Cwrs Rheolaeth Busnes Llundain y Drindod Dewi Sant yn helpu myfyriwr yn bersonol ac yn broffesiynol


18.07.2023

Dechreuodd taith ddysgu Khadija El Maski, un o raddedigion Rheolaeth Busnes Llundain o’r Drindod Dewi Sant, ym Moroco ac yna yn yr Eidal pan symudodd ei theulu yno. Cwblhaodd ei haddysg uwchradd a dyfarnwyd diploma mewn cyfrifeg iddi. Yn ystod y cyfnod hwn y dechreuodd ei diddordeb mewn cymhlethdodau busnes a rheolaeth ffynnu, gan danio awydd i dreiddio'n ddyfnach i'r maes hwn trwy addysg uwch.

During the course, Khadija had the opportunity to explore various aspects of business management through a combination of theoretical learning and practical applications.

Meddai: “Wrth ymchwilio i brifysgolion posib, roedd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn sefyll allan i mi oherwydd ei henw da am ddarparu addysg fusnes eithriadol a’i ffocws cryf ar brofiadau dysgu ymarferol. Roedd cysylltiadau diwydiant helaeth y brifysgol a chyfleoedd ar gyfer interniaethau a lleoliadau wedi codi fy niddordeb, gan fy mod yn gwerthfawrogi'r cyfle i gael profiad ymarferol mewn amgylcheddau busnes byd go iawn.

“Roedd campws bywiog ac awyrgylch gymunedol gefnogol PCYDDS yn apelio’n fawr ataf, gan ei wneud yn ddewis perffaith ar gyfer fy astudiaethau israddedig.”

Drwy gydol ei thaith academaidd, parhaodd angerdd Khadija dros reoli busnes i dyfu, ynghyd ag awydd cryf i gael dealltwriaeth gynhwysfawr o amrywiol swyddogaethau busnes.

“Fe wnaeth hyn fy ysgogi i ddilyn gradd mewn Rheolaeth Busnes yn PCYDDS, lle roeddwn i’n awyddus i ymgolli mewn amgylchedd dysgu deinamig a fyddai’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i mi ar gyfer gyrfa lwyddiannus ym myd busnes,” meddai.

Yn ystod y cwrs, cafodd Khadija gyfle i archwilio agweddau amrywiol ar reoli busnes trwy gyfuniad o ddysgu damcaniaethol a chymwysiadau ymarferol.

“Roedd uchafbwyntiau fy nghwrs yn cynnwys darlithoedd difyr gan athrawon gwybodus, prosiectau grŵp rhyngweithiol a oedd yn meithrin sgiliau gwaith tîm a datrys problemau, a sesiynau siaradwyr gwadd craff gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Yn ogystal, rhoddodd y cwrs gyfleoedd i rwydweithio, mynychu cynadleddau busnes, a chymryd rhan mewn cystadlaethau achos, a gyfoethogodd fy mhrofiad dysgu ymhellach,” 

“Ochr yn ochr â fy astudiaethau, bûm yn mynd ar drywydd profiadau gwaith arbenigol a lleoliadau i wella fy sgiliau ymarferol a chymhwyso gwybodaeth ddamcaniaethol mewn lleoliadau byd go iawn. Cwblheais interniaethau mewn cwmnïau amlwg yn y sector busnes, lle cefais fewnwelediad gwerthfawr i amrywiol weithrediadau a phrosesau busnes. Yn ogystal, cynhaliais ymchwil ar dueddiadau marchnad sy’n dod i’r amlwg a chyfrannais at brosiectau academaidd, gan ddyfnhau fy nealltwriaeth o feysydd busnes penodol ymhellach.”

Dywedodd Khadija y byddai'n argymell y cwrs Rheoli Busnes yn fawr i eraill.

“Mae’r cwrs yn annog meddwl beirniadol, yn meithrin sgiliau datrys problemau ymarferol, ac yn paratoi myfyrwyr i addasu i’r dirwedd fusnes sy’n newid yn barhaus. Mae cysylltiadau diwydiant cryf y brifysgol a phwyslais ar ddysgu ymarferol yn darparu digon o gyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad yn y byd go iawn a rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol.

Dywedodd fod y cwrs hefyd wedi cael effaith sylweddol ar ei datblygiad proffesiynol a phersonol.

“Yn broffesiynol, mae’r wybodaeth a’r sgiliau a gefais yn ystod fy astudiaethau wedi bod yn allweddol i sicrhau fy rôl bresennol fel Uwch Reolwr Gweithrediadau yn PCYDDS. Rhoddodd y cwrs ddealltwriaeth gadarn i mi o egwyddorion busnes, galluoedd meddwl strategol, a sgiliau arwain effeithiol. Yn bersonol, mae’r cwrs wedi meithrin fy hunanhyder, wedi ehangu fy safbwynt ar dueddiadau busnes byd-eang, ac wedi fy ngalluogi i adeiladu rhwydwaith gwerthfawr o weithwyr proffesiynol ac unigolion o’r un meddylfryd.”

Mae Khadija nawr am ddatblygu ei gyrfa ymhellach ym maes rheoli gweithrediadau.

“Rwy’n anelu at ysgwyddo cyfrifoldebau cynyddol, cyfrannu at dwf a llwyddiant y sefydliad, a pharhau â’m datblygiad proffesiynol trwy ardystiadau perthnasol a chyrsiau cysylltiedig â diwydiant.

“Hoffwn hefyd ddilyn addysg uwch eto yn y dyfodol er mwyn parhau i ddyfnhau fy ngwybodaeth a’m harbenigedd ym maes rheoli busnes.”

Nodyn i'r Golygydd

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk