Rhannu arbenigedd i gefnogi datblygiad y Cwricwlwm Newydd i Gymru


31.01.2023

Mae partneriaid addysgol allweddol wedi rhannu eu harbenigedd mewn gweithdy a gynhaliwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) fel rhan o brosiect mawr i gefnogi datblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Key educational partners shared their expertise at a workshop hosted by the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) as part of a major project to support the development of the new Welsh Curriculum.

Mae Llywodraeth Cymru’n cyflenwi Camau i’r Dyfodol mewn partneriaeth â PCYDDS a Phrifysgol Glasgow.  Mae wedi’i gynllunio i helpu i ddatblygu gwybodaeth newydd a chefnogi’r gwaith o wireddu’r Cwricwlwm i Gymru trwy ddod ag athrawon, partneriaid addysgol, ac ymchwilwyr ynghyd i gyd-ddatblygu gallu, ffyrdd o feddwl ac adnoddau newydd i adeiladu ar ymarfer presennol.

Bydd integreiddio cynnydd mewn dysgu, y cwricwlwm, asesu, ac addysgeg er mwyn ymateb yn well i anghenion dysgwyr unigol yn ganolog yn y broses hon.

Mae’r prosiect yn adeiladu ar y prosiect Camau gwreiddiol y bu’r bartneriaeth yn rhan ohono rhwng 2018 a 2020, a’i nod yw cael goleuni pellach ar gynnydd mewn dysgu a’r hyn y mae’n ei olygu yng nghyd-destun y Cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae’n bwriadu:

Meithrin dealltwriaeth o’r modd y gellir datblygu’r ddealltwriaeth gyffredin hon yn effeithiol ar gyfer holl ddisgyblion Cymru trwy gwricwlwm, asesu ac addysgeg, gan gefnogi’r gwaith o ddatblygu ymarfer a all wireddu uchelgeisiau’r Cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys edrych heibio’r cyfnod gweithredu i esblygiad y cwricwlwm dros y tymor hir.

Sicrhau bod newid yn ystyrlon ac yn ymarferol i ysgolion a lleoliadau, a’i fod yn cael ei gyflawni mewn modd cynhwysol sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gyda thegwch, uniondeb ac aliniad rhwng holl rannau’r system.

Darparu sail tystiolaeth sy’n esblygu, a all fwydo’n ôl i mewn i’r system a rhoi gwybodaeth newydd i ymarferwyr am gwricwla, ymarfer proffesiynol, a newid addysgol sy’n seiliedig ar gynnydd.

Wrth i’r prosiect fynd rhagddo, bydd y bartneriaeth yn creu adnoddau ac allbynnau i gynorthwyo ymarferwyr i fyfyrio ar eu hymarfer, rhannu eu profiadau a chefnogi trafodaeth bellach yn eu hysgolion neu leoliadau. Cyhoeddir yr adnoddau hyn trwy Hwb, porth adnoddau Llywodraeth Cymru.

Cynhaliwyd y gweithdy yng Nghanolfan Dylan Thomas PCYDDS yn Abertawe ar 12 Ionawr ac roedd mwy na 50 o ymarferwyr o amryw leoliadau’n bresennol.

Ymunodd swyddogion consortia rhanbarthol a sefydliadau haen ganol eraill, swyddogion y llywodraeth ac ymchwilwyr o PCYDDS a Phrifysgol Glasgow â chynrychiolwyr o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.

The project builds on the original Camau project which involved the partnership between 2018 and 2020 and aims to develop new insight into learning progression and what it means in the context of the new Curriculum for Wales.

Dywedodd yr Athro Dylan E Jones, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant “Rydym yn falch bod y Brifysgol, trwy’r Athrofa, yn gwneud cyfraniad mor bwysig i’r sylfaen wybodaeth sy’n cefnogi taith diwygio’r cwricwlwm cenedlaethol. Mae’n adlewyrchu’r datblygiadau mawr a gyflawnwyd gan yr Athrofa wrth iddi adeiladu ei dylanwad o fewn y system addysg yng Nghymru.”

Meddai Chris Davies, Rheolwr, Dysgu Proffesiynol, yng Nghyngor Sir Powys: “Mae’n wych bod yma gyda phrosiect Camau i weithio ar y prosiect hwn sydd wedi’i lunio ar y cyd er mwyn dod o hyd i atebion gwahanol a chydweithio i edrych ar ddatblygiad cynnydd ac asesu o fewn y Cwricwlwm newydd i Gymru.”

Meddai Leanne Prevel, dirprwy bennaeth yn Ysgol Gynradd Gelliswick yn Sir Benfro: “Mae’n gyffrous iawn bod yma, yn cydweithio â chydweithwyr o bob rhan o’n gwlad ar brosiect o arwyddocâd mawr. Mae’n amser cyffrous yn natblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru, wrth wrando ar a dysgu gan gydweithwyr er mwyn gallu cefnogi ein taith ein hunain a rhai cydweithwyr o bob rhan o Gymru heddiw.”

As the project progresses, the partnership will be producing resources and outputs to aid practitioners to reflect on their practice, share their experiences and support further discussion within their schools or settings.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk