Ysgol Gynradd Lleol yn helpu gyda’r prosiect ‘200 o goed am 200 mlynedd’ yn Llambed


17.03.2022

Yn ddiweddar ymwelodd plant o ysgol gynradd leol â champws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i helpu gyda phlannu coed yn rhan o’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’.

Local primary school children recently visited the University of Wales Trinity Saint David’s Lampeter campus to assist with the planting of trees as part of the‘200 Trees for 200 Years’ project.

Mae’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’ yn rhan o ddathliadau daucanmlwyddiant y Brifysgol. Mae’r fenter hefyd yn cefnogi amcanion Llywodraeth Cymru i blannu coed er mwyn mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Bu disgyblion o Ysgol Bro Pedr, Llambed yn gweithio’n agos â Gwasanaethau Coed Llambed i blannu glasbrennau ar y darn o laswelltir ar safle’r hen reilffordd ar y campws.  

Meddai Llinos Jones, Dirprwy Bennaeth Ysgol Bro Pedr: “Mae disgyblion Ysgol Bro Pedr wrth eu bodd eu bod wedi cael y cyfle i gefnogi’r gwaith o blannu coed i ddathlu daucanmlwyddiant y Brifysgol. Byddant yn cofio’r achlysur arbennig hwn am flynyddoedd lawer wrth iddyn nhw barhau i ymweld â’r safle i weld y coed yn tyfu.”

Ychwanega Meirion Williams o Wasanaethau Coed Llambed: “Mae’n bleser gennym ni fel cwmni gael ein gwahodd i blannu coed yn rhan o ddathliadau’r Brifysgol. Clywn yn aml fod angen plannu mwy o goed a bydd plannu gyda chymorth Ysgol Bro Pedr yn gyfle arbennig i addysgu’r genhedlaeth nesaf am bwysigrwydd plannu coed.”

Mae plannu 130 o lasbrennau a gafwyd gan Goed Cadw, â chysylltiadau ag ymgysylltu â'r gymuned drwy fenter Canolfan Tir Glas. Bydd y glasbrennau’n gymysgedd o goed o ddetholiadau 'Coed Gwaith' a 'Lliw Gydol y Flwyddyn' Coed Cadw.  Bydd y rhywogaethau'n cynnwys: draenen wen, ceiriosen wyllt, bedwen arian, criafolen, collen, derwen goesog,  a helygen lwyd.

Local primary school children recently visited the University of Wales Trinity Saint David’s Lampeter campus to assist with the planting of trees as part of the‘200 Trees for 200 Years’ project.

Mae plannu coed ychwanegol ar draws y campws yn ceisio cyfoethogi’r fioamrywiaeth ac mae’n gysylltiedig â chydnabyddiaeth strategol y Brifysgol bod cyfoethogi amgylcheddol yn hanfodol i iechyd a llesiant y Brifysgol, y gymuned ehangach a’r blaned yn y dyfodol. Mae’r coed a gaiff eu plannu ar ffin y campws yn goed perllan a rhywogaethau coetir brodorol a fydd, er enghraifft, o les i’r broses beillio, ac yn cyfoethogi cynefin fferm wenyn sydd newydd ei sefydlu.

Meddai Emyr Jones, Pennaeth Gweithredol Eiddo a Datblygu’r Ystadau yn y Drindod Dewi Sant: “Coed a choetiroedd yw enaid cymunedau, ac maen nhw’n hanfodol i gefnogi llesiant, lleihau llygredd, a gwella ansawdd bywyd pobl. Bydd y mentrau hyn yn helpu i hyrwyddo bioamrywiaeth, sicrhau twf cadarn ar gyfer y coed a rheolaeth ar draws ystâd y Brifysgol. Mae hefyd yn rhan o ddathliadau Daucanmlwyddiant y Brifysgol a’i hymrwymiad i ddiogelu at y dyfodol rhag goblygiadau newid yn yr hinsawdd.”

Hefyd nododd Gwilym Dyfri Jones, Profost campysau Llambed a Chaerfyrddin yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae’n bleser mawr gan y Brifysgol wahodd y grŵp cyntaf o gymuned Llambed i’r campws i’n helpu ni gyda’r prosiect ‘200 o Goed am 200 Mlynedd’.   Roedd hi’n wych gweld diddordeb a brwdfrydedd y plant, ac rydym ni’n edrych ymlaen at eu gwahodd yn ôl i’r campws yn y dyfodol i weld canlyniadau eu gwaith caled.”

 

Local primary school children recently visited the University of Wales Trinity Saint David’s Lampeter campus to assist with the planting of trees as part of the‘200 Trees for 200 Years’ project.

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk