Aelodau o Dîm Blynyddoedd Cynnar yn ymweld â’r Eidal


15.05.2023

Mae dwy aelod o Dîm Blynyddoedd Cynnar Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant newydd ddychwelyd o Ganolfan Loris Malaguzzi, Reggio Emilia yn yr Eidal sy’n adnabyddus am ei dull ymarfer blynyddoedd cynnar, ac sydd wedi dylanwadu’n fawr ar addysg Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru.  

 

Ymweliad Tim Blynyddoedd Cynnar i Reggio Emilia

Bu’n gyfle i Natasha Jones a Natasha Young o’r tîm Blynyddoedd Cynnar y Drindod Dewi Sant i rhwydweithio’n rhyngwladol â dros 420 o wahoddedigion ar draws y byd, gan ddod â'r arbenigedd yn ôl i Gymru er mwyn dylanwadu ar y sector yn ehangach. Cafodd y profiad hwn ei ariannu gan Raglen Symudedd Taith.

Mae Taith yn rhaglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli a gweithio dros y byd i gyd, gan ganiatáu i sefydliadau yng Nghymru wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un peth yn ein gwlad ni. Y pwrpas yw creu cyfleoedd i ehangu gorwelion, profi ffyrdd o fyw newydd, a dod â gwersi yn ôl i’w rhannu â phobl gartref.

Dywedodd y darlithydd Natasha Young:

“Mae agwedd Reggio Emilia tuag at addysg a gofal blynyddoedd cynnar yn adnabyddus ac yn uchel ei barch ledled y byd, ond mae ei brofi, yn uniongyrchol, a chael y cyfle i ddatblygu fy nealltwriaeth fy hun wedi bod yn wych. Mae ymweld â chanolfannau babanod a phlant bach ac ysgolion meithrin, cymryd rhan mewn seminarau a gweithdai craff ac addysgiadol a chael eich trochi yn nhraddodiad, hanes a diwylliant rhanbarth Reggio Emilia wedi fy ysbrydoli i ddod â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth honno'n ôl i'n myfyrwyr, nid i gefnogi eu datblygiad personol eu hunain ond i wella cyfleoedd a phrofiadau plant yng Nghymru.”

Disgrifiodd y darlithydd Natasha Jones y profiad fel un:

“cyfoethog a chalonnog; gan gwrdd â phobl oedd hefyd llawn emosiynau, a syniadau ar ran fel i ddarparu profiadau o ansawdd i blant ifanc.

“Mae'r gallu o fwynhau perthnasau a gweithio gydag eraill yng nghalon dull addysgu Reggio Emilia. Yn ol ei hymchwil nhw, os mae plentyn yn teimlo wedi ei werthfawrogi mae hyn yn adeiladu sylfaen cryf i ddysgu. Felly, nod yr ymarferwyr presennol yw creu perthynas gadarnhaol gyda'r disgyblion er mwyn gallu adnabod potensial pob un plentyn yn unigol, ac i ddefnyddio'r wybodaeth casglwyd fel adnodd i yrru eu haddysg bellach.”

Mae'r rhan fwyaf o'r profiadau a rhoddwyd i blant yno yn rhai ymarferol, gan gynnwys defnyddio gwahanol ddeunyddiau a'i casglwyd o'i Remida lleol (Canolfan ailgylchu). I blant ysgolion cynradd mae mynediad gennynt i atelier megis gweithdy golau, papur, ffotograffiaeth, creu marciau a llawer mwy, sy'n anelu at gyflawni profiadau i archwilio, darganfod a chwarae. Rôl yr oedolyn yn yr achos yma yw bod yn gyd-ddysgwr yn ei darganfyddiadau. Bu’r ddwy yn ddigon ffodus i dreialu rhai o'r gweithdai hyn a meddwl fel plentyn am gyfnod, a fu’n brofiad gwerthfawr iawn.

Meddai Natasha Young:

“Roedd y profiad yn amhrisiadwy o ran gweld a chlywed ein hunain sut mae'r dull hwn yn cefnogi datblygiad plant yn holistaidd, gwerthoedd pob plentyn fel rhai galluog a chymwys, yn pwysleisio pwysigrwydd perthnasoedd ac yn helpu i ddatblygu unigolion sy'n ddysgwyr creadigol, hyblyg ac ymreolaethol.”

Mae’r ddysgeidiaeth hon yn debyg i’r â'r athroniaeth yma yng Nghymru, gyda'r Cwricwlwm Newydd i Gymru a'r Cwricwlwm Newydd i Leoliadau Meithrin heb eu Cyllido yn anelu at alluogi unigolion i ddysgu, datblygu a dod yn gyd-adeiladwyr yn eu dysgu eu hunain.

Un o’r pethau wnaeth Natasha Young ganfod yn ddifyr oedd lefel yr ymddiriedaeth sydd gan ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn y 'broses' a pharch at ddewisiadau'r plant.

Tim Blynyddoedd Cynnar yn ymlwed a Chanolfan Reggio

Ychwanegodd:

“Roedd y strategaethau pwrpasol, y dull a'r technegau a ddefnyddiwyd i gefnogi chwilfrydedd plant, datrys problemau, sgiliau meddwl beirniadol, hyder, annibyniaeth ac ymreolaeth yn rhywbeth arbennig i'w arsylwi.”

“Roedd creadigrwydd ac unigolrwydd yn amlwg drwyddi draw, mae cyfleoedd i unigolion archwilio ac ymchwilio mewn ffyrdd oedd yn bodloni eu hanghenion a'u dyheadau eu hunain ar unrhyw adeg benodol a'r ffaith y gallai hynny edrych yn wahanol i bob plentyn, yn cael ei ddathlu.

“Roedd pwysigrwydd perthnasau hefyd yn rhywbeth oedd yn sefyll allan i mi, perthnasau sydd gan y plant gyda'r ymarferwyr, y lleoliad, y byd o'u cwmpas, yr adnoddau, ei gilydd a'u hunain, ond hefyd y tu hwnt i hynny, roedd y staff gosod, y teuluoedd, y gymuned, yn creu’r ymdeimlad go iawn o berthyn yno.”

Er i’r ddwy gydnabod fod yr wythnos yn y ganolfan yn ddwys ac yn heriol, gan ei bod nhw’n cwmpasu gwerth 60 mlynedd o waith ymchwil i fewn i bum diwrnod, ni wnaeth hynny eu rhwystro rhag arbrofi, archwilio a rhannu profiadau gydag eraill.

Yn sicr, mae’r ymweliad yma wedi bod yn holl bwysig i rannu a datblygu arbenigedd, ac yn galluogi’r ddwy Natasha  a'r tim Blynyddoedd Cynnar i ddatblygu cyrsiau ac hyfforddiant arloesol, ac i gefnogi ymchwil sydd yn hybu addysg a gofal blynyddedd cynnar o'r safon uchaf.

Dywedodd Natasha Jones:

“Rydym yn dychwelyd adref llawn ysbrydoliaeth ac edmygedd, nid yn unig am yr ymarfer yn Reggio Emilia, ond hefyd am y pethau gwych sy'n cael ei chyflawni yn ein sector Blynyddoedd Cynnar yma yng Nghymru.”

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau Blynyddoedd Cynnar, ewch draw i’r wefan: www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar

 

 

Tim Blynyddoedd Cynnar yn ymlwed a Chanolfan Reggio

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk