Cydweithio Creadigol Yn Dod â'r Cwricwlwm Newydd i Gymru yn Fyw i Ddathlu Treftadaeth Leol Cymru


18.07.2023

Trwy gydweithrediad arloesol rhwng ysgolion, sefydliadau cymunedol a gwirfoddolwyr, lansiodd yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) brosiect gyda'r nod o gyfoethogi treftadaeth leol a gwybodaeth ddiwylliannol.

The project at Osytermouth Castle aimed to bring the four purposes of the new curriculum to life through the concept of Cynefin – the relationship between people, place, heritage, and identity.

Nod y prosiect yng Nghastell Ystumllwynarth oedd dod â phedwar diben y cwricwlwm newydd yn fyw trwy'r cysyniad o Gynefin – y berthynas rhwng pobl, lle, treftadaeth a hunaniaeth.

Mae'r fenter uchelgeisiol hon yn hyrwyddo dull dysgu drwy brofiad o ymdrin â Chynefin a'r cwricwlwm newydd 'Dyfodol Llwyddiannus'. Gwahoddir myfyrwyr i archwilio hanes Abertawe o'r 12fed ganrif, wedi'i ganoli o amgylch Brwydr Gŵyr ar Gomin Garngoch. Bydd y digwyddiad hanesyddol hwn, carreg filltir yn hanes Cymru, yn gonglfaen ar gyfer ymchwil myfyrwyr a dysgu dan arweiniad cymheiriaid.

Gan fynd y tu hwnt i gyfyngiadau ystafelloedd dosbarth, mae'r prosiect hwn yn grymuso myfyrwyr i rannu eu canfyddiadau gyda'r gymuned ehangach, gan feithrin ymdeimlad o falchder a pherchnogaeth dros etifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru. Mae'r fenter yn gofyn am gefnogaeth arbenigwyr lleol, y Cyngor, y Gwasanaeth Llyfrgell, Cyfeillion Castell Ystumllwynarth, Gwerin y Gŵyr, a mwy.

Dywedodd Alison Williams, Pennaeth Ysgol Gynradd Penyrheol: “Rydyn ni wedi dod at ein gilydd fel addysgwyr proffesiynol i rannu ein profiad er mwyn creu'r cwricwlwm rydyn ni'n gwybod bod ei angen ar ein disgyblion. Rydyn ni'n cydweithio â'r Brifysgol ac arbenigwyr rhyngwladol i'n helpu i sicrhau ein bod ni'n darparu profiadau dysgu cynhwysol, ystyrlon a  phwerus i ddod â'r cwricwlwm newydd yn fyw.

“Gwyddom fod gennym ddysgwyr uchelgeisiol galluog yn Abertawe, ac rydym yn datblygu cyfleoedd i ddisgyblion ddangos pa mor wych y gallant fod fel cyfranwyr creadigol mentrus. Edrychwch ar y golygfeydd o'r Castell sy’n ddigon i’ch ysbrydoli - am leoliad gwych ar gyfer ystafell ddosbarth gymunedol!”

Yn nigwyddiad lansio'r prosiect, gwahoddwyd y rhai a oedd yn bresennol i archwilio arddangosfa a oedd yn cynnwys ymchwil cychwynnol gan fyfyrwyr. Anogwyd y mynychwyr i roi adborth, gan feithrin amgylchedd o welliant adeiladol.

Pwysleisiodd cydlynydd y fenter, Hazel Israel o IICED yn y Drindod Dewi Sant, bwysigrwydd cyfranogiad cymunedol mewn addysg.

Meddai: Mae'n cymryd pentref i fagu plentyn. Mewn cydweithrediad â Chyngor Abertawe ac ysgolion, mae'r Brifysgol yn defnyddio dull Tîm Abertawe, Tîm Cymru o ddod â'r cwricwlwm newydd a'r pedwar diben yn fyw .”

“Mae ein disgyblion yn cymryd arnynt rôl haneswyr cymunedol, gan ddefnyddio eu dysgu i greu gwerth cymdeithasol a diwylliannol iddyn nhw eu hunain, o fewn, gyda ac ar gyfer eu cymunedau. Mae hyn nid yn unig yn cyfoethogi ein dealltwriaeth gyffredin o dreftadaeth leol ond hefyd yn meithrin ymdeimlad o berchnogaeth a chyfrifoldeb am ein hadnoddau diwylliannol a rennir, ac yn galluogi dysgu i ddefnyddio pobl a lleoedd lleol fel adnoddau i sicrhau y gall ein cwricwlwm newydd yng Nghymru fod y gorau yn y byd.”

Through an innovative collaboration of schools, community organisations, and volunteers, the International Institute for Creative Entrepreneurial Development (IICED) at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) launched a project aimed at enriching local heritage and cultural knowledge.

Dywedodd Nicola Powell, Swyddog Datblygu Ymgysylltu Dinesig INSPIRE yn PCYDDS: “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol gyda PCYDDS, Cynrychiolwyr Awdurdodau Lleol ac Ysgolion yn gweithio gyda’i gilydd i greu profiad addysgol hanesyddol llawn hwyl i bobl ifanc yn y gymuned leol gan ddefnyddio a man gwyrdd. Roedd yn wych gweld lluniau a straeon a grëwyd gan y bobl ifanc yn dangos dealltwriaeth o ymdeimlad o le a hanes lleol a chefnogi athrawon i ddatblygu sgiliau ymchwil gweithredol i ddod â’r cwricwlwm newydd yn fyw."

Mae'r prosiect yn cwmpasu meysydd amrywiol y tu hwnt i hanes a daearyddiaeth, megis gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau mynegiannol. Mae dulliau arloesol yn cynnwys cymhwyso technoleg VR ac arferion ynni cynaliadwy, gan ddarparu archwiliad cyfoethog, cyflawn o dreftadaeth leol a'r defnydd o fentyll wedi’u gwneud o baneli solar gan y rhyfelwyr ynni.

Bydd disgyblion yn mireinio eu prosiectau ymhellach yn seiliedig ar yr adborth a dderbyniwyd, gan arwain at lyfr digidol. Bydd yr adnodd hwn, i'w rannu â llyfrgelloedd lleol, yn allweddol wrth addysgu dosbarthiadau yn y dyfodol am Frwydr Gŵyr. Yn ogystal, mae disgyblion wedi ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe i greu map VR 3D o'r Castell, gan ei wneud yn hygyrch i unigolion nad ydynt yn gallu ymweld â'r lleoliad yn gorfforol.

Edrychwch ar yr hyn y mae'r disgyblion wedi'i greu gyda chymorth staff dysgu digidol o Goleg Gŵyr i helpu pobl i ddysgu am y Castell a chael profiad ohono. Hefyd cadwch eich llygaid ar agor am brofiad ystafell drochi o Frwydr Gŵyr ar gampws SA1 y Drindod Dewi Sant, a llyfrau cyhoeddedig sy'n cynnwys yr hyn a ddysgwyd gan y disgyblion mewn llyfrgell leol yn eich ardal chi.

Taith Rithiol – Castell Ystumllwynarth

Gyda diolch i IICED y Drindod Dewi Sant, Cyngor Abertawe, Coleg Gŵyr, Cyfeillion Castell Ystumllwynarth, Gwerin y Gŵyr, Bantani Cymru, Awel Aman Tawe, Gwasanaeth Llyfrgell Abertawe, Ysgol Gyfun Penyrheol, ysgolion cynradd Penyrheol, Pontybrenin, Gorseinon, Casllwchwr, Tre Uchaf, a Whitestone.

I gael rhagor o wybodaeth am y fenter unigryw hon a chyfleoedd i gymryd rhan, cysylltwch â H.Israel@uwtsd.ac.uk.

The project's launch event invited attendees to explore an exhibition featuring initial student research. Attendees were encouraged to provide feedback, fostering an environment of constructive improvement.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk