Haris Kiani yn derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS)


17.07.2023

Mae Haris Kiani heddiw wedi derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn ystod seremoni raddio yn y Guildhall yn Llundain, am ei waith yn darparu cyfleoedd i bobl o gymunedau ymylol ym Mhacistan.

Haris Kiani has today received an honorary fellowship from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) during a graduation ceremony at the Guildhall in London, for his work to provide opportunities for people from marginalised communities in Pakistan.

Wrth gyflwyno Mr Kiani, o Lundain, i’r gynulleidfa, dywedodd Dr Conny Matera-Rogers, Profost campysau Llundain a Birmingham: “Mae’n bleser mawr gennyf ar yr achlysur balch hwn i gyflwyno i chi Mr Haris Kiani ar gyfer Gwobr Cymrawd Er Anrhydedd ein Prifysgol.

“Mae Harris Kiani wedi bod ac yn parhau i fod yn fodel rôl eithriadol. Mae wedi bod yn ymroddedig ac yn angerddol ers yn ifanc i hyrwyddo cyfleoedd symudedd cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc eraill o gefndiroedd incwm isel a chymunedau heb gynrychiolaeth trwy ei fenter gymdeithasol ei hun Jaggo, cronfa micro-ariannu ym Mhacistan sy'n galluogi dros 500 o fenywod o gymunedau ymylol trwy ddarparu ar eu cyfer. y modd a'r cymorth i roi hwb i'w busnesau eu hunain.

“Mae Harris wedi bod yn eiriolwr dros Lythrennedd Ariannol ac wedi gweithio gydag arweinwyr cymunedol lluosog ac awdurdodau lleol i fynd i’r afael â hyn ar raddfa genedlaethol. Bu hefyd yn helpu i sefydlu Bubl, sy’n gweithredu fel llwyfan digidol ac fel stiwdio fenter ffisegol wedi’i lleoli yng Ngholeg Pearson, Llundain, ac sydd wedi’i dylunio i gefnogi a thyfu entrepreneuriaid, prosiectau myfyrwyr a busnesau newydd sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth ehangach i'r gymuned.

“Mae Mr Kiani hefyd yn aelod bwrdd ac yn ymddiriedolwr ar gyfer sefydliadau lluosog, gan gynnwys Cenhadaeth Adfer Pobl Ifanc Awdurdod Llundain, ‘EY Foundation’, Amgueddfa V&A, Cronfa’r Maer ar gyfer Llundain, ac ‘Al Quds Foundation for Medical Schools’, ac ar y cyd mae wedi helpu i arwain apeliadau codi arian i elusennau gwerth cyfanswm o dros £250,000.

“Mae’n frwd dros ddefnyddio technoleg er daioni ac ar hyn o bryd mae ar genhadaeth i godi a defnyddio Cronfa Cyfalaf Menter gyntaf y Deyrnas Unedig sy’n canolbwyntio ar Dechnoleg Gymdeithasol i alluogi entrepreneuriaid o gefndiroedd anwybyddedig sy’n gweithio ar syniadau arloesol i gefnogi cymunedau difreintiedig i gael mynediad i’r cyfalaf angenrheidiol sydd ei angen arnynt i gynyddu a chefnogi pobl o gymunedau agored i niwed.

“Ar ôl cael ei gydnabod gan y cyn Brif Weinidog Boris Johnson ac elusennau fel UpReach ac eraill fel ‘Hyrwyddwr Symudedd Cymdeithasol’, mae’n rhagori fel esiampl ac arweinydd sy’n angerddol nad yw eich cod post yn rhwystr i’r hyn y gallwch ei gyflawni yn hyn o beth. bywyd.

“Mae gwerthoedd, nodau, dyheadau a chyflawniadau Mr Kiani yn cyd-fynd yn uniongyrchol â chenhadaeth y Brifysgol i greu amgylchedd cynhwysol ar gyfer arweinwyr yfory a chwalu’r rhwystrau sy’n bodoli yn ein cymdeithas heddiw.

“Mae’n ysbrydoliaeth ac yn esiampl i ni gyd.”

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Harris Kiani:

“Yn dod o safle breintiedig lle rydw i wedi gallu gweithio gyda llawer o wahanol gymunedau a phobl o gefndiroedd gwahanol, un thema gyffredin rydw i'n ei gweld o hyd yw bod y cymunedau hyn yn aml yn cael eu hanwybyddu a'u gwthio i'r cyrion gan gymdeithas. Ond mae'r rhain yn straeon na ddylid eu colli na'u hanwybyddu, dylid eu rhannu.

Wrth siarad â’r Is-Ganghellor, rwyf wedi clywed rhai o’ch straeon gwych, ac yn bersonol yn deall y gwahanol heriau y gallai rhai ohonoch fod wedi’u hwynebu i gyflawni’r llwyddiant hwn. Felly, dywedaf yn awr: eich cyfrifoldeb chi yw mynd i rannu eich straeon â'r byd. Eich cyfrifoldeb chi yw mynd allan i ysbrydoli, ysgogi’r genhedlaeth nesaf fel y gallant sefyll yma yn y dyfodol.

Mae'r pethau cyffredin a rennir yn ein plith yn fwy nag unrhyw wahaniaethau a allai ymddangos o'n cwmpas. Fel cymuned, dylech feithrin y perthnasoedd rydych chi wedi'u meithrin dros y blynyddoedd diwethaf hyn, a'u defnyddio fel arf ysgogol i goncro unrhyw beth.

Byddwch yn ddewr, heriwch y byd a gwnewch yr holl fawredd y gallwch chi – daliwch ati i ysbrydoli.”