Myfyrwyr cwrs MSc Trawsnewid Digidol ar gyfer y Proffesiynau Iechyd a Gofal Y Drindod Dewi Sant yn rhannu ymchwil mewn digwyddiad arddangos


19.06.2023

Mae gweithwyr proffesiynol GIG Cymru a Gofal Cymdeithasol wedi rhannu enghreifftiau o ymchwil arloesol gan fyfyrwyr, sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio mewn lleoliadau gofal iechyd ledled y wlad i gefnogi trawsnewid digidol, mewn digwyddiad arddangos yn Adeilad IQ y Brifysgol yn Abertawe.

NHS Wales and Social Care professionals shared examples of innovative student research already being applied in health care setting across the country to support digital transformation at a showcase event at the University’s IQ Building in Swansea.

Mae’r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn astudio ar gyfer MSc mewn Trawsnewid Digidol ar gyfer y Proffesiynau Iechyd a Gofal yn y Brifysgol, sef y cwrs cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’r cwrs ôl-raddedig yn gwella sgiliau staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae’n addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn ehangu a gweithio o fewn tirwedd ddigidol y ddarpariaeth iechyd a gofal.

Datblygwyd y rhaglen mewn cydweithrediad â Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) a gweithwyr proffesiynol GIG Cymru. Derbyniodd achrediad proffesiynol yng nghynhadledd flynyddol ddiweddar EFMI, Ffederasiwn Gwybodeg Feddygol Ewrop, gan safonau Gwybodeg Iechyd rhyngwladol EFMI – y cyntaf i wneud hynny yn y DU.

Partneriaeth strategol rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol De Cymru ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru yw WIDI. Mae’r bartneriaeth hon yn ysgogydd allweddol ar gyfer gwella’r gweithlu digidol ar gyfer y Sector Iechyd a Gofal yng Nghymru.

Meddai’r Athro Wendy Dearing, Deon yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd yn Y Drindod Dewi Sant: “Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i weithio â phartneriaid i sicrhau bod ein rhaglenni’n gyfoes ac yn adlewyrchu cyd-destun y ‘byd go iawn’, ac nid yw’r rhaglen feistr hon yn eithriad.

“Rydym wedi galw gweithwyr proffesiynol y diwydiant i mewn i weithio ochr yn ochr â’n timau academaidd a’n partneriaid er mwyn rhoi’r adnoddau i’n myfyrwyr adeiladu ar eu harbenigedd unigryw i feithrin diwylliant o gynhwysiant, gan ddefnyddio eu sgiliau digidol a data i barhau i gyflwyno gwasanaeth iechyd a gofal o’r radd flaenaf i’n dinasyddion.”

The health care professionals are studying for an MSc in Digital Transformation for the Health and Care Professions at the University, which is the first course of its kind in Wales.

Gwahoddwyd yr Athro Dearing hefyd i gyflwyno anerchiad ym MedInfo 2023 – 19eg gyngres y byd ar wybodeg feddygol ac iechyd – a gyflwynir gan Sefydliad Iechyd Digidol Awstralasia (AIDH) ar ran y Gymdeithas Gwybodeg Feddygol Ryngwladol (IMIA).

Cynhelir y gynhadledd rhwng 8 a 12 Gorffennaf yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol (ICC) yn Sydney, Awstralia. Mae’n dod â miloedd o arweinwyr ac ymarferwyr iechyd digidol ynghyd sydd ar flaen y gad ym maes gofal iechyd i rwydweithio, rhannu, a thynnu sylw at y cyraeddiadau, datblygiadau, ymchwil ac arloesi diweddaraf ym maes iechyd digidol a gwybodeg iechyd, ac fe’i hystyrir yn ddigwyddiad nodedig ar y calendr byd-eang.

The postgraduate course enhances the skills of Health and Social Care staff and is suited to those who have an interest in expanding and working within the digital landscape of health and care delivery.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau a’r Wasg a’r Cyfryngau / Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus / Corporate Communications and PR

Swyddfa’r Is-Ganghellor | Vice-Chancellor’s Office

Ffôn | Phone: 07384 467071

E-bost | E-mail: Rebecca.davies@uwtsd.ac.uk