Mae atebion ynni cynaliadwy a chadwraeth amgylcheddol yn flaenoriaethau allweddol i un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant


20.07.2023

Mae Nye Evans, sydd wedi graddio mewn Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol, yn gobeithio y gall ei wybodaeth a’i sgiliau helpu i fynd i’r afael â rhai o’r heriau’n ymwneud â datblygu technolegau glanach, seilwaith cynaliadwy, ac ymdrechion cadwraeth amgylcheddol.

Energy & Environmental Engineering  graduate Nye Evans hopes his knowledge and skills can help tackle some of the challenges related to the development of cleaner technologies, sustainable infrastructure, and environmental conservation efforts.

Meddai: “Gwelwn dargedau sero net ac addunedau cynaliadwyedd yn aml iawn, ac er mwyn cyrraedd y targedau hynny mae angen peirianwyr amgylcheddol arnom sy’n arloesi ac yn optimeiddio prosesau er mwyn lleihau allyriadau a’u gwneud nhw’n fwy effeithlon.

“Fy nodau a’m huchelgeisiau wrth ddilyn y cwrs hwn oedd dysgu llawer o sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol, berthnasol a defnyddiadwy i wella fy hun a gwneud gwahaniaeth yn y diwydiant. Roeddwn i hefyd am wneud fy nheulu’n falch a phrofi i fi fy hun y gallwn ei wneud.”

Dywedodd Nye mai un o uchafbwyntiau’r cwrs oedd cydweithio mewn grwpiau ar dasgau anodd ac ymddiried yn eu sgiliau cydweithredol i gynhyrchu canlyniad da.

“Un arall oedd taith cwrs i Fachynlleth lle gwnaethom ymweld â Chanolfan y Dechnoleg Amgen a dysgu llawer iawn am ddulliau a thechnolegau cynnar a datblygol y gallwn weld mwy ohonynt, o bosibl, yn y sector ynni.”

Roedd traethawd hir Nye yn archwilio effeithlonrwydd a phrosesau rheoli ynni o fewn prifysgol ac roedd yn golygu gweithio’n agos ag adrannau mewnol y brifysgol.

“Roedd hyn yn bleserus iawn a rhoddodd flas i mi o waith y byd go iawn a’r hyn y gallwn fod yn ei wneud yn y dyfodol,” meddai.

“Rwy’n sicr wedi datblygu ac ennill sgiliau gan y cwrs a’r brifysgol yr wyf yn ddiolchgar amdanynt yn bersonol. Rydw i wedi gwella fy ngwybodaeth beirianyddol ddigon i gael fy ystyried am swyddi yn y diwydiant.

“Roedd cyfleoedd allanol da hefyd i ennill ardystiad a dyfarniadau i helpu gyda chyflogadwyedd a dilyniant personol megis llywio Rotor Drôn Realiti Rhithwir ac MOS. 

“Fy nghynllun nawr yw chwilio am swydd, ac rwy’n gobeithio cael swydd foddhaus gyda dilyniant ac un y gallaf fwynhau mynd i mewn iddi bob dydd.”

Meddai Kelvin Lake, Uwch Ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant: "Amharwyd yn fawr ar amser Nye yn y Drindod Dewi Sant gan COVID (yn yr un modd ag amser yr holl fyfyrwyr sy’n graddio eleni), ond er gwaethaf hyn, mae wedi arddangos ei angerdd at y sectorau Ynni ac Amgylcheddol ac mae’n graddio’n llwyddiannus eleni a fydd yn sicrhau ei ddyfodol yn y meysydd hyn. Penllanw hyn oedd iddo edrych ar “Strategaethau Ynni, Lleihau Carbon a Rheoli yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin” ar gyfer traethawd hir ei flwyddyn olaf a fydd o fudd iddo ef a’r Brifysgol.” 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk