Rhaglen BA Drama Gymhwysol Y Drindod Dewi Sant wedi ysbrydoli un o’i graddedigion i ddefnyddio ei sgiliau i addysgu’r genhedlaeth nesaf


26.01.2022

Yn ôl un o raddedigion BA Drama Gymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gwnaeth y cwrs hwnnw ei hysbrydoli hi i ddefnyddio ei sgiliau ac arbenigedd i addysgu’r genhedlaeth nesaf.

Lauren Reilly said she decided to study at UWTSD as the University offered a wide range of unique performing arts courses that caught her eye. She decided to concentrate on the Applied Drama side of the course, as she felt it was a better fit for her career progression as she always wanted to be a teacher.

Meddai Lauren Reilly y gwnaeth hi benderfynu astudio yn Y Drindod Dewi Sant oherwydd roedd y Brifysgol honno yn cynnig amrywiaeth helaeth o gyrsiau Celfyddydau Perfformio unigryw a wnaeth dal ei llygad. Penderfynodd hi ganolbwyntio ar ran Drama Gymhwysol y cwrs, oherwydd teimlodd hi y byddai hyn yn gweddu’n well ar gyfer camu ymlaen yn ei gyrfa, ac roedd hi hefyd bob amser eisiau bod yn athrawes.  

Meddai Lauren: “Mae’r cwrs yn anhygoel, gwnaethom gynnal archwiliadau niferus, o theatr a drama mewn addysg i ddrama fel therapi, a theatr mewn carchardai. Roedd astudio agweddau ar ddrama na fyddent erioed wedi dod i’m meddwl yn ysbrydoledig. Gwnaeth agor fy llygaid i fyd o gyfleoedd, yn hytrach na dim ond bod ar lwyfan neu ar y teledu.”

Cafodd Lauren ei swyno gan theatr a drama mewn addysg, a datblygodd hi hoffter mawr am y posibilrwydd o addysgu drwy gyfrwng drama.

Ychwanegodd Lauren: “Gwnaeth y cwrs ein darparu â llawer o gyfleoedd i roi theori ar waith. Ni wnaethom astudio syniadau newydd a chyffrous yn unig, ond gwnaethom hefyd ymweld ag ysgolion a’r gymuned er mwyn rhoi bywyd i’n gwaith.”

Ar gyfer ei thraethawd hir, gwnaeth Lauren weithio gydag un o’r myfyrwyr eraill a oedd ar ei chwrs, a gwnaethant ddyfeisio dau weithdy perfformio ar gyfer amgylcheddau gwahanol. Cafodd gweithdy Lauren ei greu ar gyfer uned cyfeirio disgyblion, gan ganolbwyntio ar ymddygiadau negyddol, eu dylanwadau a’u  canlyniadau.   

Meddai hi: “Y syniad oedd y byddai’r myfyrwyr yn cydnabod negyddoldeb a gwneud y newidiadau perthnasol i’r cymeriadau, gan obeithio hefyd y byddai’r darn hwn yn eu hysbrydoli nhw i wneud yr un newidiadau angenrheidiol yn eu bywydau eu hunain.”  

“Cafodd effaith sylweddol; gwnaeth rhai myfyrwyr hyd yn oed gydnabod eu hymddygiadau eu hunain yn y cymeriadau a oedd o’u blaen, gan ddweud yn agored sut oeddent am newid. Roedd y darn mor rymus,  gwnaeth fy ysbrydoli i barhau gyda fy astudiaethau ac i barhau i archwilio sut y gallwn gael effaith debyg fel athrawes.”

UWTSD BA Applied Drama programme inspired graduate to use her skills to teach the next generation

Mae Lauren ar hyn o bryd yn astudio am ei chymhwyster TAR. Y llynedd, cafodd hi’r cyfle i weithio gyda’r darlithydd Ali Franks ar ei lleoliad addysgu yn Y Drindod Dewi Sant, a chyda myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn ystod eu cyflwyniad i’r modwl Drama Gymhwysol. Yn ystod y modwl hwn, gwnaeth cyfyngiadau’r cyfnod clo olygu y byddai rhaid iddynt barhau i ddysgu ar-lein, a gwnaeth hyn yn ei dro olygu y byddai rhaid trawsnewid y perfformiad theatr fforwm yr oedd y myfyrwyr wedi bod yn gweithio arno wyneb yn wyneb, ac yn ei le, cynnal perfformiad theatr fforwm ar-lein.    

Roedd y profiad hwn, yn ôl Lauren, yn “anhygoel o heriol oherwydd nad oedd rhywbeth tebyg wedi cael ei wneud o’r blaen. Meddai hi: “Roedd y myfyrwyr yn ffantastig; gwnaethant weithio gydag Ali a minnau er mwyn sicrhau y byddai’r perfformiad hwn yn cael yr un effaith ar-lein ag y byddai wedi ei gael petai’r perfformiad wedi cael ei gynnal wyneb yn wyneb. Aeth y perfformiad mor dda, ac unwaith eto  teimlais fy mod wedi cael fy ysbrydoli gan bosibilrwydd newydd parthed drama gymhwysol.”

Meddai Jonathan Pugh, Rheolwr y Rhaglen BA Drama Gymhwysol: Cwrs Addysg, Lles, Cymuned: “Mae’r tîm rhaglen yn falch dros ben am ein bod yn gallu derbyn graddedigion yn ôl i’n hystafelloedd addysgu er mwyn ysbrydoli‘r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr. Mae Lauren yn dod ag arloesedd ffres i’w gwaith gyda’r myfyrwyr, ond yn dal i seilio ei harfer ar yr un modylau maent yn eu hastudio ar hyn o bryd.

“Cydweithrediad, ysbrydoliaeth, addysg – dyna yw holl hanfod BA Drama Gymhwysol.” 

O safbwynt Lauren, mae’r cwrs wedi cael, ac yn dal i gael, effaith enfawr ar ei bywyd.

Meddai hi: “Roeddwn yn unigolyn gwahanol iawn pan ddechreuais ar fy nhaith yn y brifysgol, ond pan wnes i ddod allan ar yr ochr arall, roeddwn yn unigolyn gyda meddwl agored ac ysbrydoledig. Rwyf wedi cyflawni cymaint ers fy astudiaethau, ac rwy’n parhau i gyflawni, ac mae’r cyfan oll diolch i’r cwrs.”

Haf nesaf, bydd Lauren yn ddarlithydd cymwysedig, ac mae’n dweud na fyddai hi wedi gallu cyflawni hyn oll oni bai ei bod hi wedi astudio Drama Gymhwysol yn Y Drindod Dewi Sant. Mae Lauren bellach yn gobeithio parhau ar ei thaith ddysgu drwy astudio am radd PhD.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk