Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio ar gynhyrchiad diwedd blwyddyn amlgampws.


17.05.2022

Bydd myfyrwyr creadigol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydweithio ar gynhyrchiad diwedd blwyddyn amlgampws.

Creative students from The University of Wales Trinity Saint David will be collaborating together on a multi campus end of year production.

Am y tro cyntaf, bydd myfyrwyr o'r cwrs cynhyrchu BA Set a Dylunio ar gampws Caerfyrddin yn dylunio'r setiau, y gwisgoedd a’r propiau ar gyfer perfformiadau diwedd blwyddyn a gynhelir gan fyfyrwyr BA Perfformio a BA Theatr Gerddorol yng Nghaerdydd.

Mae Myfyrwyr Cynhyrchu Set a Dylunio  wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â'r cyfarwyddwyr, y tîm cynhyrchu a myfyrwyr y celfyddydau perfformio, yn ogystal â chael eu cefnogi gan staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin.

Meddai Lleucu Williams, myfyriwr o'r cwrs Cynhyrchu Set a Dylunio, 

"Mae cael y cyfle nid yn unig i weithio gydag un, ond dau gyfarwyddwr proffesiynol yn ein hail flwyddyn yn y brifysgol yn agoriad llygad anhygoel, yn yr holl ffyrdd gorau posibl. Mae rhoi'r holl bethau rydym wedi'u dysgu hyd yn hyn ar waith, yn dangos y gefnogaeth wych a gawsom gan ein darlithoedd yn ogystal â phwysigrwydd gwaith tîm a rhwydweithio o gyfnod cynnar."

I'r myfyriwr Ellie Reynolds,

"Mae cydweithio â chyfarwyddwyr proffesiynol wedi bod yn gyfle gwych yn fy ail flwyddyn. Gyda chymorth ein darlithydd a'n staff cynhyrchu, mae'r cyfle hwn wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau ymhellach yn ddylunydd"

Ychwanega Rheolwr Rhaglen Cynhyrchu Set a Dylunio’r Drindod Dewi Sant Caerfyrddin, Stacey- Jo Atkinson,

"Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i'n myfyrwyr gymryd rhan ac mae wedi caniatáu iddynt roi eu sgiliau ar waith. Mae cydweithredu yn allweddol ar draws y diwydiannau creadigol ac mae gallu cysylltu ein harferion ar draws y ddau gampws yn efelychu amgylchedd gwaith diwydiant i'n myfyrwyr. Mae hyn yn annog gwaith tîm a rhwydweithio proffesiynol yn ogystal â datblygu dealltwriaeth o greadigrwydd ac arloesedd."

'Cof y Dŵr' yw'r cynhyrchiad y bydd myfyrwyr BA Perfformio yn ei berfformio ar 26 a 27 Mai yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd. Mae'n gyfieithiad o 'The Memory of Water' gan Shelagh Stephenson gan Elen Bowman.

Dyma ddrama am dair chwaer sydd wedi eu dieithrio ac sy'n cyfarfod ar drothwy angladd eu mam i ddadlau a cham-gofio yn archwiliad Shelagh Stephenson o strwythurau'r cof a'r teulu. Wrth iddynt geisio trefnu ei angladd, mae eu hatgofion o'u plentyndod yn rhedeg gyda'i gilydd a datgelir cyfrinachau eu bywydau ar wahân. Mae Theresa, perchennog busnes therapi amgen, yn ddig ei bod wedi cael ei gadael i ofalu am eu mam sy'n marw. Mae Mary, meddyg, yn dal i gael trafferth gyda cholled ddofn o'i gorffennol. Mae Catherine yn ceisio sylw drwy gyfres o bartneriaid tymor byr. Mae’r atgofion yn pylu, yn cymylu ac yn parhau wrth i’r chwiorydd gecru, dan olwg ysbryd y fam y maent yn paratoi i ffarwelio â hi.

Bydd y perfformiad hwn yn cael ei gyfarwyddo gan un o gyfarwyddwyr profiadol Theatr Genedlaethol Cymru, Sara Lloyd.

Bydd y myfyrwyr BA Theatr Gerddorol hefyd yn perfformio ar 26 a 27 Mai o'u cynhyrchiad o'r sioe gerdd adnabyddus 'A New Brain' gan William Finn yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.

Mae'r sioe gerdd hon yn dilyn stori Gordon Michael Schwinn. Caiff ddiagnosis o diwmor ar yr ymennydd, a’i orfodi i naill ai ddod wyneb yn wyneb â'i uchelgeisiau creadigol, neu’i aberthu ei hun i'w argyfwng chwarter oes ei hun, a'r troeon hoffus sy’n gwneud cawl o’i fywyd: mam ormesol, a chariad digyffro, menyw ddigartref sy'n taro’r nodau uchel, a chyflwynydd unbenaethol sioe deledu i blant. Wedi'i ysbrydoli gan brofiadau personol y cyfansoddwr William Finn yntau, mae 'A New Brain' yn drasiedi feddygol ddychanol sy'n hyrwyddo bywyd, am wynebu ein pryderon mewnol, trawma personol a breuddwydion twymyn rhithweledol - yr holl bethau hynny sy'n rhan annatod o greu celfyddyd wych.

Luke Hereford yw cyfarwyddwr 'A New Brain', a gyfeiriodd yn ddiweddar at y cynhyrchiad llwyddiannus o 'My Grandmothers' Closet' a berfformiwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ddiweddar.  Daw coreograffi'r sioe gerdd o un o diwtoriaid BA Dawns Fasnachol Y Drindod Dewi Sant, Tori Johns, sydd hefyd wedi perfformio yn y West End mewn sioeau cerdd poblogaidd megis 'Cats' a 'Phantom of the Opera.'  David George Harrington yw cyfarwyddwr cerdd y cynhyrchiad hwn.

Meddai Eilir Owen Griffiths, Uwch Ddarlithydd Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru,

"Mae'r cydweithio hwn yn bwysig yn natblygiad y Brifysgol, ac mae'n elfen bwysig yn y diwydiant creadigol. Mae'r rhan fwyaf o swyddi yn y diwydiant hwn yn dibynnu ar weithwyr llawrydd nad ydynt yn benodol i leoliad, felly mae cyfle fel hyn i weithio gydag eraill yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gwaith ar ôl graddio."

 Mae tocynnau ar gyfer y ddau berfformiad ar gael yma

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk