Y Drindod Dewi Sant yn dathlu creadigrwydd ar gampws Caerfyrddin.


16.05.2022

Mae myfyrwyr o'r cyrsiau BA Actio, BA Drama Gymhwysol a BA Dawns o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at eu cynyrchiadau diwedd blwyddyn sydd i’w cynnal ar Gampws Caerfyrddin.

Students from the BA Acting, BA Applied Drama and BA Dance courses from The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) are looking forward to their end of year productions held at the Carmarthen Campus.

Cynhelir perfformiadau mewn lleoliadau amrywiol o amgylch campws Caerfyrddin ar 19eg  - 21ain o Fai, a bydd pob myfyriwr o bob blwyddyn yn cymryd rhan. Bydd yn gyfle i ddathlu'r arfer creadigol y mae myfyrwyr wedi'i ddatblygu yn ystod eu cyfnod yn fyfyrwyr yn y brifysgol.

Mae myfyrwyr ail flwyddyn BA Dawns a BA Actio, wedi'u mentora gan y dawnsiwr proffesiynol Osian Meilir, ac maen nhw wedi bod yn gweithio ar gynhyrchiad dwyieithog  o'r enw ‘Un(o)/ Unit(e)’ gan greu deunydd sy'n ymwneud â syniad Diwylliant, gan archwilio strwythurau cymdeithasol, patrymau ymddygiadol a rhwydweithiau, yn ogystal â'r berthynas fythol ddiddorol rhwng Diwylliant a Natur, i greu darn newydd cyffrous o theatr gorfforol.

Meddai Osian Meilir,

"At ei gilydd, mae'r myfyrwyr wedi ymateb gyda brwdfrydedd a chwilfrydedd i'r her newydd o archwilio Theatr Gorfforol. Maen nhw wedi bod yn agored iawn i weithio mewn arddull anghyfarwydd gydag agwedd gadarnhaol o ddiddordeb."

Bydd y perfformiad hwn yn digwydd yn yr awyr agored, y tu allan i'r llyfrgell.

Hefyd, bydd myfyrwyr trydedd flwyddyn BA Dawns yn perfformio ‘Homebody’ wedi'u mentora gan Zosia Dowmunt yn y Stiwdio Fach yn Yr Egin. Disgrifiodd Zosia y perfformiad fel hyn:

"Mae cast o ferched yn archwilio'r corff fel cartref, y corff gartref, a'r corff yn y cartref. Bwriwch allan hen gythreuliaid llesg y cyfnod clo, mwynhewch gysur y corff, dathlwch y ffaith fod maes a fu’n un 'benywaidd' hyd yn hyn yn cael ei daflu ar agor, wylwch y cyfle sydd wedi’i golli wrth i’r llechen lân a gafodd ei haddo gael ei baeddu â’r geiriau 'yn ôl i'r arfer', a chondemnio pa mor chwerthinllyd yw pethau. "

Bydd blwyddyn gyntaf BA Actio a BA Drama Gymhwysol yn perfformio ‘It’s never bleak in Burnwood’  yn Theatr Halliwell.  Er mwyn paratoi ar gyfer y perfformiad hwn, mae myfyrwyr wedi bod yn archwilio sut i adeiladu cymeriad a byd drwy waith byrfyfyr. Maent wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i greu tref Burnwood a'r cymeriadau sy'n byw yno, ac wedi cydweithio ar naratif sy'n cydblethu eu straeon ac sy’n archwilio’r agweddau golau a thywyll ar y lle arbennig hwn.

Bydd myfyrwyr trydedd flwyddyn BA Actio yn perfformio 'Pomona' gan Alistair McDowall yn Theatr Parry. Mae'r modwl stiwdio hwn yn cynnig cyfle i'r actorion roi o’u hunain i broses ymarfer sy'n un heriol o safbwynt corfforol ac emosiynol.

Meddai'r cyfarwyddwr gwadd Seren Vickers.

"Mae'r myfyrwyr wedi herio'r hyn roedden nhw'n meddwl y gallen nhw ei wneud. Maen nhw wedi creu darn pwerus o theatr. Fy ngobaith i yw y bydd 'POMONA' yn ddathliad ffyrnig o'u hamser yn Y Drindod Dewi Sant, ac yn lansio eu gyrfaoedd creadigol."

Mae'r rhaglen BA Actio yn darparu hyfforddiant ymarferol, galwedigaethol i'r rhai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa actio neu berfformio yn y diwydiannau creadigol. Meddai rheolwr y rhaglen, Lynne Seymour.

"Mae hon yn wythnos brysur o asesiadau ar gyfer y tri grŵp blwyddyn ac mae'n adeg wych o'r flwyddyn lle rydym yn dathlu datblygiad ymarferol y myfyrwyr ar draws sawl maes perfformio. Mae'n gyfle gwych i weld gwaith caled y myfyrwyr ar waith ac mae hefyd yn rhoi cyfle i bob grŵp blwyddyn weld beth mae eu cyfoedion wedi bod yn ei wneud.

"Ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau ar berfformiadau wyneb yn wyneb a chadw pellter, rydyn ni’n falch iawn o weld perfformiadau wyneb yn wyneb, a hynny ar y campws!"

Caiff yr holl gynyrchiadau eu perfformio mewn lleoliadau amrywiol o amgylch campws Caerfyrddin. Mae tocynnau ar gael gan Stacey-Jo Atkinson s.atkinson@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk