Mae MADE Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn dod â gweithgynhyrchwyr at ei gilydd ar gyfer digwyddiad mawr ym mis Medi!


04.09.2023

Mae MADE Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn falch o gyhoeddi amserlen a manylion Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 2023.

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) MADE Cymru is excited to announce the timetable and details for the MADE Cymru Industry Summit 2023.

Gan adeiladu ar lwyddiannau'r blynyddoedd blaenorol, bydd y digwyddiad eleni yn dod â phobl ynghyd i ddathlu'r sector gweithgynhyrchu bywiog yng Nghymru. Bydd hefyd yn nodi diwedd cyfnod presennol MADE Cymru wrth i gyllid yr Undeb Ewropeaidd ddod i ben. Byddwn hefyd yn rhannu’r newyddion diweddaraf am yr hyn sydd ar y gweill ar gyfer y prosiect.

Cynhelir y digwyddiadau eleni wyneb yn wyneb yn ogystal â chynnig gweithdai rhyngweithiol ac ymarferol llawn gwybodaeth ar gyfer cynadleddwyr. Bydd cyfle arbennig hefyd i gyfarfod a sgwrsio gyda chynadleddwyr eraill o dde a gogledd Cymru mewn ciniawau rhwydweithio.

Bydd gweithdai yn ymdrin â phynciau fel rheoli arloesedd a chasglu data. Bydd cynadleddwyr â sesiwn Abertawe hefyd yn cael cyfle i weld yr Ystafell Drochi newydd, sy'n defnyddio sgriniau Samsung LED ar draws tair wal er mwyn creu profiad rhithwir o realiti. Dyma eich cyfle i brofi Realiti Estynedig.

Bydd myfyrwyr cyfredol a chyn fyfyrwyr MADE Cymru yn chwarae rhan weithredol yn y digwyddiadau eleni.

Cwblhaodd Lowri Roberts, Cynghorydd Twf Menter Môn/Busnes Cymru gwrs MSc mewn Rheoli Arloesi gyda MADE Cymru.

Yn ôl Lowri: "Mae astudio Arloesi Rhyngwladol gyda MADE Cymru, wedi cael effaith sylweddol ar sut rydw i'n cynnig cefnogaeth mewn cyfnod o dwf a delio gyda byd busnes mewn amgylchedd masnachol sy’n newid yn gyflym. Yn y gorffennol, byddwn yn pwyso ar fy hyfforddiant, fy mhrofiad masnachol a’m gallu i ddatrys problemau. 

"Mae'r ddarpariaeth MSc wedi newid fy ffordd o feddwl a dwi bellach yn meddwl yn fwy creadigol am yr heriau sy’n ein hwynebu heddiw.  Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant a’r ffaith fy mod wedi derbyn y cyfle i’w cynrychioli mewn Cynadleddau Arloesi rhyngwladol wedi fy ngalluogi i ehangu fy rhwydwaith cenedlaethol a byd-eang.  Mae rhyngweithio fel hyn yn cynnig cyfle i drafod heriau busnes sy’n gyffredin i ni gyd a defnyddio amrywiaeth eang o brofiadau, ynghylch y ffyrdd mwyaf diweddar o feddwl am economi gylchol (Circularity), Diwydiant 5, a soffistigeiddrwydd busnes.

"Dwi'n edrych ymlaen at fod yn bresennol a’r cyfle i gydweithio gydag eraill o’r garfan, yn y digwyddiad hwn. Digwyddiad a fydd yn ein galluogi i rannu ein profiadau."

Yn ôl Lisa Lucas, Pennaeth MADE Cymru: "Dwi ddim yn meddwl y gallai unrhyw un fod wedi rhagweld llwyddiant MADE Cymru. Yr hyn sy'n fy nghyffroi fwyaf ydi'r effeithiau annisgwyl y mae wedi'u creu. Mae wedi dod ag amrywiaeth eang o sectorau at ei gilydd, gan greu rhwydwaith cydweithredol ymhlith sefydliadau na fydden nhw fel arfer yn cydweithio, gan eu galluogi i rannu problemau a mynd i'r afael â heriau sy'n benodol i'r diwydiant. Mae'r manteision economaidd sylweddol hefyd yn bwysig iawn. Rydym yn eich gwahodd yn gynnes i fynychu Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru i gael cipolwg ar yr hyn sydd ar y gorwel a gweld sut arall y gall Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fod o gymorth."

Mae MADE Cymru yn fenter a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd, drwy law Llywodraeth Cymru, gyda’r ddarpariaeth yn cael ei darparu gan Y Drindod Dewi Sant. Rydym wedi cefnogi'r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru drwy waith ymchwil a datblygu a chynnig amrywiaeth o gyfleoedd uwchsgilio mewn Rheoli Arloesi ac Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0. Mae'r fenter wedi denu dros 300 o fyfyrwyr o bob cwr o Gymru.

Manylion Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 2023:

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Medi

Amser: 9:30 am – 3:00 pm

Lleoliad: Adeilad IQ, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Ffordd y Brenin, Abertawe

SA1 8EW

Dyddiad: Dydd Iau, 28 Medi

Amser: 10:30 am – 2:00 pm

Lleoliad: Canolfan Dechnoleg OpTIC, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy LL17 0JD

I dderbyn yr amserlen gyflawn a'r wybodaeth ar gyfer cofrestru, ewch i https://www.madecymru.co.uk/made-cymru-industry-summit-2023/

Mae MADE Cymru yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy law Llywodraeth Cymru. Darperir y ddarpariaeth gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk