Portalis i gynnal gweithdai twristiaeth ddiwylliannol cyhoeddus


07.11.2022

Nod y digwyddiadau yw sefydlu Rhwydwaith Diwylliannol Trawsffiniol a datblygu twristiaeth mewn cymunedau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae Portalis, sef prosiect trawsddisgyblaethol a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd ac sy’n archwilio’r cysylltiad cyntaf rhwng Iwerddon a Chymru sy’n dyddio’n ôl i’r cyfnod Mesolithig, yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd i fynychu cyfres o weithdai a gynhelir mewn chwe chymuned arfordirol unigryw yng Nghymru ac Iwerddon.

The Welsh Coastline Photo Credit Nemeton TV

Bydd y digwyddiadau ymgysylltu lleol trawsffiniol yn ceisio cyflwyno prosiect Portalis ac archwilio’r modd y gellir defnyddio elfennau o’r prosiect i ddatblygu twristiaeth ddiwylliannol yn y cymunedau arfordirol a’u hardaloedd cyfagos.

Cymunedau arfordirol Cymru ac Iwerddon

Y cymunedau dan sylw yw Tan-y-Bwlch, Dyffryn Aeron a Llangrannog yng Ngheredigion, Cymru; a Dwyrain Dunmore, Penrhyn Hook, ac Aber Waterford yn Iwerddon.

Yng Nghymru, bydd y gyfres yn cychwyn yn Tachwedd 15ed am 6.30pm yn Neuadd Goffa Cei Newydd. Dilynir hyn gan Tregaron ar Dachwedd 16eg am 6.30pm yn Neuadd Goffa Tregaron, Llandysul ar Dachwedd 17eg am 6.30pm yn Neuadd Tysul, Aberaeron ar Dachwedd 18fed am 6.30pm yn Neuadd Goffa Aberaeron, Aberteifi, 23ain am 6.30pm  yn Neuadd Urdd Cardignan, Aberystwyth ar Dachwedd 24 am 6.30yh yn Amgueddfa Ceredigion ac yn olaf gyda Llanbedr Pont Steffan i gael ei chynnal ar Dachwedd 29 6.30yh ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn yr Hen Neuadd. Darperir lluniaeth.  

Dywedodd Donal Nolan, Swyddog Prosiectau Strategol, Siambr Fasnach Waterford ac Arweinydd Datblygu Rhwydweithiau prosiect Portalis, "Bydd y digwyddiadau yn ceisio cyflawni nifer o amcanion, gan gynnwys ffurfio Rhwydwaith Diwylliannol Trawsffiniol a fydd yn ganolbwynt i brosiectau datblygu rhwng rhanbarthau Iwerddon a Chymru yn y dyfodol."

Gwarchod treftadaeth arfordirol ddiwylliannol a naturiol

Nodau cyffredinol prosiect Portalis yw gwarchod treftadaeth arfordirol ddiwylliannol a naturiol, hybu dealltwriaeth o addasu i newid yn yr hinsawdd, meithrin rhwydweithiau cymunedol trawsffiniol, a chefnogi cynnydd cynaliadwy yn nifer yr ymwelwyr â chymunedau arfordirol.

Dywedodd Carrie Canham, Curadur Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth, “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu’r gwaith pwysig hwn a fydd nid yn unig yn adrodd hanes ein cysylltiadau cynharaf ag Iwerddon, ond hefyd yn meithrin perthynas barhaus a fydd o fudd i ddwy ochr Môr Iwerddon.”

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy ddefnyddio tystiolaeth bresennol ynghyd â data newydd i ddatblygu naratif trawsffiniol newydd pwerus, sy’n hygyrch mewn profiad newydd i ymwelwyr yn y Waterford Museum of Treasures, Iwerddon, ac Amgueddfa Ceredigion, Cymru. Nod y prosiect €1.95 miliwn yw meithrin ymwybyddiaeth a chefnogi ymgysylltiad cynaliadwy â chymunedau a busnesau, gan arwain at sefydlu dau rwydwaith twristiaeth trwy brofiadau a diwylliannol newydd sbon yng Nghymru ac Iwerddon.

Cyfleoedd ar gyfer twf economaidd glas a gwyrdd

Wrth siarad am nodau'r prosiect, dywedodd Joy Rooney, Uwch-swyddog Cyfrifol Portalis a Darlithydd ac Ymchwilydd mewn Dylunio ym Mhrifysgol Dechnolegol y De-ddwyrain, "Wrth i ni archwilio’r cysylltiadau cynharaf rhwng gwareiddiadau arfordirol Cymru ac Iwerddon, adlewyrchir hyn gan y bartneriaeth drawsffiniol aml-asiantaethol a arweinir gan ddinasyddion, sy’n cael ei ffurfio ’nawr gan ein cymunedau arfordirol cyfoes yn ddau rwydwaith trawsffiniol gwahanol. Rydym yn defnyddio’r gwytnwch hwn ’nawr o ran ein dull o addasu i newid yn yr hinsawdd arfordirol a’n cyfleoedd ar gyfer twf economaidd glas a gwyrdd."

Cefnogir Portalis gan gyllid gwerth €1.5 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru, www.irelandwales.eu. Arweinir y prosiect gan Brifysgol Dechnolegol y De-ddwyrain ac fe’i cefnogir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyngor Sir Ceredigion a Siambr Fasnach Waterford.

I gofrestru ar gyfer eich lle am ddim yn y digwyddiadau, ewch i http://portalisproject.eu/

First finds at Llanllyr excavation

Nodyn i'r Golygydd

Capsiwn y Llun: Arfordir Cymru, trwy garedigrwydd Nemeton TV 

Cyswllt y cyfryngau: Lisa Bodden, y Swyddfa Gyfathrebu ar gyfer Ymchwil, Arloesedd ac Astudiaethau Graddedig, SETU E-bost: lisa.bodden@waltoninstitute.ie Ffôn Symudol: 0857693332

Ar gael ar gyfer cyfweliad ar gais:

  • SETU: Joy Rooney, Uwch-swyddog Cyfrifol Portalis.
  • Siambr Waterford: Donal Nolan, Swyddog Gweithredol Prosiectau Strategol.
  • Amgueddfa Ceredigion: Carrie Canham, Curadur Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076