Doethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol yn helpu rheolwr gofal iechyd i ddatblygu sgiliau arwain allweddol


18.01.2023

Mae astudio am Ddoethuriaeth mewn Arfer Proffesiynol yn Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) wedi helpu Tendai Nzirawa i arwain ac ysbrydoli eraill.

Tendai is a Maternity Clinical Improvement Lead Eastern AHSN (Academic Health Science Network) and has collaborated with a lot of people across the East of England region to improve maternity and neonatal experiences and outcomes.

Mae Tendai yn Arweinydd Gwelliant Clinigol Mamolaeth Dwyrain AHSN (Rhwydwaith Gwyddorau Iechyd Academaidd) ac mae wedi cydweithio â llawer o bobl ar draws rhanbarth Dwyrain Lloegr i wella profiadau a chanlyniadau mamolaeth a newydd-anedig.

 

Ym mis Hydref 2020, enillodd wobr Prif Fydwraig Dwyrain Lloegr mewn cydnabyddiaeth o’i gwaith mewn perthynas â lleiafrifoedd ethnig ac anghydraddoldebau.

A’r haf diwethaf, roedd hi’n un o nifer fach o Gymrodyr newydd a etholwyd gan y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN). Derbyniodd ei gwobr yn y Gyngres RCN yng Nglasgow mewn cydnabyddiaeth o’i chyfraniad arloesol at faes gofal mamolaeth a’i hymrwymiad i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau a brofir gan y menywod, a’r bobl sy’n geni, mwyaf difreintiedig ac agored i niwed yn Nwyrain Lloegr.

Mae Cymrodoriaethau RCN yn cydnabod unigolion arloesol sydd wedi gwneud ymrwymiad eithriadol i hyrwyddo’r wyddor ac arfer nyrsio a gwella iechyd a gofal cleifion, a rhain yw’r anrhydeddau mwyaf y gall yr RCN eu rhoi i aelodau.

Mae Tendai’n rhoi’r clod i’r gefnogaeth a’r arweinyddiaeth barhaus a roddwyd gan y Brifysgol am ei helpu i gyflawni’r gwobrau ac yn dweud bod y cwrs wedi’i grymuso, yn broffesiynol ac yn bersonol, trwy roi hyder iddi yn ei dysgu a’i sgiliau arwain.

Meddai: “Rwyf wedi dod yn ymwybodol yn ddiweddar fy mod i, yn fy arweinyddiaeth, yn defnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau rwyf wedi’u dysgu ar y cwrs i rymuso eraill.

“Yn ystod fy astudiaethau, dysgais sgiliau ychwanegol hefyd, heb yn wybod i mi, megis mentora a hyfforddi sydd wedi helpu i ddatblygu a siapio fy ngyrfa.”

Mae Tendai wedi bod yn nyrs ers bron i 18 mlynedd ar draws gwasanaethau newydd-anedig, pediatrig, ac i oedolion mewn lleoliadau cymunedol, gofal dwys, damweiniau ac achosion brys, a wardiau. Gynt, cyflwynodd raglen o hyfforddiant ymwybyddiaeth ddiwylliannol, cydweithiodd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Dwyrain Lloegr i greu gweithdai wedi’u hwyluso a datblygu llwybrau gofal mamolaeth a newydd-anedig cynaliadwy i grwpiau gwahanol ar draws Dwyrain Lloegr, gan gefnogi mwy na 17 o wasanaethau mamolaeth a newydd-anedig.

Sefydlodd hefyd fecanwaith ar gyfer symud y themâu a ddaeth i’r amlwg trwy Covid-19 yn eu blaenau ac angorodd y gwaith hwn fel rhan o ymateb y rhanbarth a’r system.

Yn ogystal, yn ei rôl flaenorol bu’n arwain rhaglenni Cynllun Hirdymor y GIG ar draws y rhanbarth trwy gefnogi’r systemau Mamolaeth a Newydd-anedig Lleol i gynnig monitro glwcos parhaus i bob menyw feichiog â diabetes math 1 a datblygu eu Gwasanaeth iechyd Meddwl Mamau ar batrwm gofal integredig (ICS).

Meddai Lowri Harris, Rheolwr Rhaglen Arfer Proffesiynol yn PCYDDS: “Mae Tendai wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w chydweithwyr, yn y gwaith ac yn ei hastudiaethau. Mae ei hastudiaethau DProf wedi ei helpu i gynyddu ei gwybodaeth a’i hyder ac wedi cyfrannu at ei harweinyddiaeth hynod effeithiol ym maes bydwreigiaeth yn ystod COVID19. Dylai ei hymchwil Rhan 2 fod o fudd i’w chleifion a’i chymuned yn Ne-ddwyrain Lloegr a thu hwnt.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor am y casgliad hyblyg o raglenni y gall yr Academi eu cynnig i chi, cymrwch olwg ar ein gwefan – www.uwtsd.ac.uk/cy/acapyc/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071