Cymhwyster Gradd Meistr Arfer Proffesiynol yn helpu gweithiwr TATA Steel i ddatblygu ei sgiliau arwain.


09.02.2023

Mae Kate Jenkins yn Rheolwr Cynhyrchu Ardal yn Tata Steel, Llanwern, a thrwy gydol ei gyrfa mae hi wedi manteisio ar bob cyfle i geisio datblygiad pellach er mwyn ennill dyrchafiad a symud ymlaen yn y busnes.

Kate Jenkins

Ymunodd Kate â'r busnes fel Hyfforddai Swyddogaethol 28 mlynedd yn ôl a doedd hi ddim yn dychmygu y byddai hi byth yn dychwelyd i fyd addysg. Fe wnaeth ei chyflogwr ei hannog i ymgymryd â chymhwyster addysg uwch yn y gwaith. Ar ôl mynychu sesiwn flasu, penderfynodd astudio ar gyfer MA mewn Ymarfer Proffesiynol gydag Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (WAPPAR) o fewn y Drindod Dewi Sant

“Pan fyddwch chi’n gweithio i fusnes, dydych chi ddim yn sylweddoli pa mor werthfawr yw gwybodaeth a phrofiad y diwydiant… mae ganddo werth, ac mae'r cwrs hwn yn dod â dysgu damcaniaethol a chais ymarferol at ei gilydd. O safbwynt fy ngyrfa, mae fy nghymhwyster yn cyd-fynd yn dda â fy natblygiad proffesiynol parhaus yn y gweithle. Rwy'n arwain uned gweithgynhyrchu 380kt o ddur wedi'i rolio'n oer y flwyddyn ac rwyf bob amser wedi teimlo, er mwyn annog a hyrwyddo datblygiad parhaus, mae angen i mi arwain trwy esiampl a phrofi, os gallaf ei wneud, gyda chefnogaeth y Brifysgol - yna gall unrhyw un."

Mae’r cwrs Arfer Proffesiynol yn cynnwys modylau gwahanol, prosiectau seiliedig ar waith, a damcaniaethau a methodolegau ymchwil. Mae Kate bellach yn defnyddio’r elfennau hyn ac yn eu cymhwyso i’w gwaith o ddydd i ddydd. Mae’n cydnabod ei bod hi wedi datblygu sgiliau arwain go iawn fel myfyriwr mewn amgylchedd cefnogol a blaengar.

Meddai: "Rwy'n teimlo fy mod yn medru rhoi cynnig ar bethau newydd, datblygu, a gweithredu ffyrdd gwell o weithio a gwneud newidiadau cadarnhaol a chynaliadwy. Mae’n eich galluogi i edrych ar eich cryfderau a’ch meysydd i’w gwella’n bersonol, ac mae’n eich annog yn awtomatig i gwestiynu eich ffordd o weithio, nid dim ond edrych ar pam neu sut rwy’n gwneud pethau ond sut rydyn ni’n cydweithio fel tîm i sicrhau canlyniadau.”

A hithau’n fam sy’n gweithio’n llawn amser, mae Kate yn cyfaddef y bu’n anodd jyglo gwaith ac astudio.

Meddai: “Yn bersonol, rydw i wedi cael teimlad o foddhad mawr o allu jyglo bywyd gwaith a chartref ac ymestyn fy ngalluoedd i lefelau na feddyliais erioed y gallwn eu cyrraedd. Rydw i wedi datblygu dulliau dysgu newydd, wedi ehangu fy ngwybodaeth ddarllen ac wedi dod o hyd i frwdfrydedd newydd at addysg.” 

Dywedodd Kate fod y Brifysgol wedi ei chefnogi drwy gydol ei hastudiaethau.

Ychwanegodd: “Mae’r tiwtoriaid yn cydnabod wrth weithio’n llawn amser fod fy mlaenoriaethau’n newid ond fe wnaethant fy herio i ddod o hyd i’r fersiwn academaidd orau ohonof fy hun. Roedden yn rhoi adborth adeiladol i mi ac aildrefnu pan nad oeddwn i’n siŵr o’r ffordd orau i fynd i’r afael â’m hastudiaethau.”

Mae’r Brifysgol yn falch dros ben o’r hyn y mae Kate wedi’i gyflawni. Meddai’r Darlithydd Sarah Loxdale:

“Mae Kate wedi rhagori yn ei gyrfa ac mae ei MA mewn Arfer Proffesiynol wedi’i galluogi i ennill cydnabyddiaeth academaidd am y dysgu a gyflawnwyd ganddi’n flaenorol ‘yn y swydd’ ynghyd â chaffael gwybodaeth newydd y gall ei defnyddio yn ei gwaith. Roedd y rhaglen bwrpasol a gynlluniwyd ar gyfer Kate yn sicrhau bod yr hyn a ddysgai’n berthnasol i’w harfer o ddydd i ddydd a’i bod yn bodloni ei hamcanion dysgu a datblygu personol a sefydliadol.”

Ychwanegodd Kate: 

“Mae’r profiad wedi bod yn un o dwf personol a phroffesiynol, rwy’n teimlo bod gen i fwy o allu i fynd i’r afael â heriau, gwneud gwahaniaeth ac ychwanegu gwerth. Rydw i wedi dysgu llawer amdanaf fy hun, mae’r broses wedi fy nghaniatáu i fyfyrio ar fy ngyrfa, ac rwyf wedi datblygu ac wedi mwynhau’r newid.”

Fel myfyriwr hŷn, mae Kate am annog eraill sy’n ystyried astudio i ddilyn y cwrs dysgu hwn sy’n seiliedig ar waith.

Meddai: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y buddsoddiad gan fy nghyflogwr, a’r hyder y mae tiwtoriaid y Brifysgol wedi’i roi i mi i feddwl fy mod i’n deilwng o gymhwyster o’r lefel hon, rwy’n teimlo’n fwy galluog yn academaidd. Mae gallu defnyddio’r profiad seiliedig ar waith hwn a dod â’r ddamcaniaeth yn fyw wedi profi’n fuddiol yn barod a bydd yn parhau i wneud hynny. Rydw i am sicrhau bod y diwydiant dur yng Nghymru’n parhau i’r dyfodol, a thrwy gael y cyfuniad cywir o brofiad, gwybodaeth ac angerdd, rwy’n teimlo mewn sefyllfa well i fod yn rhan o’r llwyddiant hirdymor hwnnw.”

Nodyn i'r Golygydd

 

 

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk