Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu gyda seremonïau graddio yng Nghaerfyrddin


04.04.2022

Mae seremonïau graddio ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a raddiodd yn ystod pandemig y coronafeirws yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Halliwell ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant heddiw (4ydd Ebrill 2022).

Catch up ceremonies for students at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) who graduated during the coronavirus pandemic have been held at the Halliwell Centre on UWTSD’s Carmarthen campus (4th April 2022).

Ar ôl gorfod gohirio oherwydd coronafeirws, mae seremonïau graddio wedi ailddechrau ar gyfer y rhai a gwblhaodd gyrsiau yn y Drindod Dewi Sant yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan roi cyfle i ddathlu eu llwyddiant, a’u hymrwymiad ac i alluogi cymuned y Brifysgol i gydnabod cyflawniadau eu myfyrwyr.

Wrth annerch y graddedigion yn Arena Abertawe, dywedodd Is-ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL:

“Mae’r seremoni Raddio yn nodi uchafbwynt gyrfa academaidd ein myfyrwyr. Mae’n ganlyniad o waith caled ac ymrwymiad, ond dylem hefyd gofio’r gefnogaeth a roddwyd gan deulu a ffrindiau.

Rydych chi i gyd yn graddio gyda'r sgiliau a'r priodoleddau sydd eu hangen arnoch i wneud gwahaniaeth yn eich gyrfa ddewisol. Hyderaf, wrth ichi edrych yn ôl ar eich cyfnod fel myfyriwr yn y Brifysgol, eich bod yn mynd â’r cyfeillgarwch a’r atgofion hapus o’ch amser yma gyda chi, ac y bydd eich profiadau yn y Drindod Dewi Sant yn eich gwasanaethu’n dda gydol eich oes.

“Rwy’n dymuno pob llwyddiant i chi ar gyfer eich dyfodol ac yn eich atgoffa, fel cyn-fyfyrwyr y Brifysgol hon, y byddwn yn ymdrechu i’ch cefnogi ac yn gobeithio y byddwch yn parhau i gadw mewn cysylltiad â ni.”

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Profost campysau Caerfyrddin a Llambed: “Mae gan bob un ohonoch sy’n graddio yn y seremoni hon gyfraniad enfawr i’w wneud i les cymdeithas yn y dyfodol. Dyma'ch eiliad i ddefnyddio'ch sgiliau, eich gwybodaeth, a'ch angerdd i lunio'r byd ôl-Covid. Dyma'ch eiliad i greu normal newydd a mwy datblygedig, byd mwy cyfiawn, caredig, hardd a chariadus.

“Yr ochr arall i’r drws hwnnw, mae yna fyd yn llwgu am arweinyddiaeth newydd, syniadau newydd, ffyrdd newydd o feddwl. Mae gennych gyfle enfawr i gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion, teuluoedd a chymunedau cyfan. A does dim byd mwy tragwyddol, neu fwy pwerus, na’r effaith rydyn ni’n ei chael ar eraill.”

Dywedodd Heledd Mai Jones, BA Addysg Gynradd gyda SAC:

“Mae’r seremoni raddio heddiw yn uchafbwynt o waith dros y dair mlynedd diwethaf, ac mae’n braf cael dathlu gyda ffrindiau a theulu. Mae’n ffordd arbennig o orffen y cwrs gradd.”

Morgan Evans - BA Addysg Gynradd

“Mae’n ddiwedd cyfnod fel myfyriwr ac yn amser i ddathlu. Er ein bod ni’n dathlu flwyddyn yn ddiweddarach, mae’n braf cael graddio a dathlu gyda ffrindiau a theulu.”

Bydd dau ddiwrnod arall o seremonïau dal i fyny yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon (dydd Mawrth Ebrill 5ed a dydd Mercher Ebrill 6ed). Gallwch wylio pob un o’r seremonïau’n fyw ar wefan y Brifysgol drwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/fideo-byw/ 

Eleni mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch yng Nghymru. Mae’r dathliad daucanmlwyddiant yn coffau sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan ar 12 Awst 1822 drwy osod y garreg sylfaen sy’n nodi dechrau addysg uwch yng Nghymru.

O’r hadau a heuwyd yn Llanbedr Pont Steffan dros ddwy ganrif yn ôl i ddatblygiad ei champysau, mae’r Drindod Dewi Sant wedi tyfu’n Brifysgol aml-gampws, sector deuol sy’n darparu rhaglenni galwedigaethol perthnasol mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076