Saith Deg Mlynedd o Ymdrech a Chyflawniad


03.03.2022

Bydd yr Athro Meena Upadhyaya OBE yn rhoi anerchiad am ei phrofiadau fel mewnfudwr cenhedlaeth gyntaf i Gymru yn ogystal â thrafod agweddau ar ei harbenigedd ymchwil ym maes Geneteg Feddygol yn Ystafell Ddarllen Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe am 2pm ar 16 Mawrth.

Professor Meena Upadhyaya OBE will deliver a talk about her experiences as a first-generation immigrant to Wales as well as discussing aspects of her research expertise into Medical Genetics at the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Reading Room in Swansea on March 16 at 2pm.

Daw teitl y ddarlith o’i llyfr Seventy Years Of Struggle And Achievement: Life Stories Of Ethnic Minority Women Living In Wales, sy’n adrodd straeon bywyd deugain o fenywod Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a gyrhaeddodd rownd derfynol neu a enillodd wobr Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig (2011-2019).

Mae’n rhan o gyfres o ddigwyddiadau a darlithoedd yn y Brifysgol i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2022, gan ddathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol myfyrwyr a staff sy’n ysbrydoli.

Enillodd yr Athro Upadhyaya ei Ph.D gan Brifysgol Caerdydd a chwblhaodd gymrodoriaeth gyda Choleg Brenhinol y Patholegwyr (RCPath) yn 2000.  Mae hi’n athro nodedig anrhydeddus mewn Geneteg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn athro ymarfer anrhydeddus gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Canolbwyntiai gyrfa ymchwil yr Athro Upadhyaya ar lawer o anhwylderau genetig, yn enwedig niwroffibromatosis math 1 (NF 1) a nychdod cyhyrol fasioscapwlohwmerol (FSHD). Mae hi wedi cyhoeddi 200 papur ac wedi golygu pum llyfr ar NF1 a FSHD.  Dyfarnwyd gwobr Ewropeaidd Theodor Schwann iddi am ei chyfraniadau rhagorol i ymchwil NF1 yn 2013, OBE yn 2016, a Gwobr Dewi Sant yn 2017.

Mae’n Gymrawd ac yn aelod o Gyngor Cymdeithas Ddysgedig Cymru a Choleg Brenhinol y Patholegwyr; yn Ymddiriedolwr ar gyfer Nerve Tumours UK, Race Equality First, a Chyngor Hil Cymru.  Ymunodd â Bwrdd Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yn Gyfarwyddwr Anweithredol yn 2020.

Mae’r Athro Upadhyaya yn frwd dros hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, cydlyniant cymunedol, ac integreiddio.  Hi yw sylfaenydd a Chadeirydd Cymdeithas Cydnabod Llwyddiant Menywod Cymreig Lleiafrifoedd Ethnig (EMWWAA) a Menywod Lleiafrifoedd Ethnig mewn Gofal Iechyd yng Nghymru (EMWWH). Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Placiau Porffor a Monumental Welsh Women. Mae Meena yn gyd-olygydd 'Seventy Years of Struggle and Achievement: life stories of ethnic minority women in Wales.’

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn y Drindod Dewi Sant: “Mae’n bleser mawr ac yn anrhydedd i ni gynnal y ddarlith hon gan yr Athro Upadhyaya.  Mae effaith ei hymchwil pwysig yn cael ei theimlo ymhob cwr o’r byd, a chyn bwysiced â hynny yw’r amser a’r ymdrech y mae’n eu rhoi i helpu menywod yng nghymunedau lleiafrifoedd ethnig.”

Mae’r ddarlith hefyd yn nodi lansio Cynllun Cydraddoldeb Strategol newydd y Brifysgol a ddatblygwyd ar y cyd â chynrychiolwyr y myfyrwyr a’r staff.  Mae’r cynllun yn ymgorffori egwyddorion Siarter Cydraddoldeb Hil Advance HE, gan gefnogi ymrwymiad y Brifysgol i ddarparu amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol, heb ragfarn na gwahaniaethu, lle caiff ein holl staff a'n dysgwyr eu cefnogi, ac y teimlant eu bod yn cael eu parchu ac yn cael eu grymuso i wireddu eu potensial llawn.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i adeiladu cymunedau cryf ac iach ar draws ei champysau ac i greu amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol, cefnogol lle gall yr holl staff, myfyrwyr a dysgwyr ffynnu a chyflawni eu potensial personol. Mae gwerthoedd partneriaeth a chydweithredu'r Brifysgol wrth wraidd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn.

Meddai Jane O’Rourke, Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol: “Yn rhan o’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol rydym wedi ymrwymo i wneud ein gweithle’n fwy cynhwysol ac amrywiol ar bob lefel.   Gwyddom beth yw gwerth hyn, a chredwn, drwy ddeall yn well yr heriau a’r rhwystrau y mae menywod a phobl o gefndiroedd ethnig yn eu hwynebu, y gallwn weithredu’n ystyrlon er mwyn mynd i’r afael â’r rhain.  Mae galluogi pobl i gyflawni eu potensial a’u dyheadau o ran gyrfa wrth wraidd ein cenhadaeth yn y Drindod Dewi Sant.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk