Prentisiaethau Gradd yn cyflenwi sgiliau technegol lefel uchel a gwydnwch busnes


09.02.2022

Eleni, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu dau ganmlwyddiant addysg uwch yng Nghymru a rôl ei champws yn Llanbedr Pont Steffan yn y stori honno. Mae’r garreg filltir hon yn gyfle i fyfyrio a dathlu’r ffordd y mae ein sector prifysgol wedi addasu ac ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd dros y ddau gan mlynedd ddiwethaf.

 

Studying theory on a university course can have enormous real-world value, as Sam Jackson, an apprentice on the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Digital Degree Apprenticeship scheme recently demonstrated in his job working for Velindre University NHS Trust.

Wrth i ni edrych i’r dyfodol, bydd ein prifysgolion yn parhau i addasu a thrawsnewid er mwyn ymateb i anghenion cymdeithas, yma yng Nghymru a ledled y byd. Er mwyn ymateb i’r heriau a gyflwynir gan drawsnewidiad digidol y gweithle, mae angen gweithredu radical ac ymyrraeth dargedig i godi sgiliau ac ailddysgu sgiliau i’r gweithlu i alluogi unigolion i gael cyflogaeth mewn meysydd sector blaenoriaeth newydd sy’n dod i’r amlwg. Mae prifysgolion a cholegau addysg bellach Cymru’n allweddol wrth fynd i’r afael â’r anghenion hyn ac eisoes yn chwarae rhan hanfodol fel angorau economaidd ym mhob rhan o Gymru.

Mae dulliau newydd arloesol o gyflwyno’n trawsnewid y tirlun addysgol gyda chyfleoedd cynyddol ar gyfer dysgu’n seiliedig ar waith yn arwain at fwy o glymblaid rhwng addysg uwch a phellach a chyflogwyr. Gyda’r galwadau cynyddol am sgiliau technegol uwch, rydym ni’n cydweithio’n agos gyda chyflogwyr i feithrin gallu drwy fentrau fel prentisiaethau gradd, micro-gymwysterau, a chynnig dysgu seiliedig ar waith gwell â’r nod o gefnogi cynllun adferiad economaidd Llywodraeth Cymru a gadael iddi ddatblygu ei hamcan polisi i greu system addysg ôl-orfodol fwy cydlynol  yng Nghymru.

Mae Grŵp Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, sy’n gonffederasiwn o sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach, mewn sefyllfa dda i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Y nod yw creu Prifysgol newydd i Gymru sy’n galluogi datrysiad ‘gwnaed yng Nghymru’ ar gyfer dysgu technegol cymhwysol a hyfforddiant dan arweiniad cyflogwyr. Elfen ganolog o gynnig y Grŵp yw ei bartneriaeth gref gyda chyflogwyr sydd wedi arwain at ddatblygu rhaglenni arloesol sy’n hwyluso dilyniant, yn hybu ehangu mynediad ac yn sicrhau bod Grŵp Y Drindod yn cyflawni effaith economaidd a chymdeithasol gadarnhaol.

Yr wythnos hon yw Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, gyda darparwyr addysg, cyflogwyr a’r llywodraeth yn dathlu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae prentisiaethau’n ei wneud i unigolion, eu gweithleoedd ac i’r economi’n ehangach. Gellid dadlau bod Prentisiaethau’n arwain y ffordd ar gyfer grym trawsnewidiol hyfforddiant seiliedig ar waith a dan arweiniad cyflogwyr.

Mae Rhaglen Prentisiaethau Gradd hynod  lwyddiannus y Brifysgol, a luniwyd mewn partneriaeth gyda busnesau Cymreig yn enghraifft o’r ffordd y mae economi wybodaeth yn seiliedig ar sgiliau’n galluogi cyflogwyr a’u gweithwyr i gyflawni eu potensial llawn a sicrhau effeithiau cadarnhaol yn y rhanbarth.

Fel darparwr Prentisiaethau Gradd mwyaf Cymru a gyllidir gan CCAUC, yn gweithio gydag o ddeutu 300 o fusnesau, mae’r Rhaglen Prentisiaethau’n cynnig hyfforddiant ansawdd uchel gyda ffocws allweddol ar ddarparu’r llwybrau sgiliau cywir, a’r lefel iawn o gefnogaeth i helpu i gyflawni gwydnwch economaidd a sicrhau cynnydd a chyrhaeddiad unigol.

Drwy gynnig prentisiaethau nid yn unig mae busnesau’n gallu cryfhau eu busnes gyda ffrwd o dalent ond hefyd maen nhw’n sicrhau’r sgiliau cywir i weithlu’r dyfodol i wneud yn siŵr fod Cymru’n parhau’n gystadleuol ar raddfa fyd-eang.

Cyllidir Rhaglen Prentisiaethau Gradd y Brifysgol gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac mae ar agor i gyflogwyr ledled Cymru.

Cyflwynir y Rhaglen Prentisiaethau Gradd yn hyblyg o gwmpas anghenion y sefydliad, a gellir ei defnyddio i godi sgiliau gweithwyr neu recriwtio talent newydd i fusnes drwy ddysgu academaidd a seiliedig ar waith.

Cefnogir prentisiaid drwy gydol y rhaglen gan Swyddog Cyswllt sy’n ymweld â’u gweithle’n rheolaidd, gan sicrhau bod sgiliau a gwybodaeth briodol yn cael eu datblygu a chynnig cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a dysgu yn y gweithle.

Mae’r Brifysgol yn cynnig rhaglenni Prentisiaeth Gradd yn y meysydd canlynol:

Gweithgynhyrchu Uwch

Peirianneg

Peirianneg Meddalwedd

Gwyddor Data

Seiberddiogelwch a Rhwydweithiau

Cyfrifiadura Cwmwl a datblygu Meddalwedd Cwmwl

Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron

Prentisiaeth Gradd Cwnstabl yr Heddlu (PCDA)

Gall astudio theori ar gwrs prifysgol fod yn werthfawr iawn yn y byd real, fel mae Sam Jackson, Prentis Gradd Ddigidol Datblygu Meddalwedd Cwmwl wedi’i ddangos yn ei rôl yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre.

Mae Sam yn swyddog desg gwasanaeth ac roedd yn rhan o dîm a lansiodd Ddesg Gwasanaeth Ddigidol newydd i helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Dywedodd: “Rwyf i’n gallu rhoi’r theori rwyf i wedi’i ddysgu ar waith yn fy swydd. Rwy’n gweld y brentisiaeth fel cyfle perffaith i roi sylfaen i fi allu symud fy ngyrfa yn ei blaen.”

Katie Rees, a Senior Support and Business Analyst at Digital Health and Care Wales, used her digital skills and expertise to help support the vaccination programme during the pandemic.

Defnyddiodd Katie Rees, Uwch Ddadansoddwr Cymorth a Busnes yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru, ei sgiliau digidol a’i harbenigedd i helpu i gefnogi’r rhaglen frechu yn ystod y pandemig.

Dywedodd: “Mae astudio am brentisiaeth gradd ddigidol wedi rhoi mwy o hyder i fi. Yn y tîm rwy’n delio gyda’r datblygwyr nawr, ac yn gallu deall yr hyn maen nhw’n ei drafod, a gallaf i adeiladu gwefan. Y flwyddyn nesaf byddaf i’n graddio gyda BSc mewn Cyfrifiadureg yn arbenigo mewn Dadansoddi Data.”

Yn ddiweddar cafodd Ben Atkins ei ddyrchafu’n uwch arbenigwr TG yn Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Dywedodd: “Mae astudio Prentisiaeth Gradd wedi bod yn fuddiol iawn i fi a fy ngyrfa. Rwyf i wedi dysgu cymaint o sgiliau amhrisiadwy ac wedi gallu eu defnyddio yn fy rôl yn y gwaith sydd wedi fy ngalluogi i symud ymlaen yn y sefydliad a chael gwell hyder o ddydd i ddydd yn fy swydd.”

Dywedodd Bridget Moseley, Pennaeth Prentisiaethau Digidol y Drindod: “Mae Rhaglen Prentisiaethau Gradd y Brifysgol yn cynnig hyfforddiant ansawdd uchel, penodol i’r sector i gyflogwyr allu codi sgiliau eu gweithlu presennol, helpu i recriwtio’r bobl iawn a chynnig cyfleoedd dilyniant i brentisiaid sydd newydd gymhwyso. I unigolion, maen nhw’n llwybr amgen at addysg uwch sydd wedi’i gyllido’n llawn ac yn eu galluogi i ennill bywoliaeth ar yr un pryd â dysgu sgiliau ymarferol lefel uwch amhrisiadwy.

“Mae’r ffordd y caiff Prentisiaethau Gradd eu haddysgu yn gadael i bobl astudio lle bynnag maen nhw’n byw. Mae hyn wedi arwain at bartneriaethau gyda chyflogwyr ym mhob rhan o Gymru gan gynnwys mannau gwledig.”

Dywedodd Barry Liles, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu) y Drindod: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym ni’n gwerthfawrogi’r buddion enfawr i’n myfyrwyr a chyflogwyr y gellir eu cyflawni drwy Brentisiaethau Gradd. Maen nhw’n hynod o werthfawr i baratoi myfyrwyr gyda sgiliau a gwybodaeth ar gyfer eu sector diwydiant penodol – gan ddefnyddio cyfuniad o arbenigedd i godi sgiliau’r ffrwd o dalentau i gyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym ni am sicrhau bod pob prentis sy’n cerdded drwy ein drysau’n gadael gyda set sgiliau am oes.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk