Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd ranbarthol i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc.


21.11.2022

Cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynhadledd ranbarthol yn ddiweddar yn yr Halliwell yng Nghaerfyrddin er mwyn mynd i’r afael â Digartrefedd ymhlith pobl ifanc.

UWTSD hosts a regional conference to address Youth Homelessness.

Cynhaliwyd y gynhadledd arloesol hon ar 16 Tachwedd, ac fe'i trefnwyd gan Nick Hudd a Tim Ramsey o Awdurdod Lleol Sir Benfro, y naill yn gyn-fyfyriwr o’r raglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Bu'r gynhadledd yn archwilio sut y gall y sector gwaith ieuenctid helpu i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc, ymateb i anghenion sy'n newid a beth arall y gellir ei wneud yn enwedig wrth i ni fyw ar hyn o bryd mewn cyfnod o argyfwng cenedlaethol.

Meddai Nick,

"Mae Digartrefedd Ieuenctid yn fater cymhleth ac mae'n bwysig i'r sector Gwaith Ieuenctid ddatblygu dull cydweithredol o fynd i'r afael ag e. Nod y gynhadledd hon oedd mynd ati i ymgysylltu â llu o randdeiliaid gan gynnwys ymarferwyr, gwneuthurwyr penderfyniadau strategol, darparwyr addysg uwch, myfyrwyr a sefydliadau statudol a thrydydd sector, wrth symud ymlaen gyda'i gilydd i rannu arferion da, gwybodaeth a phrofiadau, er mwyn llywio'r gwaith yn well."

Bwriad y gynhadledd oedd adlewyrchu ar ystod o ffactorau yn ymwneud â digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac archwilio sut fedr gwahanol randdeiliaid yn y sector gwaith ieuenctid weithio ar y cyd i gael effaith gadarnhaol ar yr mater.

Daeth dros 120 o gynrychiolwyr i'r gynhadledd a oedd yn cynnwys Gweithwyr Ieuenctid, staff Y Drindod Dewi Sant, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Rhoddwyd araith gyweirnod gan Sharon Lovell, Cadeirydd y Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid, ar waith y bwrdd sydd newydd ei sefydlu, a rôl y sector wrth fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc.

Youth Homelessness Conference

Ychwanegodd:

" Rwy'n falch iawn bod Awdurdod Lleol Sir Benfro wedi cynnal y digwyddiad hynod bwysig hwn am weithio gyda’n gilydd i roi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Gyda dros 120 o gyfranogwyr yma o'r awdurdodau lleol, o Lywodraeth Cymru, o’r sector Gwaith Ieuenctid, ac o wahanol lefydd yn moen dod at ei gilydd i greu dull partneriaeth gydweithredol o ddod â digartrefedd ymhlith pobl ifanc i ben, nid dim ond i bobl ifanc yn Sir Benfro, ond i bobl ifanc Cymru.  

" Fel Cadeirydd y Bwrdd Gweithredu Strategaeth Gwaith Ieuenctid, mae'n hanfodol ystyried bod gweithwyr ieuenctid yn hollbwysig yn y berthynas ddibynadwy y maen nhw’n ei datblygu â phobl ifanc i'w cefnogi pan fydd ei angen arnyn nhw fwyaf."

Ar ôl y brif araith, gwahoddwyd cynrychiolwyr i fynychu gweithdai amrywiol i fynd i'r afael â themâu megis ymgysylltu â phobl sydd â phrofiadau uniongyrchol i lywio ymateb Gwaith Ieuenctid yn well gan y gymuned LGBTQ+, archwilio'r angen i ddatblygu ymchwil er mwyn llywio arferion Gwaith Ieuenctid effeithiol, ac archwilio'r angen am ddull ymyrraeth ac atal cynnar o osgoi digartrefedd ymhlith pobl ifanc er mwyn lleihau gorddibyniaeth ar reoli argyfwng.

Roedd gweithdai eraill yn cwestiynu agendâu megis a yw gweithwyr yn gymwys i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc, gan ddefnyddio data i lywio a datblygu arferion gwaith ieuenctid a'r hyn y mae angen i'r sector gwaith ieuenctid ei wybod am y newidiadau mewn deddfwriaeth tai a fydd yn digwydd o 1 Rhagfyr ymlaen, a sut i sicrhau bod y sector Gwaith Ieuenctid yn gallu ymateb yn briodol.

Dywedodd Uwch-ddarlithydd Rhaglen Gwaith Ieuenctid a Chymuned Y Drindod Dewi Sant, Dr Darrel Williams:

"Mae'r gynhadledd wedi cynnig cyfle i ddod â Gweithwyr Ieuenctid ac ymarferwyr eraill ynghyd ag ymchwilwyr i gyfuno gwybodaeth a dealltwriaeth er mwyn gwella hyfforddiant Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol ac i gynyddu dealltwriaeth o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc."

Bu’r digwyddiad yn llwyddiant, ac mae cynlluniau ar waith i wneud hwn yn ddigwyddiad blynyddol ar y campws.

Youth Homelessness Conference

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk