Yr Athro Enlli Thomas i gyflwyno Darlith O'Donnell 2022


19.05.2022

Eleni bydd Darlith O’Donnell yn cael ei thraddodi gan yr Athro Enlli Thomas.

Professor Enlli Thomas will deliver 2022 O’Donnell Lecture on Education, the Pandemic and the Welsh Language

Trefnir y ddarlith flynyddol gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Celtaidd.  Sefydlwyd Darlithoedd O’Donnell mewn Astudiaethau Celtaidd ym 1954 ac fe’i cyflwynir yn flynyddol ym Mhrifysgolion Caeredin, Rhydychen a Chymru. Eleni traddodir y ddarlith gan yr Athro Enlli Thomas o Brifysgol Bangor. Testun y ddarlith fydd ‘Addysg, y pandemig a’r Gymraeg’.

Medda’r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru: “Rydym yn hynod falch o groesawu’r Athro Enlli Thomas i draddodi darlith O’Donnell 2022. Mae ei gwaith ymchwil a’i harbenigedd ym maes addysg, dwyieithrwydd a seicoieithyddiaeth yn adnabyddus ers blynyddoedd lawer ac mae’r testun sydd ganddi ar ein cyfer yn hynod amserol. Edrychwn ymlaen yn arw at glywed ei dadansoddiad a’i sylwadau.”

Yr Athro Thomas yw Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Addysgol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei phrif ddiddordebau ymchwil a’i harbenigedd yn cwmpasu dulliau seicoieithyddol o astudio caffael iaith ddwyieithog, asesu dwyieithog, a dulliau addysg o drosglwyddo, caffael a defnyddio iaith.

Meddai’r Athro Thomas, “Yn ddiau, bydd canlyniadau pellgyrhaeddol i bandemig Covid-19, ac i’n hymateb cyfunol - ar lefel leol, genedlaethol a byd-eang – i’w heriau. Un agwedd allweddol o gymdeithas yr effeithiwyd arni’n sylweddol oedd addysg.

Yn y cyflwyniad hwn, byddaf yn amlinellu rhai o’r heriau allweddol a effeithiodd ar drosglwyddo a defnyddio’r Gymraeg ymhlith disgyblion ysgol yn ystod y cyfnod clo, trafod dulliau presennol o fynd i’r afael â’r heriau hyn a chynnig argymhellion ar gyfer y dyfodol.”

Traddodir y ddarlith yn y Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg, drwy Zoom, nos Iau, 26 Mai am 5:00 y.h.

Cofrestrwch yma i dderbyn y ddolen Zoom:

https://tocyn.cymru/cy/event/c3d05a3d-1ffb-4a9c-ba05-5cfb56737e96

Croeso cynnes i bawb!

Nodyn i'r Golygydd

Cyswllt: Dr Angharad Elias (Swyddog Gweinyddol) a.elias@cymru.ac.uk  

1. Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

2. Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil. Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Dr Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk  

3. Y Ganolfan yw cartref Geiriadur Prifysgol Cymru: https://www.geiriadur.ac.uk/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076