Tîm IICED PCYDDS yn derbyn gwobrau yng Nghynhadledd Bod yn Entrepreneuraidd 2022 ym Mrwsel


21.12.2022

Mynychodd aelodau o Dîm Sefydliad Rhyngwladol dros Ddatblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Gynhadledd Being Entrepreneurial 2022 ym Mrwsel, a drefnwyd gan Bantani Education.

 

Paul Ranson and Hazel Israel received recognition for UWTSD’s transformational practice both at individual and team level.

Derbyniodd Paul Ranson a Hazel Israel gydnabyddiaeth am ymarfer trawsnewidiol y Brifysgol ar lefel unigol a thîm.

Dyfarnwyd Bathodyn Pencampwr i Paul Ranson am drawsnewid polisi ac arfer yn ei waith o ddatblygu addysg fenter ar-lein a busnesau newydd i raddedigion drwy Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Sgiliau Menter ar-lein. Derbyniodd y Bathodyn gan Derek Vaughan, Gweinidog Cymru yn Ewrop.

Derbyniodd Hazel Israel Fathodyn Sefydliad Pencampwyr ar ran Tîm IICED, i gydnabod gwaith arloesol y tîm i hyrwyddo gwerth a buddion addysg fenter ledled eu rhanbarth gyda strategaeth gyflogadwyedd arloesol wedi’i hategu gan ddatblygiad meddylfryd entrepreneuraidd.

Mae Gwobrau EntreComp yn dathlu rhagoriaeth mewn dysgu entrepreneuraidd ar bob lefel, ar draws Ewrop a thu hwnt ac maent yn cael eu cefnogi gan fenter yr Undeb Ewropeaidd, sy'n anelu at ymgysylltu, cysylltu, tyfu a chynnal cymuned ddysgu entrepreneuraidd.

Mae IICED yn cael ei gydnabod yn eang fel un o sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd ym maes addysg entrepreneuriaeth sy’n seiliedig ar greadigrwydd. Mae IICED nid yn unig wedi bod yn weithgar yn cynghori llywodraeth y DU ym maes addysg entrepreneuriaeth, ond mae ei gyhoeddiadau hefyd wedi bod yn arwain trafodaethau ar lefel ryngwladol - Canolfan Ymchwil ar y Cyd yr UE Yves Punie, 2016.

Enwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn Brifysgol Entrepreneuraidd Ewropeaidd y Flwyddyn yn Seremoni Wobrwyo European Triple E 2022 yn Fflorens, yr Eidal, yn gynharach eleni.

Mae'r Gwobrau Triple E yn gydnabyddiaeth fyd-eang o ymdrechion i geisio entrepreneuriaeth ac ymgysylltu ag addysg uwch. Wedi'u rhoi ar waith yn rhanbarthol, nod y Gwobrau E Driphlyg yw meithrin newid mewn prifysgolion a phwysleisio eu rôl yn eu cymunedau a'u hecosystemau.

Dywedodd Barry Liles, Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes): “Rydym wrth ein bodd i dderbyn cydnabyddiaeth barhaus i waith y Brifysgol mewn Addysg Entrepreneuraidd a’r ffyrdd yr ydym yn creu gwerth o bob math i’n myfyrwyr a’n cymunedau, gan eu hysbrydoli i greu dyfodol gwell iddyn nhw eu hunain ac eraill.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk