“Mae’r cwrs wedi rhoi llawer iawn o hyder a chymhelliant i mi wthio fy hun yn broffesiynol.”


04.07.2023

Denwyd Letitia Whatmough at y Brifysgol gan ei bod yn credu bod gwerthoedd y brifysgol o helpu a chefnogi eraill yn cyd-fynd â’i meddylfryd ei hun.

Letitia graduation 2023

Wedi’i geni yn ardal Bannau Brycheiniog, treuliodd Letitia ei phlentyndod mewn gofal maeth a oedd yn golygu ei bod yn symud yn gyson. Yr wythnos hon bydd yn graddio gyda gradd BA anrhydedd dosbarth cyntaf mewn ‘Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar.’

Gyda chefnogaeth darlithwyr, mae Letitia wedi goresgyn rhai o’r heriau sy’n wynebu pob myfyriwr o ganlyniad i bandemig Covid-19, yn ogystal â rhai o’r heriau ychwanegol a berir gan ei dyslecsia.

Dywed Letitia: “Ces i fy ngeni ym Mannau Brycheiniog, ond fe’m magwyd mewn gofal maeth felly roeddwn i’n symud yn gyson”.

“Mae gwerthoedd y brifysgol hon yn cyfateb i fy ngwerthoedd i, a dyna pam rydw i wedi dewis astudio yma. Rwy'n mwynhau siarad â phobl o bob cefndir ac rwyf wrth fy modd yn helpu unigolion. Hefyd, roedd yn un o'r prifysgolion a oedd yn wirioneddol sefyll allan i mi o ran helpu pobl ag anableddau dysgu fel fy un i mewn ffordd a oedd yn gwneud i mi deimlo'n groesawgar ac yn gyfforddus. Mae’r cwrs a fy mhrofiad yn y brifysgol hefyd wedi dysgu i mi y gall dyslecsia gael ei weld nid fel gwendid, ond fel cryfder, gan ei fod yn ffordd o wneud pethau’n wahanol.”

 “Mae’r cwrs ei hun wedi fy ngalluogi i adnabod fy holl gryfderau. Mae’r cwrs wedi rhoi llawer iawn o hyder a chymhelliant i mi wthio fy hun yn broffesiynol, er mwyn gwneud dewisiadau gyrfa sy’n fy ngalluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol i Gymru yn y dyfodol.”

 “Cafodd y cyfnod clo effaith ddinistriol ar bob un ohonom. Cynhaliwyd y rhan fwyaf o fy nysgu academaidd ar-lein oherwydd y pandemig covid-19. Fodd bynnag, roedd hon yn her i bawb gan ein bod ni ynddi gyda’n gilydd. Roedd y darlithoedd yn gefnogol iawn ac roedd angen cynnig sesiynau un-i-un bob amser.”

Wrth i Letitia nawr baratoi i astudio gradd ôl-raddedig mewn Gwaith Cymdeithasol, cymerodd yr amser i gynnig rhywfaint o gyngor i'r rhai sy'n ystyried gwneud cais am le yn y brifysgol. Ychwanegodd hi:

 “Fy nghyngor i fyddai ‘Nid yn unig yr hyn rydych chi'n ei wybod sy’n bwysig, ond hefyd pwy rydych chi'n ei wybod’. Gall prifysgol fod yn brofiad brawychus i rai pobl, ond gofynnwch am help bob amser a rhowch eich hun allan yna. Mae llawer o gyfleoedd yn bodoli, rhai y tu allan i’ch cwrs a rhai oddi mewn, megis sgyrsiau gyda siaradwyr gwadd a allai fod o gymorth i chi yn eich llwyddiant.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076