Staff a myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gymryd rhan ym mhrosiect ‘Cragen Beca’


28.04.2022

Mae staff a myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at gymryd rhan ym Mharêd 'Cragen Beca' a gynhelir yng Nghaerfyrddin ar y 1af o Fai. Mae’r Parêd yn rhan o brosiect aml-haen sy’n uno hanes a threftadaeth ag arfer celf cyfoes drwy gydweithio a phartneriaeth.

Staff and Students from the University of Wales Trinity Saint David are looking forward to taking part in the ‘Cragen Beca’ Parade  that will be held in Carmarthen on the 1st of May. The Parade is part of a multi-layered project that merges history and heritage with contemporary art practice through collaboration and partnership.

Trwmped cragen dro yw Cragen Beca. Yn ôl y sôn fe’i chwythwyd i alw’r cymeriad chwedlonol Beca a’i ‘Merched’ i weithredu yn ystod Terfysgoedd enwog Beca yn Sir Gaerfyrddin yng nghanol y 19eg ganrif (1839 - 43).

Prosiect gan yr artist Kathryn Campbell Dodd o orllewin Cymru yw Cragen Beca ac fe’i ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Gâr, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru a Chanolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad ag Oriel Myrddin, Cof Gâr - Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Archif Posteri RED SHOES ac Oriel Bevan Jones.

Bydd yn arwain at gyfres o arddangosfeydd, digwyddiadau a pharêd yn nhref Caerfyrddin ddydd Sul 1 Mai 2022 gan ddechrau am 2pm (ymgasglu o 1:30pm). Fel rhan o'r prosiect, mae Kathryn Campbell Dodd wedi dylunio a chreu tair gwisg gyfoes ar gyfer Rebecca a fydd yn cael eu gwisgo fel rhan o Barêd Cragen Beca. Yna bydd y gwisgoedd yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin o 14 Mai 2022.

Mae'r artist Kathryn Campbell Dodd wedi bod yn gweithio gydag artistiaid, cerddorion a pherfformwyr i feddwl am bwysigrwydd Cragen Beca a'r hyn y gallai'r gwrthrych arwyddocaol hwn yn hanesyddol ei olygu i bobl Sir Gaerfyrddin heddiw.

Ar ddechrau'r tymor, daeth i siarad â myfyrwyr creadigol ar gampws Caerfyrddin i'w hysbrydoli i gymryd rhan yn y prosiect. Anogodd y myfyrwyr, drwy themâu hanesyddol y prosiect, i ystyried eu hymdeimlad eu hunain o hunaniaeth, cymuned, cyfiawnder a phrotestio.

Meddai,

"Bu'n bleser gweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin a roddodd gefnogaeth amhrisiadwy i'r prosiect. Mae myfyrwyr a staff wedi dod ag ymagweddau a safbwyntiau newydd i'r gwaith sydd wedi helpu i fywiogi'r profiad a dod â'r straeon Cymreig hanesyddol hyn, sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn, i gyd-destun cyfoes.

“Mae'r materion a wthiodd poblogaeth wledig y 19eg Ganrif i’r pen gan arwain at Derfysgoedd Beca wedi newid eu ffocws dros oddeutu 180 o flynyddoedd, ond mae anghyfiawnder ac anghydbwysedd cymdeithasol yn parhau i fod yn rhy weladwy yn ein cymunedau. Un o'r sloganau o derfysgoedd myfyrwyr Paris yn 1968, oedd 'L'imagination au pouvoir' (Pŵer y dychymyg), ac mae'r syniad hwnnw hefyd wrth wraidd y prosiect hwn. Rwy’n gobeithio y gall ymwneud â phrosiectau fel Cragen Beca helpu i rymuso myfyrwyr y 2020au i ddychmygu ffyrdd newydd o gyfeirio’r diwylliannau a'r cymunedau yr hoffent eu creu ar gyfer y dyfodol, ac yn y pen draw helpu eu llunio.”

Cragen Beca is a conch shell trumpet. It was allegedly blown to call the legendary Rebecca and her ‘Daughters’ to action during the infamous Rebecca Riots of Carmarthenshire in the mid-19th century (1839 – 43). The Cragen Beca project, by west Wales artist Kathryn Campbell Dodd, is funded by the Arts Council of Wales, Carmarthenshire County Council, the Federation of Museums and Galleries in Wales

Bydd Jonathan Pugh, darlithydd yn y Drindod Dewi Sant, yn cymryd rhan yn y parêd fel un o’r tair Rebecca, gan wisgo dyluniadau unigryw Kathryn wedi'u hail-ddychmygu. Ychwanega,

“Mae'n wych dod o hyd i fywyd newydd mewn stori leol mor bwysig sy'n cael ei mynegi mewn ffordd hwylus a chyfoes. Mae perthnasedd 'pŵer y bobl ' yn parhau i fod yn amlwg ar draws ein ffrydiau newyddion heddiw, ac mae'r prosiect hwn yn ein hatgoffa'n fawr o bwysigrwydd codi a dathlu lleisiau'r gorthrymedig a’r rhai sydd wedi'u tangynrychioli.”

Mae Finlay Prydderch, myfyriwr BA Gwneud Ffilmiau, yn un o'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn. Meddai,

“Ar gyfer prosiect Cragen Beca, fi oedd y ffotograffydd fu’n tynnu lluniau'r ffrogiau ar gyfer Instagram Kathryn a thudalen Instagram Oriel Myrddin.  Roedd y prosiect hwn yn llawer o hwyl i weithio arno i gael profiad o dynnu lluniau proffesiynol ar gyfer achos gwych. Mae hyn yn rhywbeth arbennig y gallaf ei ychwanegu at fy CV, gan fy mod eisiau mynd i weithio fel gweithredwr camera yn fframio lluniau. Mae’n ffordd wych o ddatblygu llygad craff.”

Mae Reece Ford, myfyriwr arall, wedi mwynhau'r profiad o weithio ar y prosiect hwn, gan ddweud,  

“Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn cael gweithio o flaen y camera ar gyfer y sesiwn tynnu lluniau. Ac fe wnes i fwynhau gweithio gyda’r bobl hyn yn fawr iawn!”

Yn ôl y myfyriwr Actio Dominic Parker,

“Mae wedi bod yn broses greadigol ddifyr ac yn bleser bod yn rhan ohoni.”

Bydd y parêd yn dechrau o Oriel Myrddin ar hyd Stryd y Brenin ac i lawr i’r Clos Mawr.  Bydd y parêd yn cael ei arwain gan bobl ifanc o Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin a fydd yn gweithio gyda'r dawnsiwr Osian Meilir i ddatblygu'r perfformiad. Gwahoddir grwpiau cymunedol a gwylwyr i wisgo i fyny ac ymuno yn y digwyddiadau ar y diwrnod.

Ar ddiwedd y parêd yn y Clos Mawr bydd perfformiadau gan Dawnswyr Talog, un o grwpiau dawnsio gwerin mwyaf blaenllaw Cymru a Qwerin, perfformiad dawns gyfoes gan Osian sy'n estyn ffiniau’r ddawns werin draddodiadol Gymreig.  

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk