PCYDDS yn cynnig cyfle i fyfyrwragedd ar draws Cymru brofi hud dysgu STEM


14.11.2022

Mae llawer o ymchwil wedi amlygu bod angen annog mwy o fenywod a merched i astudio am radd, neu ddechrau gyrfa ym meysydd STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Yn ddiweddar, mae’r ymgyrch WISE wedi cyhoeddi ystadegau sy’n dangos, ar gyfer 2021, mai dim ond 21% o holl weithlu technegol y DU oedd yn broffesiynolwyr TG benywaidd, a dim ond 12.5% oedd yn beirianyddion benywaidd (WISE Campaign). Am fod y llwybrau sy’n arwain at yrfaoedd STEM yn cael eu dewis wrth ddewis pynciau ar gyfer TGAU a Lefelau Uwch, mae Prifysgol, Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi bod yn cefnogi’r ymdrechion hyn drwy ei rhaglen hirsefydlog Girls into IT, a thrwy gydweithrediad â Headstart Cymru, drwy gynnig cyrsiau preswyl ar gyfer y sawl sydd â diddordeb mewn Peirianneg, Adeiladu neu Astudiaethau Amgylcheddol.

A group of four women and four men smile in a large classroom.

Eleni, mae’r mentrau hyn wedi cael eu heangu, ac mae sesiynau blasu STEM yn cael eu cynnig i dros 250 o fyfyrwragedd mewn ysgolion ar draws Gorllewin Cymru er mwyn chwalu’r canfyddiad bod pynciau STEM yn ‘anodd’ neu’n anhygyrch i ferched. Yn ystod y digwyddiad agoriadol, croesawodd PCYDDS hanner cant o ddisgyblion ysgolion Cefn Hengoed a Dylan Thomas i’n campws SA1 er mwyn iddynt ddarganfod mwy am fyd TG, ynghyd â thechnoleg a gyrfaoedd STEM. Chwaraeodd y disgyblion ran yn y gweithdai ar Seiberddiogelwch a Dylunio Gemau, a gwnaethant glywed academyddion benywaidd yn siarad am eu gyrfaoedd TG, ymchwil a thechnoleg. Rhodd Yolanda Guerrero, Cymrawd Arloesi ATIC (Assistive Technologies Innovation Centre) hefyd gyflwyniad i fyd argraffu 3D, i’w ddilyn gan sgwrs ysbrydoledig gan Dr. Nitheesh Kaliyamurthy, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol, a chwalodd rai o’r chwedlau am weithio ym maes TG.

Meddai Sky, disgybl yn Ysgol Dylan Thomas: “Mwynheais. Mae’r diwrnod wedi bod yn wych ac mae gwneud y tasgau a dysgu mwy am fyd Technoleg wedi bod yn dda. Des i heddiw gan feddwl na fyddwn fyth yn gallu astudio neu weithio ym maes TG neu dechnoleg, ond mae heddiw wedi gwneud i mi deimlo y gallaf wneud hynny, gan achosi i mi gredu yn fy hun”

Gwnaeth Lily, disgybl yn Ysgol Cefn Hengoed, atseinio’r teimladau hyn gan ddweud: “Mae bod yma heddiw wedi gwir newid fy holl sefyllfa pan mae’n dod i feddwl am STEM. Roeddwn am glywed mwy am y swyddi a’r hyn y mae pobl yn ei wneud, ond ers bod yma a chlywed am yr hyn y gallwn innau hefyd ei wneud, rwyf wedi cael fy nghalonogi. Yn bendant, wrth ddewis fy mhynciau TGAU, byddaf bellach yn ystyried dewis naill ai TG neu gyfrifiadura, pynciau nad oeddwn wedi’u hystyried yn flaenorol.”

Mae Tîm Ehangu Mynediad PCYDDS yn gweithio ar y cyd â’r Tîm Recriwtio Myfyrwyr er mwyn darparu gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc sy’n mynychu ysgolion a cholegau yng Nghymru. Eu bwriad yw cefnogi pob unigolyn ifanc er mwyn iddynt ymgysylltu â, a chyflawni eu llawn botensial a gwneud penderfyniadau hyddysg iawn ynglŷn â’u dyfodol. Meddai Sam Bowen, Rheolwr Ehangu Mynediad: "Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o’r gyfres gyffrous hon o ddigwyddiadau sy’n annog mwy o ferched i ystyried astudio a gweithio ym meysydd pynciau STEM. Fel mae’r adborth yn ei ddangos, mae’r gwaith hwn yn ddefnyddiol ar gyfer rhoi esiamplau i bobl ifanc a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd i’w cael.

Nitheesh Kaliamurthy speaks in front of a large TV screen to a class of young women.

Er gwaethaf y cyfnod byr, mae nifer y mynychwyr sydd yn honni eu bod nhw bellach yn ystyried gyrfa ym maes STEM, rhywbeth nad oeddent erioed wedi’i ystyried o’r blaen, ac sydd wedi’u cynhyrfu gan y posibilrwydd hwnnw, yn dangos bod angen mawr am ddiwrnodau fel hyn. Mae’r digwyddiadau hyn yn atgyfnerthu’r neges bod merched yn hanfodol ar gyfer technoleg y dyfodol a datrysiadau arloesi, a gallant hefyd fod yn llwyddiannus yn gweithio ym meysydd STEM. Rydym am weld merched yn pontio o’r ysgol i gyrsiau a swyddi STEM, ac felly, mae mentrau fel hyn yn bwysig iddynt wneud dewisiadau gwybodus ar gyrraedd lleoedd hanfodol yn eu taith addysgol, megis dewis eu pynciau TGAU."

Meddai Nitheesh Kaliyamurthy, Uwch-ddarlithydd Cyfrifiadura Cymhwysol: “Mae PCYDDS yn chwarae rhan weithredol drwy greu ymwybyddiaeth ymhlith merched ysgol ynglŷn â’r amrywiol gyfleoedd gyrfa sydd i’w cael ym meysydd TG a STEM. Mae’r staff a’r myfyrwyr yn trefnu amrywiol weithgareddau, gan gynnwys gweithgareddau seiberddiogelwch, roboteg, gemau ac ati, sy’n rhoi iddynt flas o’r amgylchedd STEM. Caiff yr holl adnoddau sydd gennym eu defnyddio yn ystod y digwyddiad er mwyn dangos i’r cyfranogwyr y cyfleoedd a’r llwybrau gyrfa sydd i’w cael yn y gwahanol feysydd, a chwalu’r chwedlau am bynciau STEM. Edrychwn ymlaen at ysbrydoli ein carfan nesaf o ddisgyblion a newid eu hymddygiad er mwyn annog mwy o ferched i astudio pynciau sy’n canolbwyntio ar TG a thechnoleg.”

Etholwyd yn ddiweddar yr Athro Elena Rodriguez-Falcon FREng, Dirprwy Is-ganghellor PCYDDS, yn gymrawd o’r Academi Frenhinol Peirianneg, ac mae’n chwarae rhan weithredol yn yr ymgyrch i ysbrydoli menywod a merched i astudio pynciau STEM. Meddai: “Mae’r brifysgol yn rhoi pwyslais diamwys ar rymuso a galluogi grwpiau o bobl amrywiol a rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i ddilyn rhaglen addysg uwch. Mae hyn yn enwedig o wir am bynciau STEM, lle mae’r gwaith a wnaed gan y brifysgol nid dim ond yn amlwg ond yn gyfredol.  Fel peiriannydd, rwy’n enwedig o awyddus i sicrhau bod menywod o bob oedran yn cael y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i weld eu hunain yn ddatryswragedd y dyfodol, a gweld y brifysgol hon yn gyfrwng ar gyfer gwireddu eu breuddwydion.”

Mae’r digwyddiadau wedi’u trefnu gan dîm Cyfrifiadura a Thîm Ehangu Mynediad y Brifysgol, gyda chefnogaeth Headstart Cymru a darlithwyr gwadd benywaidd y tîm academaidd Peirianneg, Adeiladu a Chadwraeth Amgylcheddol. Mae’r tîm yn edrych ymlaen at y digwyddiad nesaf a gynhelir ym mis Tachwedd, pan fydd disgyblion Ysgol Gyfun Cefn Saeson yn ymweld â champws SA1 am ddiwrnod o ddigwyddiadau rhyngweithiol STEM, gan wneud defnydd llawn o’r dechnoleg o’r radd flaenaf sydd gan y Brifysgol.   

Two secondary-school-aged girls look at a computer monitor.

Gwybodaeth Bellach

Llinos McVicar BA (Hons), MA, AFHEA, ACIM
Principal Communications and PR Officer Alumni
Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus Cyn-fyfyrwyr
Ffôn/ Phone 01792 481184  (4184) / 07850 321687                                                               
E Bost/Email: llinos.mcvicar@uwtsd.ac.uk