Academïau Chwaraeon Grŵp Y Drindod Dewi Sant yn creu llwybr newydd i fyfyrwyr gyfuno rhagoriaeth academaidd a chwaraeon


10.02.2023

Bydd partneriaeth strategol newydd rhwng Academi Chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr yn darparu llwybr i fyfyrwyr i gyfuno eu dyheadau academaidd a chwaraeon drwy Addysg Bellach ac Addysg Uwch.  

UWTSD Group Sporting Academies create new pathway for students to combine academic and sporting excellence

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi arwain ar ddatblygu strwythur prifysgol sector deuluol, o’r enw Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, fframwaith i alluogi cydweithio gyda sefydliadau eraill yn y rhanbarth. Yn rhan o’r datblygiad hwn, mae Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eisoes wedi cydweithio ar benderfyniadau academaidd allweddol ers bron i ddegawd ac mae’r bartneriaeth hon yn cryfhau’r berthynas ymhellach.

Mae’r dysgwr yn ganolog i Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ein hymrwymiad i ddarparu profiad dysgu rhagorol wrth galon ein gweithgareddau. Nod y ddwy Academi Chwaraeon yw cefnogi myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon perfformiad uchel tra maent yn astudio. Mae hyfforddiant ar lefel broffesiynol ac ymarfer cryfder a chyflyru ar gael i’r myfyrwyr, ynghyd â chyngor ar faeth, deiet a ffordd o fyw.

Mae mynediad i’n cyfleusterau chwaraeon ar draws sefydliadau, cyfleoedd i gymryd rhan yng Nghystadlaethau Chwaraeon Colegau Cymru a Cholegau Prydain ar lefel Addysg Bellach, a chynghreiriau, digwyddiadau a phencampwriaethau Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS) ar lefel Addysg Uwch, yn darparu’r amgylchedd i fyfyrwyr gystadlu ar y lefel uchaf.

Meddai Lee Tregoning, Pennaeth Academi Chwaraeon y Drindod Dewi Sant:

“Rydym yn gwella’r cysylltiadau rhwng addysg bellach ac addysg uwch i greu’r llwybr unigryw hwn ar gyfer rhagoriaeth academaidd a chwaraeon perfformiad uchel a fydd o fudd i’n dysgwyr. Croesawn y cyfleoedd mae hyn yn eu creu i sicrhau gwell aliniad rhwng y ddwy academi chwaraeon. Ein nod yw datblygu a gwella ein partneriaeth a chynyddu’r cyfleoedd addysg bellach, addysg uwch a dilyniant i ddysgwyr yn y byd academaidd a chwaraeon.”

Meddai Euros Evans, Pennaeth Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr:

“Mae’r cyfle ar gael nawr i fyfyrwyr barhau â’u taith haddysg a chwaraeon drwy deulu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan y ddwy Academi yn darparu llwybr 5 mlynedd i fyfyrwyr nodweddiadol lle gallant hyfforddi a chwarae ar y lefel uchaf mewn Chwaraeon Colegau a Phrifysgolion gan hefyd gyflawni eu nodau academaidd.”

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk