Y Drindod Dewi Sant wedi cyrraedd rhestr fer dau gategori ar gyfer Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd 2022


19.07.2022

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Y Drindod) wedi cyrraedd rhestr fer dau wobr yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd y DU ac Iwerddon eleni. Sefydlwyd Gwobrau’r Gynau Gwyrdd yn 2004 ac maent yn cydnabod y mentrau cynaliadwyedd eithriadol y mae prifysgolion a cholegau yn ymgymryd â nhw.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has been shortlisted for two awards at this year’s Green Gown Awards UK and Ireland. Established in 2004, the Green Gown Awards recognise the exceptional sustainability initiatives being undertaken by universities and colleges.

Mae’r brifysgol wedi cyrraedd rhestr fer y categori Cymdeithas o Fudd am ei gwaith cydweithredol ymchwil arloesol gyda’r fenter eHealth Digital Media Ltd o Abertawe, a’r categori Amrywiaeth, Tegwch a Chynhwysiant mewn Cynaliadwyedd am ei phrosiect ar Hygyrchedd a Thegwch trwy ddysgu digidol.

Gwnaeth y prosiect Gweld dementia trwy eu llygaid (Byw gyda Dementia) gynnwys ymchwil gan dîm Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) y Brifysgol dros gyfnod o ychydig dros blwyddyn yn sail i gyfres o 10 ffilm newydd gan eHealth Digital Media, sydd wedi’i leoli yn Newton.  Mae’r ffilmiau, am hynt a helynt beunyddiol pobl sy’n byw gyda dementia, yn ffocysu ar ddarparu cymorth, hyfforddiant ac addysg ar gyfer cleifion dementia, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd.

Mae ATiC yn ganolfan ymchwil integredig sy'n rhoi dulliau meddwl ac arloesi strategol sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar waith drwy ei chyfleuster ymchwil arloesol i brofiad defnyddwyr (UX) a gwerthuso defnyddioldeb wedi’i lleoli yn Ardal Arloesi Abertawe yn SA1..  

Mae’r cwmni cyfathrebu digidol, eHealth Digital Media, yn cynhyrchu a chyflwyno cynnwys newid ymddygiad fel ffilmiau gwybodaeth â chynnwys o ansawdd trwy ei blatfform sefydledig PocketMedic.

Defnyddiodd y prosiect Brofiad Defnyddiwr uwch ac offer ymchwil ymddygiad dynol, fel technoleg olrhain y llygaid a thechnoleg adnabod mynegiant y wyneb, wrth greu a gwerthuso’r ffilmiau.

Gweithiodd tîm ATiC yn agos gyda Kimberley Littlemore, Cyfarwyddwr Creadigol eHealth Digital Media, y mae ei dau riant, Clive a Pauline Jenkins, sydd yn eu 80au, yn byw gyda dementia a nhw oedd ei hysbrydoliaeth ar gyfer y prosiect ymchwil.

Gosodwyd camerâu o gwmpas cartref Clive a Pauline i gadw llygad ar eu bywydau bob dydd. Yn ogystal, defnyddiodd y cwpl sbectol olrhain llygaid wrth ymgymryd â gweithgareddau o gwmpas y tŷ, fel bod y tîm yn gallu ‘gweld y byd trwy eu llygaid’.

Gwnaeth y darnau ffilm hyn helpu’r tîm i ddarganfod a deall unrhyw batrymau a sbardunau dros amser a nodi unrhyw enydau allweddol, y gellir eu dadansoddi a’u trafod ymhellach gan glinigwyr ac academyddion yn y maes.

Mae'r ffilmiau ar gael ar blatfform PocketMedic eHealth Digital Media, sy'n darparu ffilmiau gwybodaeth iechyd o ansawdd uchel a 'ragnodir' gan glinigwyr i gefnogi eu cleifion i reoli eu iechyd.  Gan fod y deunyddiau dysgu yn rhai a ddarperir ar sgrîn, ac nid wedi’u cyhoeddi nac mewn print, maent ar gael yn rhwydd i ddefnyddwyr heb fawr ddim ôl-troed carbon.  

