Myfyrwyr, teuluoedd ac aelodau o gymunedau'n dathlu eu taith ddysgu mewn seremonïau ar gampysau'r Drindod Dewi Sant


07.08.2023

Gwnaeth tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wahodd grwpiau sydd wedi cyfrannu at waith allgymorth yn eu hysgolion, colegau a chymunedau y flwyddyn academaidd hon, i seremoni ddathlu yn Abertawe a Chaerfyrddin.

Students standing in front of old building

Ar y 18fed a'r 19eg o Orffennaf, daeth 250 o unigolion sydd wedi cymryd rhan ym mhrosiectau Ymdaith ac Ymgyrraedd yn Ehangach tîm Ehangu Mynediad y Drindod Dewi Sant i Ganolfan Dylan Thomas, Abertawe a Theatr Halliwell, Caerfyrddin i dderbyn tystysgrifau i gydnabod eu llwyddiant a'u gwaith caled.

Drwy gydol y flwyddyn academaidd ddiwethaf, mae'r tîm Ehangu Mynediad wedi gweithio gyda dros 5000 o unigolion drwy 550 o ddigwyddiadau gwahanol ar draws de-orllewin Cymru, gan annog a rhoi cyfle i bawb ymgysylltu â dysgu. Mae'r tîm yn gweithio mewn ardaloedd a chymunedau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg Uwch gyda'r nod o ledaenu'r neges bod dysgu ar gyfer unrhyw un a phawb.

Yn ystod y digwyddiad a oedd yn arddangos rhywfaint o'u gwaith, camodd nifer o grwpiau i'r llwyfan mewn capiau a gynau a chawsant eu cymeradwyo gan westeion a staff am eu cyflawniad wrth gwblhau eu taith ddysgu eu hunain drwy'r amrywiol brosiectau.

Ymhlith y grwpiau a gafodd eu clodfori am eu cyflawniadau roedd gwirfoddolwyr o Ganolfan Galw Heibio Gymunedol Blaenymaes a ddywedodd:

"Roedd hi'n foment arbennig i gael pawb yn ein cymeradwyo. Mae hyn wedi golygu llawer - cael ein cydnabod am y gwaith rydyn ni wedi bod yn ei wneud ac mae hefyd yn helpu i ledaenu'r gair amdano. Yn y ganolfan galw heibio, rydyn ni wir fel un teulu mawr. Roedd yn braf i ni gael ein croesawu a'n cynnwys yn y dathliad hwn, a derbyn diolch am y gwaith a wnawn i'r gymuned."

 

People celebrating

Dywedodd dysgwr sy'n oedolyn a rhiant disgybl yn Ysgol Gynradd Awel y Môr:

"Am gyfle gwych i blant gael cydnabyddiaeth am eu gwaith caled. Mae gweld eu rhieni'n dychwelyd i ddysgu ac yn derbyn eu tystysgrifau yn siŵr o'u hysbrydoli. Roeddwn i'n teimlo'n falch iawn o'm cyflawniadau wrth ddod i'r digwyddiad hwn ac mae wedi fy ysbrydoli i barhau i ddysgu."

Cafodd cyfranogwyr a gwblhaodd raglenni preswyl y Drindod Dewi Sant, cyrsiau dysgu oedolion, gan gynnwys rhieni Dechrau'n Deg Castell-nedd Port Talbot, a nifer o ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd fel Ysgol Dihewyd a Grŵp Anogaeth Ysgol Aberdaugleddau hefyd eu dathlu yn y seremoni.

Ar ôl derbyn eu tystysgrifau, fe'u gwahoddwyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau creu eitemau celf a chrefft i gofio am y diwrnod, ac i grisialu eu heiliadau arbennig mewn bwth lluniau. Roedd y diwrnod yn ddathliad ffurfiol ond priodol o berthyn a hwyl gyda chynulleidfa fywiog o fabanod a phlant, ac oedolion drwodd i neiniau a theidiau.

Dywedodd Ffion Spooner, Swyddog Ehangu Mynediad a threfnydd y digwyddiad:

"Mae wedi bod yn bleser dod â chynifer o grwpiau o'r ardaloedd a'r cymunedau yr ydym yn gweithio gyda nhw at ei gilydd mewn un lle i ddathlu eu cyflawniadau yn ogystal â dathlu gwaith y tîm Ehangu Mynediad. O blant bach yr holl ffordd i fyny i oedolion, mae wir wedi dangos yr amrywiaeth o bobl rydym yn gweithio gyda nhw ac mae wedi bod yn arbennig o braf eu cael gyda’i gilydd ar gampysau'r brifysgol."

 

Group of people in front of balloon arch

People in caps and gowns sitting

Women in caps and gowns holding babies

Children smiling with thumbs up

Nodyn i'r Golygydd

Mae Ymdaith yn brosiect gan dîm Ehangu Mynediad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n gweld nifer o ymgysylltiadau â grwpiau penodol dros gyfnod o amser i sicrhau bod perthynas yn cael ei meithrin rhwng cyfranogwyr a’r Brifysgol. Y nod yw helpu grwpiau i ennill amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau.

Strategaeth gan Lywodraeth Cymru i ehangu mynediad i addysg uwch yw Ymgyrraedd yn Ehangach, a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn rhan o Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach de-orllewin Cymru.

Gwybodaeth Bellach

Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus: Cysylltiadau â Chyn-fyfyrwyr
Swyddfa’r Is-Ganghellor 
 
Manylion cyswllt:
07850 321687