Profiad byw myfyrwyr BSc Seicoleg Y Drindod Dewi Sant o brosiect ymchwil byd-eang


21.10.2022

Mae myfyrwyr BSc Seicoleg Y Drindod Dewi Sant yn helpu gyda phrosiect ymchwil pwysig yn rhan o’u hastudiaethau.

The students are designing, creating, and running research studies examining issues of gender equality, how men and women are expected to behave, and people’s perceptions of what it means to be a ‘real’ man or woman in today’s world.

Mae’r myfyrwyr yn dylunio, creu a chynnal astudiaethau ymchwil sy’n archwilio materion yn ymwneud â chydraddoldeb rhywiol, sut mae disgwyl i ddynion a merched ymddwyn, a chanfyddiadau pobl o ran yr hyn mae’n ei olygu i fod yn ddyn neu’n ddynes ‘go iawn’ yn y byd sydd ohoni.

Mae’r modwl rhaglen, sef Ymchwil ar Waith, wedi’i ddylunio i ganiatáu i fyfyrwyr gymryd rhan mewn prosiectau ymchwil seicolegol byw a gan fod arweinwyr y modwl, Dr Katie Sullivan a Dr Paul Hutchings, yn arwain adain Cymru'r Prosiect Towards Gender Harmony ac yn awduron nifer o’r papurau ymchwil sy’n deillio ohono, roedd cyfle unigryw i fyfyrwyr y cwrs gymryd rhan.

Mae Towards Gender Harmony yn brosiect byd-eang sydd wedi mesur agweddau tuag at faterion cydraddoldeb rhywiol ac agweddau dros 30,000 o gyfranogion mewn dros 60 o wledydd ac mae wedi darparu rhai o’r canfyddiadau mwyaf cynhwysfawr ynghylch cydraddoldeb rhywiol yn y cyfnod diweddar.

Meddai Dr Hutchings: “Un o brif fanteision meddu ar garfan lai o fyfyrwyr na llawer o brifysgolion eraill, yn ogystal â’n cyfleusterau ymchwil seicoleg pwrpasol, yw ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd fel hyn a fyddai bron yn amhosibl yn unrhyw le arall. Yn rhan o’u cwrs, caiff y myfyrwyr y cyfle i gydweithio gyda ni fel ymchwilwyr yn hytrach na fel darlithwyr, a golyga hyn y gallwn eu hyfforddi’n uniongyrchol i ddatblygu llawer o’r sgiliau sy’n hanfodol i’n maes gwaith. Gall myfyrwyr eraill ddweud eu bod wedi dysgu rhywbeth, ond gall y myfyrwyr hyn ddweud eu bod wedi ei wneud e hefyd, ac mae hynny’n rhoi grym i’w CVs.”

Yn ogystal â darparu hyfforddiant ar gyfer y myfyrwyr mae’r tîm seicoleg yn gobeithio y bydd yr ymchwil hefyd yn cynhyrchu rhywbeth ystyrlon ar gyfer cymuned Cymru.

“Gwnaeth y prosiect Gender Harmony ateb llawer o gwestiynau ond fe gododd lawer mwy hefyd, ynghylch agweddau mewn gwahanol wledydd a sut y maen nhw’n cymharu dros y byd,” meddai Dr Sullivan. “Er enghraifft, rydym wedi darganfod bod yna wahaniaethau yn y ffyrdd mae dynion a merched yn ystyried camau pellach tuag at gydraddoldeb; mae safbwyntiau hirdymor am y swyddi sy’n addas ar gyfer dynion a merched yn dal i fodoli; ac mae’r pwysau a roddir ar ddynion a merched gan gymdeithas i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n cydymffurfio â bod yn ddyn neu’n ddynes ‘go iawn’ yn anferthol.

“Bydd y myfyrwyr yn cynnal ymchwil i archwilio’r materion hyn ymhellach a’n gobaith yw y byddwn yn cynhyrchu rhywbeth y gallwn ei gyflwyno mewn cynhadledd neu bapur ymchwil ar ddiwedd y modwl. Fe fyddai’n wych i’r myfyrwyr allu arddangos eu gwaith caled ar ei ddiwedd.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk