Uwchgynhadledd Y Drindod Dewi Sant i gefnogi Diwydiant Gweithgynhyrchu Cymru


08.06.2022

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Uwchgynhadledd Diwydiant rhwng 21 a 23 Mehefin i drafod sut y gall busnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru droi’r heriau ar ôl Covid yn gyfleoedd drwy gydweithio â'r byd academaidd.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) will host an Industry Summit from June 21 to 23 to discuss how Welsh manufacturing businesses can turn post Covid challenges into opportunities through collaboration with academia.

Caiff yr Uwchgynhadledd, sy'n dilyn digwyddiad llwyddiannus, tebyg a gynhaliwyd y llynedd, ei hagor gan Julie James, AS, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, a fydd yn traddodi'r brif araith o'r enw 'Beth yw rôl diwydiant Cymru wrth fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd? A sut y gall bod yn gynaliadwy fod yn dda i fusnes? '

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb rhad ac am ddim a gyflwynir gan siaradwyr blaenllaw yn y diwydiant gan gynnwys Gethin Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, ITERATE, Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru, ac Eoin Bailey, Rheolwr Arloesedd y DU, Celsa Steel, yn Ardal Arloesi Glannau SA1 y Brifysgol ac AMRC Cymru, Sir y Fflint, gyda sesiynau ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys  'Cynaliadwyedd a Sero Net', 'Buddsoddi yn eich Dyfodol' a 'Chydweithio'.

Dywedodd Julie James AS, y Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd: "Roeddwn yn falch o gael fy ngwahodd i agor Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru. Mae'r digwyddiad hwn yn bwysig, nid yn unig oherwydd y sgyrsiau sy'n digwydd, ond yr etifeddiaeth gydweithredol y mae'n ei gosod mewn cynnig. Fel sector, gall gweithgynhyrchu chwarae rhan sylweddol yn y gwaith o fynd i'r afael â heriau newid yn yr hinsawdd. Gyda'n gilydd mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni Cymru sero-net ac mae'r digwyddiad hwn yn chwarae rhan yn y broses hon. Rwy'n edrych ymlaen at weld grym diwydiant, y byd academaidd a rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cyfuno."

Mae cefnogi adferiad diwydiant o effaith y pandemig yn flaenoriaeth allweddol i'r Brifysgol, sydd â hanes amlwg o weithio gyda diwydiant drwy drosglwyddo gwybodaeth, arloesi ymchwil, datblygu'r gweithlu a thrwy ddarparu llif parod o fyfyrwyr a graddedigion medrus, mewn partneriaeth â chyflogwyr.

Sefydlwyd menter MADE CYMRU Y Drindod Dewi Sant i gefnogi diwydiannau gweithgynhyrchu yng Nghymru i addasu i heriau Diwydiant 4.0. Nod y fenter, a ariennir gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru, yw cefnogi adferiad economaidd gweithgynhyrchwyr yng Nghymru drwy gynnig hyfforddiant wedi'i ariannu'n rhannol ac yn llawn i fusnesau i uwchsgilio staff, yn ogystal ag ymchwil a datblygu sy'n gwella prosesau a chynhyrchion i leihau gwastraff a chostau.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant i gyflwyno mentrau sgiliau a hyfforddiant sy'n dod i'r amlwg i gefnogi ymrwymiad llywodraethau'r DU a Chymru i gyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr Sero Net erbyn 2050.

Yn ystod yr Uwchgynhadledd, bydd cyfle i gwrdd ag adrannau a phrosiectau eraill yn y Drindod Dewi Sant sy'n chwarae rhan yn y gwaith o gefnogi diwydiant Cymru. Trefnwyd cinio rhwydweithio rhwng 12p.m. a 2p.m. ddydd Mercher 22 Mehefin yn IQ, Y Drindod Dewi Sant, Heol y Brenin, Abertawe SA1 8EW, lle gallwch gwrdd â chynrychiolwyr o ATiC, CWIC, Yr Uned Brentisiaethau, AMSA, CBM Cymru a Chyflymydd Digidol CAMPUS.

Meddai Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru yn Y Drindod Dewi Sant: "Roedd Uwchgynhadledd llynedd yn anhygoel. Roedd yn gyfuniad mor drawiadol o ddiwydiant, y byd academaidd a rhanddeiliaid. Sbardunodd rai sgyrsiau pwysig iawn am yr economi gylchol, gweithgynhyrchu darbodus, a gwydnwch y sector. Mae eleni'n addo bod yn fwy buddiol byth, ac rydym wedi cysylltu ag AMRC Cymru i gynnal rhai digwyddiadau yng Ngogledd Cymru – rydym yn gyffrous am hyn. Mae cydweithredu wrth wraidd popeth a wnawn, yn MADE Cymru a'r Drindod Dewi Sant, a gobeithiwn fod y digwyddiad hwn yn dangos ac yn dathlu'r hyn y gellir ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio gyda'n gilydd."

I archebu lle ar unrhyw un o'r sesiynau ar-lein neu wyneb yn wyneb, ewch i:

https://www.madecymru.co.uk/event/made-cymru-industry-summit-celebrating-manufacturing-in-wales/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk