Un o Fyfyrwyr a Darlithydd Dylunio Set a Chynhyrchu Y Drindod Dewi Sant yn gweithio ar y Ffilm ‘Last Train To Christmas’.


11.04.2022

Gwnaeth un o fyfyrwyr a darlithydd cwrs BA Dylunio Set a Chynhyrchu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant chwarae rhan yng nghynhyrchiad diweddar Sky Cinema, ‘Last Train To Christmas’.

The film ‘Last Train To Christmas,’ that was recently produced in Bay Studios, Swansea required as part of their production design a difficult to source and very specific prop, a 1980’s National Rail ‘MaxPax’ coffee cup. York Museum hold an original but could not release it in time for filming, therefore,  Art Director Gemma Clancy reached out to UWTSD’s Creative Industries degree programme Set &

Roedd angen ar y ffilm ‘Last Train To Christmas,’ a gynhyrchwyd yn ddiweddar yn Stiwdios y Bae, Abertawe, fel rhan o’u cynllun cynhyrchu, gelficyn penodol iawn yr  oedd hi’n anodd dod o hyd iddo, sef cwpan ‘MaxPax’ y Rheilffyrdd Cenedlaethol a oedd yn dyddio o’r 1980au. Mae gan Amgueddfa Caerefrog enghraifft wreiddiol ohono, ond nid oedd modd iddynt ei wneud ar gael mewn da bryd ar gyfer ffilmio, ac felly, gofynnodd y Cyfarwyddwr Celf,  Gemma Clancy, i raglen radd Set a Chynhyrchu Diwydiannau Creadigol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a leolir yng Nghaerfyrddin, er mwyn gweld a oedd modd modelu un ohonynt a’i argraffu’n 3D.

 

Cynigiodd Dave Atkinson, Darlithydd Adeiladu Celfi a Golygfeydd, dderbyn y cyfle amhrisiadwy a chreu model CAD 3D o’r cwpan dymunol, ond cafodd ei rwystro ychydig gan y bu rhaid iddo wneud hynny drwy ddefnyddio ffotograffau yn unig. Yna, cafodd y cwpan ei argraffu’n fewnol a’u orffen yn gyflawn yn barod ar gyfer cael ei ddefnyddio fel celficyn gweithredol gan Michael Sheen.  

On delivery of the prop cup, a collaborative industry link was established, and Dave continued to work on the set as a prop and scenery maker.    Dave said, “There are so many films and TV series now being made in West Wales, I am really enjoying connecting the industry with the provisions we have at UWTSD. We have revalidated the provisions in Carmarthen and are launching them in September this y

Ar ôl gorffen a chreu y dyluniad, sefydlwyd cyswllt diwydiannol cydweithredol, a pharhaodd Dave i weithio ar y set fel gwneuthurwr celfi a golygfeydd.  

Meddai Dave, “Erbyn hyn, mae cymaint o ffilmiau a chyfresi teledu yn cael eu gwneud yng Ngorllewin Cymru, rwy’n mwynhau’n fawr iawn cysylltu’r diwydiant â’r darpariaethau sydd gennym yma ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym wedi ailddilysu’r darpariaethau sydd ar gael yng Nghaerfyrddin, a byddwn yn eu lansio ym mis Medi eleni, a gwnaiff hyn agor drysau i lawer mwy o gyfleoedd cyffrous ar gyfer gwneud cysylltiadau â diwydiant.

Hefyd, yn ystod y cynhyrchu, cynigiwyd lleoliad cyflogedig ar gyfer myfyriwr Dylunio Set a Chynhyrchu yn ei Ail Flwyddyn. Bu Kayla Pratt yn ddigon ffodus i gael ei gwahodd i weithio yn yr adran gelf ar draws pob maes sgiliau, o wisgo, i gelfi, bod wrth law ac adeiladu, drwy gydol ei gwyliau haf.

Ychwanegodd Kayla, “Pan oeddwn yn dewis prifysgol, roeddwn am astudio mewn man a allai fy helpu i gael profiad gwaith. Er gwaethaf y pandemig byd-eang, gwnaeth y cwrs prifysgol BA Dylunio Set a Chynhyrchu fy nghynorthwyo i gymryd camau i mewn i’r diwydiant. Gwnaeth fy nhiwtoriaid yn y brifysgol fy helpu i baratoi ar gyfer fy niwrnod cyntaf yn yr adran gelf a hyd at ddiwedd cynhyrchiad Julian Kemp o, Last Train to Christmas. Roedd pob dydd a dreuliwyd yn adran gelf y brif ffilm yn ddiwrnod gwych, a gwnaethant gynorthwyo fy nysgu gydag amrywiaeth o rolau ar, ac oddi ar y set drwy gydol y 6 wythnos y treuliais yn Stiwdios y Bae, Abertawe. Gwnaeth y profiad hwnnw nid dim ond fy helpu i ddatblygu fel artist, ond mae hefyd wedi tawelu fy meddwl a chadarnhau i mi mai dyma’r diwydiant yr wyf am weithio ynddo. Diolch i holl diwtoriaid y cwrs BA Dylunio Set a Chynhyrchu, rwyf bellach yn fwy hyderus i gymryd fy ngham nesaf fel artist yn y diwydiant.”

Dim ond un ymhlith llawer o enghreifftiau o gydweithrediad rhwng y Brifysgol a chwmni cynhyrchu yw hwn – enghraifft wych o bwysigrwydd addysgu, datblygu a hyrwyddo’r galluoedd digidol sydd i’w cael o fewn y diwydiannau creadigol ar Gampws Caerfyrddin, a gwnaiff buddsoddiad parhaol ddim ond cryfhau a datblygu ymhellach y math cysylltiadau. Gwnaiff y math hyn o dwf a chymorth alluogi myfyrwyr a graddedigion o’r Drindod Dewi Sant i ragori ar ddisgwyliadau’r diwydiant.

Meddai’r Cyfarwyddwr Celf Gemma Clancy:

“Hoffai’r holl dîm cynhyrchu fynegi ei ddiolch diffuant i’r Drindod Dewi Sant Caerfyrddin am helpu cynhyrchu’r ffilm Last Train To Christmas. Ymunodd Kayla Pratt a Dave Atkinson â thîm yr Adran Gelf a daethant â rhai sgiliau ffantastig gyda nhw. Roeddem wrth ein boddau yn cydweithio â nhw a gwnaethom werthfawrogi’n fawr eu gwybodaeth leol a’u galluoedd argraffu 3D!

“Kayla oedd un o aelodau mwyaf positif ein tîm, a byddai hi bob amser yn mynd i’r afael â thasgau’r dydd gyda brwdfrydedd a phendantrwydd. Y tro nesaf byddwn yn ffilmio yng Nghymru, byddwn yn bendant yn galw eto ar Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin!”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk