Prentisiaid Y Drindod Dewi Sant yn ennill medal aur yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru


28.03.2023

Cipiodd dau o brentisiaid Prifysgol Cymru  Y Drindod Dewi Sant fedal aur yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar.

Kian Lloyd and Jacob Gibbins are UWTSD Advanced Manufacturing Skills Academy (AMSA) students from FSG Tool and Die Limited and were competing in the Computerized Numerical Control (CNC) categories.

Mae Kian Lloyd a Jacob Gibbins yn fyfyrwyr yn Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol Y Drindod Dewi Sant (AMSA) o FSG Tool and Die Limited ac roeddent yn cystadlu yn y  categorïau Rheoli Rhifol Cyfrifiadurol (CNC).

Ar gyfer y gystadleuaeth, roedd gofyn iddynt weithgynhyrchu darn prawf o fewn ffenestr pum awr, i brofi eu sgiliau a'u harbenigedd wrth osod peiriannau, rhaglennu a pheiriannu Gweithgynhyrchu â Chymorth Cyfrifiaduron (CAM).

Meddai rheolwr AMSA, Lee Pratt: "Unwaith eto rydym yn hynod falch o gampau ein cystadleuwyr eleni. Mae'r ddau wedi dangos penderfyniad mawr i ragori ac wedi eu cyflawni ers y diwrnod cyntaf. Bellach byddwn ni’n sianelu ein hymdrechion tuag at rowndiau terfynol Worldskills UK i'w cynnal ym mis Tachwedd, lle byddant yn cystadlu yn erbyn y peirianwyr ifanc gorau o bob cwr o'r DU. Pob dymuniad iddyn nhw ar y daith hon. "

Nod yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch (AMSA) yw datblygu, cynnal a chadw ac adeiladu ar y sgiliau hanfodol y mae eu hangen ar brentisiaid gweithgynhyrchu a chyflogwyr i ddarparu'r technolegau sy'n cadw'r diwydiant gweithgynhyrchu yn gystadleuol o safbwynt byd-eang.

Mae'r Academi'n darparu gwell hyfforddiant i fyfyrwyr Peirianneg, prentisiaid a busnesau ar yr offer a'r offer arolygu safonol Diwydiant diweddaraf.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), mae AMSA yn gweithio mewn partneriaeth gyda thri o'r cwmnïau blaenllaw yn y diwydiant gweithgynhyrchu: Mazak, Renishaw a Sandvik Coromant (cyflenwr offer torri deunydd)

For the competition, they were required to manufacture a test piece within a five-hour window, to test their skills and expertise in machine setup, Computer Aided Manufacturing (CAM) programming and machining.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru gan gynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid yng Nghymru herio, meincnod a chodi eu sgiliau trwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

Caiff cystadleuwyr yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru gyfle i gystadlu yng nghystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol WorldSkills UK, EuroSkills a WorldSkills International, yn amodol ar rownd arall o geisiadau.

Fe'i hariannwyd gan Lywodraeth Cymru a chaiff ei rhedeg gan rwydwaith integredig o golegau, darparwyr dysgu yn y gweithle a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr, ac mae'n cynnwys cyfres o gystadlaethau sgiliau lleol, wedi'u halinio â WorldSkills ac anghenion economi Cymru.

Meddai Barry Liles, OBE, Pennaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru a Phro Is-Ganghellor Sgiliau a Dysgu Gydol Oes yn Y Drindod Dewi Sant: ‘Rydym yn falch dros ben o weld ein myfyrwyr yn rhagori unwaith eto mewn cystadlaethau sgiliau, yn enwedig mewn sectorau cyflogaeth sy'n allweddol i economi Cymru. Mae cymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau yn adlewyrchu ein hethos o gefnogi datblygiad cymhwysedd sgiliau a phriodoleddau cyflogadwyedd ein myfyrwyr."

Skills Competition Wales aims to raise the profile of skills in Wales and offers students, trainees, and apprentices in Wales a chance to challenge, benchmark and raise their skills by taking part in competitions across a range of sectors.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071