Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â dros 125 o arddangoswyr mewn Cynhadledd i ddathlu'r ddinas a'r rhanbarth


07.03.2022

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymuno â thros 125 o arddangoswyr o fusnesau bach annibynnol i entrepreneuriaid, cwmnïau mawr a datblygwyr a gadarnhawyd ar gyfer digwyddiad mawr a gynhelir yn ddiweddarach y mis hwn.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) will join over 125 exhibitors from small independent businesses to entrepreneurs, large companies, and developers confirmed for a major event taking place later this month.

Yn cael ei gynnal yn Arena Abertawe ddydd Iau 17 Mawrth rhwng 10a.m. ac 8p.m., bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Canol Dinas Abertawe 2022, a gynhelir gan 4TheRegion mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, yn rhoi cyfle i ddathlu'r ddinas a'r rhanbarth a darganfod beth sy'n digwydd nawr ac yn y dyfodol.

Meddai'r Athro Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd y Brifysgol: "Mae'r Drindod Dewi Sant yn falch o noddi'r Parth Creadigol / Digidol yng Nghynhadledd Canol Dinas Abertawe eleni. Mae’r Brifysgol wedi chwarae rhan ganolog yn y gwaith o gefnogi'r diwydiannau creadigol a digidol yn y DU. Mae nawdd y Brifysgol yn cydnabod y pwysigrwydd a briodolwn i bartneriaeth a'r rôl hanfodol y mae prifysgolion yn ei chwarae wrth fynd i'r afael â heriau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

Yn ogystal ag arddangos y gwaith arloesol sydd ar y gweill yn Y Drindod Dewi Sant drwy ei phartneriaethau cydweithredol yn y gynhadledd, bydd y Brifysgol hefyd yn rhannu ei chynlluniau ar gyfer cam nesaf ei Datblygiad Glannau Abertawe SA1, y Matrics Arloesedd.

Bydd y Matrics Arloesedd yn dod â nifer o ganolfannau ymchwil y Brifysgol ynghyd â busnesau blaengar sy'n cael eu harwain gan dechnoleg, i gefnogi datblygiad sector technoleg ddigidol y rhanbarthau.  

Ychwanegodd yr Athro Walsh: "Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i roi anghenion myfyrwyr a chyflogwyr wrth galon ein cenhadaeth drwy ddarparu cwricwlwm dwyieithog perthnasol ac ysbrydoledig, darparu amgylchedd dysgu cefnogol, buddsoddi yn ein campysau a'n cyfleusterau, a sicrhau bod myfyrwyr, o bob cefndir, yn cael y cyfle i gyflawni eu potensial."

Mae myfyrwyr o raglenni Twristiaeth a Digwyddiadau'r Brifysgol hefyd yn gweithio gyda 4TheRegion ar gynllunio a threfnu'r digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn cyhoeddusrwydd a’r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â myfyrwyr sy'n gweithio yn yr Arena Ddigidol yn ystod y digwyddiad.

Meddai Jacqui Jones Rheolwr Rhaglen: "Mae'r gynhadledd yn gyfle gwych i'n myfyrwyr ddefnyddio eu sgiliau digwyddiadau a marchnata i gymryd rhan mewn cynllunio a rheoli digwyddiadau go iawn."

Bydd arddangoswyr a phawb sy'n bresennol yn y gynhadledd eleni yn clywed gan lunwyr penderfyniadau ac arweinwyr dinasoedd, gan helpu i lunio'r weledigaeth ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Bydd trafodaethau hefyd, sesiynau trafod, gweithdai a chanolfan fusnes ar gyfer rhwydweithio a dosbarthiadau meistr.

Meddai’r Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe: "Bydd y digwyddiad hwn – y gynhadledd gyntaf o'i bath i'w chynnal yn Arena Abertawe – yn dathlu popeth sy'n wych am Abertawe a'r rhanbarth, o'n busnesau lleol gwych i'r prosiectau mawr sy'n trawsnewid y ddinas a holl dde-orllewin Cymru.

"Mae'r cyfuniad o'n busnesau a'n hentrepreneuriaid gyda'r adfywiad sydd naill ai'n gyflawn, ar y gweill neu wedi'i gynllunio yn golygu ein bod mewn lle cryf i ddod yn ôl yn gyflym o effaith economaidd y pandemig.

"Bydd Cynhadledd ac Arddangosfa Canol Dinas Abertawe 2022 yn galluogi pawb sy'n bresennol i rwydweithio, codi eu proffil a darganfod mwy am gynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol a fydd yn darparu dinas a rhanbarth sy'n cyfuno cyfleusterau o'r radd flaenaf â swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i fodloni dyheadau pawb."

Meddai Dawn Lyle, sylfaenydd a chadeirydd 4TheRegion: "Ddwy flynedd yn ôl, bu'n rhaid i ni ganslo'r digwyddiad hwn pan aeth y byd i mewn i'r cyfnod clo. Ar ôl yr amser anodd rydyn ni i gyd wedi'i gael ers hynny, mae'n bryd dod yn ôl at ein gilydd ac edrych i ddyfodol ein dinas wych ger y môr a'r holl bethau cyffrous sy'n digwydd yma.

"Allwn ni ddim aros i arddangos yr holl fusnesau, pobl, sefydliadau a phrosiectau sy'n gwneud y ddinas hon yn wych - a gobeithiwn y bydd pawb yn manteisio ar y cyfle hwn i ddod i gael golwg ar yr arena newydd wych hefyd."

Gallwch ymweld â https://www.swansea-arena.co.uk/events/city-centre-conference-4theregion i gofrestru i fynychu cynhadledd Canol y Ddinas yn rhad ac am ddim.

Nodyn i'r Golygydd

Y Matrics Arloesedd yw'r cam nesaf yn Ardal Arloesedd y Brifysgol, sy'n rhan o Ddatblygiad Glannau trawsnewidiol SA1 Abertawe sy'n cynnwys adeiladau IQ a’r Fforwm. Y nod yw creu cymdogaeth fywiog lle gall y Brifysgol gydleoli a chydweithio â busnesau a chanolfannau ymchwil arloesol. Mae'r Matrics Arloesedd yn ganolog i uchelgais y Brifysgol a bydd yn darparu llwyfan newydd ar gyfer ymchwil a chyfnewid gwybodaeth Y Drindod Dewi Sant i gysylltu â busnesau rhyngwladol traws-sector, busnesau bach a chanolig, microfusnesau, entrepreneuriaid a buddsoddwyr, a'u cefnogi, i ysgogi twf masnachol ar gyfer economi sy'n ehangu yn ddigidol. 

Wedi'i ariannu drwy bartneriaeth strategol rhwng y Brifysgol a Bargen Ddinesig Bae Abertawe, bydd y Matrics Arloesedd yn annog ac yn cefnogi datblygiad economi gynaliadwy, sy'n cael ei harwain gan arloesedd, a fydd yn cynyddu gallu Cymru yn sylweddol i gyflawni amcan Llywodraeth Cymru o adeiladu economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, arloesedd ac entrepreneuriaeth.

Bydd yr adeilad carbon sero net yn darparu 2,200 metr sgwâr o arwynebedd llawr o ansawdd uchel a'i leoli ochr yn ochr ag adeiladau IQ a Fforwm presennol y Brifysgol yng nghanol Ardal Arloesi Abertawe. Bydd y Matrics Arloesedd hefyd yn darparu cyswllt hanfodol i gampws ehangach y Brifysgol yn Abertawe, gan gynnwys Technium 1 a 2, Canolfan Dylan Thomas, Campws Busnes Abertawe, ac Ardal Celfyddydau Dinefwr, ALEX ac Adeilad y BBC.

Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, bydd y gwaith ar y safle yn dechrau ym mis Gorffennaf 2022 a disgwylir iddo gael ei gwblhau ym mis Awst 2023.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk