Darlithydd crefftau dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe yn cipio 2 Brif Wobr Dylunio Gwisg Llygaid


04.04.2023

Mae darlithydd crefftau dylunio o Goleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill dwy wobr dylunio Love Eyewear fawr yng nghystadleuaeth 100% Optical yn Llundain.

A Design Crafts lecturer from the University of Wales Trinity Saint David's Swansea College of Art has won two major Love Eyewear design awards at 100% Optical in London.

Enillodd  Ffin Eyewear gan un o ddarlithwyr Y Drindod Dewi Sant, Anna Lewis, wobr 'Sbectol haul dynion orau’r flwyddyn', a hynny o flaen brandiau mawr megis Eyewear by David Beckham, Morel a JFrey, a chategori 'Dylunydd Newydd y flwyddyn 2023' yng ngwobrau 'Love Eyewear' 100% Optical eleni yn Llundain.

Roedd Ffin hefyd ar y rhestr fer mewn categorïau ar gyfer 'Sbectol haul menywod orau' gyda brandiau sefydledig megis Woodys, Scotch a Soda a Vava.

Meddai cynrychiolydd o 100% optical:

"Lansiwyd gwobrau Love Eyewear yn 2020 i hyrwyddo gwisg llygaid ymhlith dylunwyr, gweithgynhyrchwyr a manwerthwyr annibynnol a mawr.  Roedd yr ymateb yn rhyfeddol ac roedd gan ein panel o flogwyr wisg llygaid a steilyddion waith hynod o anodd yn beirniadu'r cystadleuwyr. Mae Ffin wedi'i gyflwyno i'r diwydiant optegol fel pwerdy yn y sioe optical 100 hon, gan ennill nid un ond dwy o wobrau love eyewear. Mae Anna wedi sefydlu ei gyrfa a'i brand yn llwyddiannus. Ni allwn ni aros i weld dyfodol Ffin."

Mae Ffin yn frand gwisg llygaid annibynnol newydd a lansiwyd eleni, gydag ystod gyfyngedig o sbectolau haul unigryw wedi'u cynllunio ar arfordir  Cymru, a'u gwneuthur ym mherfeddion yr Eidal.  

Gair Cymraeg yw ffin. Mae ethos y brand yn ymwneud yn gyfan gwbl â'r llinellau diffiniol hyn. Mae gwastad awgrym o wrthryfel yma, i wisgwyr gydag ychydig o gymeriad. Maen nhw'n cael eu creu ar gyfer yr unigolion anturus, y bobl o'r tu allan, a'r eneidiau creadigol sy'n cerdded eu llwybr eu hunain yn y byd. 

Daeth y brand hirddisgwyliedig hwn i fodolaeth ar ôl dros 2 flynedd o waith gan ddechrau yn ystod y cyfnod clo a bellach mae modd ei weld. Ar ôl ei ddatgelu yn 100% optical (y digwyddiad optegol sy'n tyfu gyflymaf yn Ewrop a'r unig un sydd wedi'i leoli yn y DU),  gwnaeth Ffin greu argraff yn syth yn yr arddangosfa, ar y 'catwalk' a chipio’r 2 wobr.

"Cawson ni sioe gyntaf anhygoel, diolch i bawb am ein cefnogi ni yn 100%, ar ôl cymaint o waith caled mae'n wirioneddol werth chweil pan fydd hynny'n cael ei gydnabod.  Nid yn unig y gwobrau ond mae cyfarfod â chyd-ddylunwyr, optegwyr, steilyddion ac awduron anhygoel megis Fforwm Gwisg Llygaid, eu cefnogaeth a'u croeso cynnes yn golygu cymaint i frand newydd. Rydym yn gyffrous i weld ble y gallwn ni fynd â Ffin nesaf a gobeithio y bydd y cyflawniad hwn yn ysbrydoli a dod yn wneuthurwyr dylunwyr."

A Design Crafts lecturer from the University of Wales Trinity Saint David's Swansea College of Art has won two major Love Eyewear design awards at 100% Optical in London.

Mae gan ei sylfaenydd Anna Lewis yrfa eang yn gweithio ym maes dylunio gemwaith, crefft gyfoes a chyfarwyddyd celf. Ffin yw dechrau anturiaethau newydd i'r dylunydd.  Mae mwyafrif y tiwtoriaid hyn yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn rhedeg eu hymarfer eu hunain ochr yn ochr ag addysgu er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl i'r myfyrwyr.

Yn ddiweddar mae gan Anna angerdd am Entrepreneuriaeth ar ôl cael ei phenodi'n un o Lysgenhadon Menter y Prifysgolion yn ddiweddar. Meddai:

"Fe wnaethom ymgorffori sgiliau menter a chyflogadwyedd ar draws y rhaglen Crefftau Dylunio ac fe allai hyn ddod ar ffurf briffiau byw, cystadlaethau, digwyddiadau gwerthu, interniaethau a hunan-hyrwyddo. Fel tîm rydyn ni'n teimlo ei bod hi'n hanfodol ein bod ni'n paratoi ein myfyrwyr ar gyfer byd gwaith ac yn rhoi profiadau bywyd go iawn iddyn nhw. Er enghraifft,  rydym wedi gweithio'n ddiweddar gyda'r Cyngor Crefftau, Cymdeithas Gemwaith Cyfoes ac Oriel Mission Gallery ar gystadleuaeth dylunio gemwaith. Y tymor hwn mae myfyrwyr yn dysgu am gynhyrchion swp, prisio a marchnata os ydynt am sefydlu eu busnes eu hunain mewn cerameg, gwydr neu emwaith pan fyddant yn graddio."

"Yn diwtor mae wastad wedi bod yn  bwysig i mi wthio fy hun yn hyn o beth ac ymarfer yr hyn rydyn ni'n ei ddysgu, mae'r myfyrwyr wedi bod 100% y tu ôl i mi yn y fenter newydd gyffrous hon".

Mae gan Anna yrfa lwyddiannus fel gwneuthurwr-ddylunydd gemwaith ac fel artist. Mae'n tynnu ar y sgiliau hyn ac i'w manylder tuag at wisg llygaid. Ychwanega:

"Mae'n teimlo’n ddilyniant naturiol i mi ddylunio gwisg llygaid, dwi'n ffan frwd ac yn gasglwr sbectol haul, dechreuais ddylunio fy hun ac fe ehangodd yn gyflym oddi yno. Dwi'n caru sut mae'n teimlo pan fyddwch chi’n gwisgo pâr o sbectol haul mawr, mae'n llythrennol fel gwisgo hyder, byddwch chi’n gallu cymryd cam allan i'r byd. Rwy am roi hyder yno i fy nghleientiaid. "

"Mae'r dyluniadau'n deillio o'r obsesiwn dros linell. Lle mae llinellau'n plygu, croestorri, crymu a dyrannu. Llinellau a ddarganfuwyd yn y dirwedd drefol, ar y stryd, y tu mewn, y tu allan, pensaernïaeth friwtalaidd ddygn  yn Llundain, y ffiniau a nodir ar y ffordd, sut mae'r ddinas yn ceisio rheoli lle rydym yn ei llywio. Sut mae'r corff yn rhyngweithio â'r gofod y mae'n ei feddiannu. Sut rydyn ni'n gwisgo lle a sut mae'n ein gwisgo ni. Dyma sut rydyn ni'n "gwisgo'r byd."

A Design Crafts lecturer from the University of Wales Trinity Saint David's Swansea College of Art has won two major Love Eyewear design awards at 100% Optical in London.

 

Mae'r casgliad cyfyngedig  cyntaf yn cynnwys 3 dyluniad craidd o'r enw ORA, ANA, a NOS; diffinio ethos brand llinell a phwynt gwahaniaeth. Mae'r sbectol haul yn ddi-ryw gan ddefnyddio'r asetyn Eidalaidd bioriddadwy gorau a lensys bio wedi'u hamgylchynnu mewn cas ledr wedi'i gwneud â llaw. 

Mae'r holl waith gweithgynhyrchu a'r deunyddiau gan gynnwys y pecynnu yn dod o’r DU ac Ewrop gan weithio gyda chrefftwyr meistr ac yn cydweithio â phobl greadigol leol eraill gan ddefnyddio deunyddiau adlais drwy gydol y cyfnod. Meddai Anna yn ychwanegol:

 "Dim ond gyda chwmnïau yr ydyn ni'n credu eu bod nhw'n cynnal arferion gwaith moesegol da ar gyfer eu staff a'r amgylchedd rydyn ni’n gweithio. Rydyn ni'n gweithio gyda phobl sy'n poeni am eu cynnyrch ac sy’n grefftwyr medrus iawn."

Wedi'u dylunio i oroesi a throsgynnu'r tymhorau, dylid gwisgo fframiau Ffin a'u caru gydol y flwyddyn, yn ddathliad o heulwen a chysgod ar draws y tymhorau.

A Design Crafts lecturer from the University of Wales Trinity Saint David's Swansea College of Art has won two major Love Eyewear design awards at 100% Optical in London.

Nodyn i'r Golygydd

Gall gwisgwyr brynu eu sbectol ar-lein yn ffineyewear.com. Gweler y casgliad llawn yma i fod y cyntaf un i feddu ar bâr o'r fframiau unigryw hyn sydd wedi ennill gwobrau:

ffineyewear.com

Dilynwch @ffineyewear am ysbrydoliaeth

I wneud cais i BA Design Crafts, cysylltwch â ni a darganfyddwch fwy yma:

https://www.uwtsd.ac.uk/art-design/design-crafts/ neu dilynwch @designcraft_ swanseauwtsd

Gwybodaeth Bellach

Lowri Thomas, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

07449 998476

lowri.thomas@uwtsd.ac.uk