanol bartneriaid yn dod ynghyd gyda'r nod clir o gydweithio er mwyn cefnogi  busnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru. Yn ystod y sesiwn brynhawn Iau, roedd yn arbennig o galonogol gweld hyn ar waith gyda chydweithio agos rhwng y Drindod Dewi Sant, AMRC Cymru, KTP, KTN 4 Manufacturing a  thîm Arloesi Llywodraeth Cymru.”

Yn ystod yr Uwchgynhadledd, cafwyd cyfle hefyd i gwrdd ag adrannau a phrosiectau eraill yn y Drindod Dewi Sant sy'n chwarae rhan yn y gwaith o gefnogi diwydiant Cymru.

Dywedodd Barry Liles, OBE, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) yn y Drindod Dewi Sant: “Mae cefnogi adferiad diwydiant yn dilyn effaith y pandemig yn flaenoriaeth allweddol i'r Brifysgol, sydd â hanes amlwg o weithio gyda diwydiant drwy drosglwyddo gwybodaeth, arloesi ymchwil, datblygu'r gweithlu a thrwy ddarparu llif parod o fyfyrwyr a graddedigion medrus, mewn partneriaeth â chyflogwyr.”

Sefydlwyd menter MADE Cymru yn y Brifysgol i gefnogi’r diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru i addasu i heriau Diwydiant 4.0. Cyllidwyd y fenter gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru a’i nod yw cefnogi adferiad economaidd gweithgynhyrchwyr yng Nghymru. Bwriedir gwneud hyn drwy gynnig i fusnesau hyfforddiant a gyllidir yn rhannol ac yn gyflawn i uwchsgilio staff yn ogystal ag ymchwil a datblygu sy’n gwella prosesau a chynhyrchion er mwyn lleihau gwastraff a chostau.

Meddai Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru yn y Drindod Dewi Sant:

“Mae cydweithio wrth wraidd popeth a wnawn, yn MADE Cymru a'r Drindod Dewi Sant, a gobeithiwn fod y digwyddiad hwn yn dangos ac yn dathlu'r hyn y gellir ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd.

“Mae’r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi cael effaith estynedig ar ein cadwyni cyflenwi, ac mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i gynyddu gwydnwch a lleihau gwendidau. Gan mai gweithgynhyrchu yw'r cyfrannwr mwyaf i economi Cymru (o ran Gwerth Ychwanegol Gros), rhaid i ni gydweithio, rhannu gwybodaeth a buddsoddi yn y sector. Mae prifysgolion yn chwarae rhan hollbwysig yn hyn o beth.”

Dywedodd Craig Jones, rheolwr Offer a Datblygu Prosesau, Fibrax Ltd ei fod wedi mwynhau bod yn rhan o'r panel yn y digwyddiad blynyddol.

Ychwanegodd: “Codwyd rhai pwyntiau diddorol am y rhwystrau i gydweithredu. Edrychaf ymlaen at weld y momentwm o ran rhaglen MADE Cymru yn  parhau i dyfu, a  byddaf  yn chwilio am ragor o gyfleoedd i hyrwyddo'r gwaith gwych y mae'r tîm yn ei wneud i gefnogi a chryfhau Gweithgynhyrchu yng Nghymru"

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk