O Ddylunydd Ffasiwn i Ddylunydd Hinsawdd


26.07.2023

Cyn-fyfyriwr ffasiwn yn mentro i faes newydd ac yn cychwyn sgyrsiau am gynaliadwyedd

Treuliodd Agnes (Agi) Olah flynyddoedd yn gweithio yn y diwydiant ffasiwn ar ôl cwblhau ei gradd Baglor gyntaf, mewn rolau a oedd yn amrywio o ddylunio ffasiwn a thorri patrymau i weithio ar haute couture ar gyfer gynau a gwisgoedd priodas a'r diwydiant ffilm.

Ond pan gafodd y diwydiant ei ysgwyd gan bandemig y covid, ac oherwydd ei bod yn teimlo’n gynyddol anniddig ynglŷn â materion cynaliadwyedd yn gysylltiedig â ffasiwn cyflym, penderfynodd Agi ei bod hi'n bryd newid.

“Rydw i wedi bod yn berson creadigol erioed ac roeddwn i eisiau aros mewn diwydiant creadigol,” meddai Agi. “Ond cefais fy hun mewn rhigol ar ôl i Covid-19 amharu ar y diwydiant ffasiwn, ac roeddwn i'n teimlo bod rhannau ohono'n mynd i gyfeiriad gwael.

“Doeddwn i ddim eisiau bod yn rhan ohono mwyach, ac roedd hynny’n cael effaith ar fy nghreadigrwydd a'm cymhelliant. Felly dechreuais gwrs newydd ffres i gael i mi feddwl a theimlo'n greadigol eto, ac weithiau dyna'r cyfan sydd ei angen. Rhywbeth i roi hwb i chi eto.”

Y cwrs a ddewisodd oedd BA Dylunio Graffig yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – cwrs a ddaeth yn 1af yng Nghymru ac yn y 10 uchaf yn y DU yng Nghanllaw Prifysgolion y y Guardian 2023.

“O'r holl gyrsiau y gallwn i fod wedi'u hastudio yn y brifysgol hon, roeddwn i'n teimlo mai Dylunio Graffig oedd y mwyaf hollgynhwysol, a allai agor y drysau i lawer o ddiwydiannau i adeiladu gyrfa newydd i mi fy hun,” meddai.

Yn ystod y blynyddoedd dilynol, gwelwyd Agi yn ffynnu yn amgylchedd addysgol y Drindod Dewi Sant. Er gwaethaf pryderon cychwynnol y byddai'n ei chael hi'n anodd dychwelyd i'r brifysgol fel myfyriwr aeddfed, enillodd ei gwaith a'i phrosiectau nifer o wobrau mawreddog, gan gynnwys Gwobr Creative Conscience yn 2022 sy'n cydnabod gwaith sy'n cael effaith gadarnhaol ar y gymdeithas a’r amgylchedd.

Yng ngwaith Agi, mae'n hawdd gweld y pwyslais y mae'n ei roi ar gynaliadwyedd, ac arweiniodd yr angerdd hwn, ynghyd â'i gwybodaeth am ffasiwn, at roi cynnig ar – ac ennill – cystadleuaeth fyd-eang World of WearableArt yn 2022.

Lluniwyd dyluniad celf gwisgadwy Agi o ddeunyddiau a oedd ar eu ffordd i safle tirlenwi, ac mewn sioe fawreddog yn Wellington, Seland Newydd cipiodd y Wobr Arloesedd Myfyrwyr am ei gwaith, gan rannu llwyfan â Phrif Weinidog Seland Newydd ar y pryd, a oedd yn fodel gwadd yn y digwyddiad.

Ond nid dyna ddiwedd ar lwyddiant Agi.

Agnes Olah and model wearing her winning design, Beneath, at World of Wearable Art Awards 2022

“Uchafbwynt mwyaf fy mlwyddyn olaf oedd gweithio ar ymgyrch ‘Prosiect Sero Abertawe‘,  sy'n cefnogi busnesau, trigolion a sefydliadau wrth iddynt helpu'r ddinas i gyflawni allyriadau carbon Sero Net erbyn 2050.

“Gwnaeth fy nghysyniad dylunio ennill cystadleuaeth i gael ei ddefnyddio fel hunaniaeth brand swyddogol yr ymgyrch bwysig hon, ac rwy'n falch iawn o weithio gyda Chyngor Abertawe ar hyn i'r dyfodol.

“Gan ddefnyddio sgiliau a ddysgais yn y Drindod Dewi Sant, creais ddyluniad a fydd, gobeithio, yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl yn Abertawe i adeiladu dyfodol gwyrddach a mwy cynaliadwy.

“Fel dylunydd, mae gwybod y bydd fy nghysyniadau yn rhan o ymgyrch a fydd yn rhedeg am ddegawdau i ddod yn rhoi boddhad mawr.”

Graddiodd Agi heddiw, Gorffennaf 12fed, ar ôl arddangos ei phortffolio yn yr arddangosfa flynyddol i raddedigion yn Llundain, New Designers yr wythnos diwethaf, sy'n cyflwyno egin dalent dylunio mwyaf arloesol y DU i weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a chwilotwyr am dalent.

Mae'n priodoli rhan o'i llwyddiant i'r adran Dylunio Graffig yn y Drindod Dewi Sant, lle bu'n archwilio cymaint ag y gallai o'r hyn oedd gan y Brifysgol i'w gynnig: “Roedd yna gyfleuster gweithdy anhygoel lle cefais gyfle i roi cynnig ar bob dull argraffu traddodiadol, fel argraffwaith, printio bloc, sgrin-brintio a phrintio Riso, i enwi ond ychydig!

“Ar ben hynny, nid yn unig y gwnaeth fy narlithwyr fy annog, ond rhoddon nhw'r holl help i mi yr oeddwn i ei angen, a chyfleoedd i archwilio gweithdai adrannau eraill i ehangu fy sgiliau ac arbrofi, gan gynnwys Patrymau Arwyneb a Cherameg.

“Byddwn yn argymell y cwrs hwn yn fawr i eraill sydd am archwilio ac arbrofi gyda dulliau dylunio traddodiadol ac anhraddodiadol, ond hefyd oherwydd bod ei strwythur, sy'n canolbwyntio'n drwm ar ddiwydiant, wedi fy helpu i ennill sgiliau gwerthfawr y gallaf eu defnyddio i adeiladu fy ngyrfa ddylunio yn y dyfodol .”

Bydd Agi yn dychwelyd i'r Drindod Dewi Sant ym mis Medi i ddechrau ar radd Meistr mewn Dylunio Graffig. 

Agi Olah, a student at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD), has devised a brand identity for Swansea Project Zero

Gwybodaeth Bellach

Ella Staden

Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau

Press and Media Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

E-bost | Email : ella.staden@uwtsd.ac.uk

Ffôn | Phone : 07384467078