Hefyd, mae’r ffilmiau ar gael yn rhad ac am ddim yng Nghymru diolch i nawdd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Cafodd prosiect Gweld dementia trwy eu llygaid (Byw gyda Dementia) ei gefnogi trwy Accelerate, gwaith cydweithredol arloesol rhwng tair o brifysgolion Cymru, sef Prifysgol Caerdydd (CIA), Prifysgol Abertawe (HTC), y Drindod Dewi Sant (ATiC), a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru.

Wedi’i hariannu ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, a’r byrddau iechyd, nod rhaglen Accelerate yw creu gwerth economaidd parhaol ar gyfer Cymru.

Meddai’r Athro Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd Y Drindod a Chyfarwyddwr ATiC: “Rwyf wrth fy modd bod ymrwymiad Y Drindod i ddatblygu cynaliadwy trwy ei gweithgarwch ymchwil wedi cael ei gydnabod yn y gwobrau cenedlaethol mawreddog hyn. Mae’n ailddatgan pwysigrwydd gwaith partneriaeth a chydweithio rhwng y Brifysgol a mentrau wrth gyflymu arloesi a datblygu modelau arfer mwy cynaliadwy.”

Meddai Tim Stokes, Cymrawd Arloesi ATiC ac arweinydd prosiect: “Mae’r cyfan yn swnio’n dechnegol ofnadwy, ond wrth wraidd y cyfan mae dod i ddeall pobl. Deall sut maent yn rhyngweithio â’i gilydd; deall eu hanghenion; a helpu i ddatblygu’r cynhyrchion, gwasanaethau a systemau iechyd a lles gorau – pobl sy’n ganolog i’r ymchwil.

“Ar y cychwyn dechreuodd y prosiect hwn fel arbrawf syml a gododd o’r syniad bod ar Kimberley eisiau ‘gweld dementia trwy lygaid ei rhieni’ – a llwyddom ei helpu i wneud hynny’n llythrennol trwy ddefnyddio ein sbectol olrhain retinol symudol.

“Mae wedi ein helpu i ddeall sut mae pobl sydd â dementia yn byw, a deall pa fathau o heriau maent yn eu hwynebu bob dydd.”

Meddai Kimberley Littlemore, Cyfarwyddwr Creadigol eHealth Digital Media: “Mae dangos a rhannu profiad byw â dementia, gyda’i gyfnodau da a’i gyfnodau drwg, wedi bod yn ffordd ysbrydoledig o gyflwyno gwybodaeth a magu hyder gofalwyr ac aelodau teuluoedd. 

“Drwy edrych trwy’r gwerthusiad Profiad Defnyddiwr, mae’n galonogol a boddhaus darllen bod pobl yn teimlo’n fwy hyderus ynghylch cefnogi pobl i fyw yn dda gyda dementia o ganlyniad i wylio’r ffilmiau hyn.  

“’Does gen i ddim ond edmygedd tuag at fy rhieni sydd wedi caniatáu i mi rannu eu taith. Mae rhywbeth da yn codi o sefyllfa eithriadol o heriol i ni gyd.” 

A new video from the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) shows how it has worked with a Swansea-based enterprise to deliver support for people living with dementia in a different and innovative way.

Mae prosiect Hygyrchedd a Chydraddoldeb trwy Ddysgu Digidol y brifysgol yn rhoi lle blaenllaw i symudedd, hyblygrwydd a chynhwysiant digidol trwy ddatblygu a gwella ystafelloedd addysgu Hybrid/Hyflex, sydd wedi’u cynllunio i alluogi i staff addysgu gyflwyno sesiynau ar yr un pryd a rhoi profiad cyfartal i ddysgwyr wyneb i wyneb ac ar-lein.

Hefyd, gwnaeth y Brifysgol ehangu mynediad i wasanaethau addysgu a digidol eraill trwy Fwrsari Cysyllted Digidol ar ôl gweld ar ddechrau pandemig Covid-19 nad oedd gan bob myfyriwr fynediad i ddyfeisiau TG a Wi-Fi, neu ddim yn gallu eu fforddio. Sefydlwyd y Bwrsari i gefnogi grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli i gynyddu dilyniant, cadw, a chwblhau myfyrwyr yn y grwpiau hyn.

Nod y ddau fenter yw darparu profiad dysgu cefnogol, cynhwysol o ansawdd uchel ar gyfer dysgwyr i’w galluogi i wireddu eu potensial llawn mewn amgylchedd digidol, gartref neu’n wyneb i wyneb.

Ochr yn ochr â chyrsiau gradd craidd y Brifysgol, mae rhaglen o Fodylau Priodweddau Graddedigion wedi’u cyflwyno sy’n berthnasol i holl fyfyrwyr y brifysgol, waeth beth fo’u rhaglen astudio. Cynlluniwyd y rhain i ddatblygu graddedigion cyflogadwy, cadarn sy’n llythrennog yn ddigidol

Nod y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion yw datblygu sgiliau a medrau proffesiynol a phersonol myfyrwyr ochr yn ochr â’u gwybodaeth pwnc academaidd. Mae un o’r modylau yn cyflwyno cysyniad ‘Problemau Drwg’ fel anghydraddoldeb, gordewdra, tlodi a chynaliadwyedd ac ystyried sut gall myfyrwyr weithio gydag eraill i ddod o hyd i ddatrysiadau posibl.

Golyga’r Modylau Priodoleddau Graddedigion, gyda chymorth y dyfarniad bwrsari 245 eleni, bod myfyrwyr a dangynrychiolir o gefndiroedd o amddifadedd economaidd yn myned i mewn i faes amrywiol o raglenni academaidd yn amrywio o beirianneg, cyfrifiadureg, iechyd a gofal cymdeithasol i reoli gwestai gyda gwell wybodaeth a dealltwriaeth o lawer o faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd.

Yn olaf, ac yn annisgwyl, ehangodd y prosiect hwn pan welwyd bod symud i ddysgu hybrid/digidol yn rhoi pwysau ychwanegol ar staff, drwy bylu’r gwahaniaeth rhwng bywyd gwaith a bywyd cartref. Arweiniodd hyn at ffocws o’r newydd ar Iechyd Meddwl a Lles ar gyfer staff a myfyrwyr.

Dywedodd James Cale, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol y Drindod Dewi Sant: “Rydym wrth ein bodd bod dull y brifysgol o sicrhau hygyrchedd a chydraddoldeb trwy ddysgu digidol wedi’i gydnabod yn y gwobrau pwysig hyn. Mae ein strategaeth ddigidol yn nodi ein hethos o ddull pobl yn ddiofyn, dull technoleg wrth ddylunio, gydag un o’n blaenoriaethau allweddol i adeiladu sylfeini dysgu digidol cryf ar draws y Brifysgol.

“Mae rhoi datrysiadau technegol arloesol ar waith trwy ein gofodau hybrid/Hyflex wedi gwella darpariaeth y cwricwlwm ar-lein ac mae ein hymagwedd cynhwysiant digidol trwy’r fwrsariaeth ddigidol wedi sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad at offer TG perthnasol a chysylltedd. Ochr yn ochr â’r rhain, mae ein modiwlau priodoleddau graddedigion a ffocws clir ar ddatblygu iechyd a lles digidol, wedi helpu staff a myfyrwyr i ffynnu mewn sefyllfaoedd anodd.”

Bydd enillwyr Gwobrau Gŵn Gwyrdd y DU ac Iwerddon 2022 yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo, a gynhelir ar 8 Tachwedd 2022 ym Mhrifysgol Loughborough.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk