PCYDDS yn croesawu arbenigwyr arloesi Llywodraeth Cymru i SA1


03.05.2022

Yn ddiweddar, cynhaliodd Tîm Arloesi Llywodraeth Cymru ei gyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf mewn dwy flynedd, a gofynnodd i PCYDDS ei letya.

UWTSD has a very strong relationship with the Welsh Government Innovation team and many of the businesses who engage with UWTSD projects have been referred by them.

Roedd nifer o'r Arbenigwyr Arloesi o bob cwr o Gymru yn bresennol, ac roedd yn gyfle i arddangos rhai o'r mentrau gwych y gall PCYDDS eu cynnig i fusnesau Cymru. Mae gan PCYDDS berthynas gref iawn â Thîm Arloesi Llywodraeth Cymru, sydd wedi atgyfeirio nifer o'r busnesau sy'n cymryd rhan ym mhrosiectau PCYDDS.

Roedd y cyfarfod yn cynnwys cyflwyniad ar brosiect y Cyflymydd Digidol SMART newydd, sef tîm o gynghorwyr arbenigol o'r diwydiant sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i nodi'r dechnoleg gywir er mwyn hybu eu helw. Mae hwn yn cael ei ddarparu gan PCYDDS a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru. Aeth Richard Morgan, Arweinydd y Prosiect a'r Pennaeth Arloesi ac Ymgysylltu yn PCYDDS, ati hefyd i rannu gwybodaeth am brosiectau cydweithredol cyffrous eraill, megis yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch (AMSA) a Chanolfan Swp-weithgynhyrchu Uwch Cymru (CBM).

Roedd y cyfarfod yn cynnwys taith o amgylch gweithdy roboteg a chwaraeon moduro PCYDDS.

Dywedodd Richard Morgan, “Roedd yn sesiwn gyffrous a chynhyrchiol iawn. Mae llawer o weithgarwch Llywodraeth Cymru a PCYDDS yn gefnogol i'r naill ochr a'r llall ac yn egluro ein dull cydweithredol o ymgysylltu â diwydiant. Pan fyddwn yn cydweithio, mae wir yn cynyddu effaith yr hyn y gallwn ei gyflawni. Roedd y tîm wedi mwynhau dangos y cyfleusterau i'n gwesteion ar ein campws yn Abertawe, ac arddangos y dechnoleg flaengar y gallwn ei chynnig i bartneriaid yn y diwydiant.”

Dywedodd Dr Gwion Williams, yr Uwch-reolwr Gweithrediadau ar gyfer Arloesi SMART, “Roedd yn wych i'n tîm Arbenigwyr Arloesi brofi'r arbenigedd a'r cyfleusterau gwych yn PCYDDS yn uniongyrchol, ac adeiladu ar y cysylltiadau rhagorol sydd gennym â'r Brifysgol. Mae'r Cyflymydd Digidol SMART yn rhan hanfodol o'n nod i gyflwyno technolegau newydd i fusnesau Cymru, a bydd yn cynyddu effaith y cymorth SMART yr ydym yn ei gynnig ar gyfer arloesi busnes. Bydd y cymorth sydd ar gael i fusnesau yn helpu i adeiladu economi cryfach, fwy gwyrdd ar gyfer Cymru ac yn cynyddu cydnerthedd.”

Mae Cyflymydd Digidol SMART yn dîm o gynghorwyr arbenigol o'r diwydiant sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr yng Nghymru i'w helpu i nodi'r dechnoleg addas i hybu eu helw.

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei ddarparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a'i gefnogi gan Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Cymru (AMRC Cymru). Nid oes yna unrhyw gostau ariannol i'r busnesau sy'n cymryd rhan.

accelerator@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk