Amodau posibilrwydd - a gobaith? Cylch ymchwil yn adeiladu cymuned, democratiaeth a deialog


18.07.2023

Mae'r Drindod Dewi Sant yn aelod o UALL (Cymdeithas Dysgu Gydol Oes y Prifysgolion). Rhwng 26 a 28 Mehefin eleni, gwnaeth Dr Iain Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Addysg yn Yr Athrofa: Canolfan Addysg, fynychu’r gynhadledd flynyddol a drefnwyd ar y cyd â SCUTREA (Cynhadledd Sefydlog ar Addysgu ac Ymchwil Prifysgol mewn Addysg Oedolion).

At this year’s conference Iain, joined 100 other adult educators from the UK, Australia Canada, South Africa and the US who met to present and exchange research and practice.

Mae'r ddau sefydliad yn cyfuno ymrwymiad a diddordeb mewn polisïau, arfer ac ymchwil cenedlaethol - ar draws sectorau amrywiol addysg uwch, addysg bellach ac addysg oedolion y DU - a gwahanol ffurfiau rhyngwladol ar ddysgu gydol oes ac addysg oedolion hefyd.

Yn y gynhadledd eleni, ymunodd Iain â 100 o addysgwyr oedolion eraill o'r DU, Awstralia, Canada, De Affrica a'r Unol Daleithiau a gyfarfu i gyflwyno a chyfnewid ymchwil ac arfer.

Ers ymuno â'r Drindod Dewi Sant ym mis Hydref 2021, mae Iain wedi cyd-drefnu cylch ymchwil ar ‘Adeiladu cymuned, democratiaeth a deialog’ – gyda Dr Sharon Clancy, Prifysgol Nottingham, a grŵp o addysgwyr oedolion eraill sy'n gweithio ym maes addysg uwch ac addysg oedolion. Mae Addysg Oedolion Cymru a Sefydliad Raymond Williams wedi cyfrannu at ddigwyddiadau cynharach y cylch ymchwil (https://centenarycommission.org/celebrating-resources-of-hope-community-democracy-dialogue-through-adult-lifelong-education).

Meddai Iain:  “Roedd cynhadledd UALL-SCUTREA eleni yn ddelfrydol fel ffordd o arddangos y cylch ymchwil. Ond roedd hefyd yn ffordd wych o ddysgu am ddatblygiadau mewn gwahanol wledydd yn y DU - a deall arferion dysgu gydol oes yn rhyngwladol. Dyma obeithio y gallwn adeiladu ar hyn – a gwneud cysylltiadau ar gyfer eraill yn y Drindod Dewi Sant hefyd."

Lluniwyd gweithdy diweddaraf y cylch ymchwil, yng nghynhadledd UALL-SCUTREA, gyda chyfranogwyr o'r DU a Chanada, i ymgysylltu'n feirniadol â datblygiad y cylch ymchwil - fel un enghraifft o ddysgu gydol oes a dysgu ledled bywyd. Yn gyntaf darparodd grynodeb a chyd-destun ar gyfer y gwaith hwn. Dechreuodd o sefyllfa benodol: ymdeimlad bod y prif ffurfiau o ddysgu gydol oes yn ymateb gwan i argyfyngau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Yna cynlluniwyd y gweithdy i agor cyfleoedd i gyfranogwyr adolygu eu harferion eu hunain trwy ddeialog ar ddemocratiaeth, dinasyddiaeth a gwahanol ffurfiau o addysg oedolion. Gwahoddwyd pob unigolyn i fyfyrio ar eu profiadau eu hunain ac archwilio sut roedd cwestiynau, a ofynnwyd mewn digwyddiadau cylch ymchwil cynharach, yn berthnasol i'w cyd-destun eu hunain:

Pam mae angen ail-lunio addysg gydol oes i oedolion yn radical, yn enwedig yn ystod oes Covid, a sut?

Sut mae addysg oedolion yn cysylltu â'n democratiaeth ac yn ei meithrin?

Ymunodd Dr Nicola Dickson, o Brifysgol Glasgow, sy'n Ysgrifennydd SCUTREA â'r gweithdy. Meddai:

“Am ychydig ddyddiau gwych, mae'n teimlo fel bod y cyfan mor llawn gobaith eto. Dymuniadau gorau i'r cyfarfod nesaf ac rwyf mor falch fy mod yn gallu cyfrannu at waith y cylch ymchwil. 

Cyfarfu'r cylch ymchwil am y tro cyntaf ym mis Medi 2020. O fis Mai 2021 i fis Mai 2023, mae digwyddiadau wedi cael eu hysbrydoli gan siaradwyr a chyfranogwyr sy'n gweithio mewn ystod eang o sefydliadau gwirfoddol a chymunedol ac mewn addysg oedolion, addysg bellach ac uwch. Mae pob digwyddiad wedi'i gynllunio i greu posibiliadau yn wyneb democratiaethau mewn argyfwng – ac wedi gofyn sut y gallai'r rhain fod yn berthnasol i brofiadau cyfranogwyr eraill.

Mae digwyddiad nesaf y cylch ymchwil wedi'i gynllunio ar gyfer mis Hydref. Os hoffech wybod mwy am yr ymchwil ac ymuno â'r rhestr bostio - cysylltwch ag Iain ar   i.jones@uwtsd.ac.uk  

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk