Y Brifysgol yn cydnabod rhagoriaeth staff


29.06.2023

Fel rhan o’i Chynhadledd Dysgu ac Addysgu Nexus flynyddol, cydnabu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) gyflawniadau staff ar draws ei champysau. Roedd y Seremoni Wobrwyo yn cydnabod rhagoriaeth mewn arloesi, ymgysylltu â myfyrwyr, a chydweithio. Cynhaliwyd y Seremoni, sy’n cynnwys 10 categori mewn person ac ar-lein ar draws campysau’r Brifysgol ddydd Iau, 29 Mehefin.

Pictures of the Learning and Teaching Awards

Enillwyr y categorïau oedd:

Gwobr Addysgu a dysgu dwyieithog a chyfrwng Cymraeg

Gwenllian Beynon, Ysgol Gelf Abertawe

Gwenllian Beynon

Mae Gwenllian wedi gwneud llwyddiannau rhyfeddol wrth hyrwyddo dwyieithrwydd a diwylliant Cymreig mewn Celf a Dylunio. Llwyddodd i greu diwylliant dwyieithog cryf trwy annog cyfathrebu yn y Gymraeg ymhlith myfyrwyr a staff. Arweiniodd ei hymdrechion at sicrhau cyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyson drwy gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio modiwlau’n ddwyieithog. Yn nodedig, fe gychwynnodd y Ddarlith Flynyddol a’r seremoni wobrwyo ar Ddydd Gŵyl Dewi, sydd wedi dod yn ddigwyddiad arwyddocaol sy’n dathlu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. Bu hefyd yn grymuso myfyrwyr maes i ddefnyddio’r Gymraeg yn effeithiol wrth gyfleu eu syniadau, sy’n amlwg yn eu gwaith. Mae ei chefnogaeth i fyfyrwyr wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod trafodaethau wedi gwella eu cyflogadwyedd ac wedi trawsnewid y diwylliant o fewn Celf a Dylunio. Yn ogystal, daeth ei meddwl arloesol ag artistiaid preswyl i ysgogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Yn gyffredinol, mae ei hymroddiad i ddwyieithrwydd, diwylliant Cymru, a chefnogaeth myfyrwyr wedi ei gwneud yn ffigwr hynod ddylanwadol sy’n haeddu cydnabyddiaeth o fewn y Brifysgol.

Gwobr Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)

Rachel Bendall, Canolfan Addysg Athrawon

Screen with image of Rachel Bendall

Mae Rachel wedi dangos ymrwymiad rhagorol i wrth-hiliaeth a gyrru newid ystyrlon o fewn ei thîm. Mae hi wedi datblygu cynllun strategol a oedd yn gwella dealltwriaeth o amrywiaeth, tegwch, a chynhwysiant, ac wedi cydlynu cyfleoedd dysgu proffesiynol i ddad-drefoli’r cwricwlwm a darpariaeth modiwlau. Mae ei harweinyddiaeth wedi creu amgylchedd diogel a chynhwysol, ac mae hi wedi bod yn eiriolwr dros degwch a chyfiawnder yn y gymuned ehangach. Mae'n mynd y tu hwnt i'w rôl i gefnogi cydweithwyr a dylanwadu ar gymorth i ddysgu myfyrwyr mewn perthynas ag EDI. Mae ei hymagwedd gydweithredol a chynhwysol at ddysgu proffesiynol wedi codi ymwybyddiaeth o faterion EDI allweddol. Mae ei heiriolaeth wedi cyfrannu at ddiwylliant o barch a chynwysoldeb, ac mae hi wedi hyrwyddo grwpiau myfyrwyr heb gynrychiolaeth ddigonol i greu amgylchedd dysgu tecach. Mae ei hymdrechion parhaus a'i dylanwad sylweddol yn ei gwneud hi'n hynod haeddiannol o'r wobr EDI.

Gwobr Prosiect Cefnogi Rhagorol

Paul Davies, Patrick Atkinson, Elizabeth Cullen, a Kimberley Jenkins, Systemau a Seilwaith TG, a Gwasanaethau Myfyrwyr.

Image of UWTSD IT team members

Mae’r prosiect arobryn wedi gwella Cofnod o Ddarpariaeth Gymorth (RSP) yr Adran Gwasanaethau Myfyrwyr drwy weithredu system o fewn porth ar-lein y Brifysgol, MyTSD. Mae hyn yn dileu gwaith cynnal a chadw data â llaw, yn awtomeiddio taflenni amser ac adroddiadau anfonebau, ac yn darparu mynediad ar unwaith at grynodebau a chanllawiau cymorth. Mae’r system RSP wedi symleiddio prosesau’n sylweddol ac wedi gwella’r gwasanaethau cymorth a gynigir gan Wasanaethau Myfyrwyr PCYDDS.

Gwobr Hyrwyddwraig Cyflogadwyedd

Stacey-Jo Atkinson, Diwydiannau Dylunio a Pherfformio

Gwilym Dyfri Jones and Stacey-Jo Atkinson

Mae Stacey-Jo yn rheolwr rhaglen, sy’n sicrhau bod pob modiwl yn ei rhaglen yn efelychu methodolegau ac arferion gwaith y byd go iawn. Mae hi’n ddiflino yn creu lleoliadau gwaith a chyfleoedd diwydiant i fyfyrwyr ar bob lefel, gan fynd yr ail filltir i’w cefnogi a’u grymuso i ennill profiad gwerthfawr. Mae llawer o fyfyrwyr yn sicrhau cyflogaeth gyda'r cwmnïau lleoliadau hyn ar ôl graddio, gan gryfhau cysylltiadau â diwydiant a chodi proffil cyrsiau diwydiannau creadigol. Mae ei hymroddiad i integreiddio sgiliau diwydiant a phriodoleddau cyflogadwyedd wedi arwain at lwyddiant uniongyrchol i fyfyrwyr, sy'n cael eu gwahodd yn ôl yn aml gan gwmnïau y maent wedi gweithio gyda nhw. Mae ei gwaith yn gwella cyflogadwyedd myfyrwyr yn sylweddol ac yn meithrin cysylltiadau cryf rhwng y rhaglen a’r diwydiant proffesiynol.

Gwobr Cydweithrediad Arbennig

Tîm Seremonïau Graddio 2022: Tanya McIver, Kieran Bennett, Darren Green, Elin Bishop, Sioned Russell, Eirwen Nicholls, Kelly Williams, Domina Baker a Lucy Gilbert.

Registry team at the Nexus Awards

Tanya McIver and Darren Green

Lucy and Domina of UWTSD Birmingham

Gwnaeth y tîm traws-gampws hwn yr haf diwethaf ymdrech anhygoel i ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr ar ôl blynyddoedd o’r cyfnod clo. Buont yn gweithio’n ddiflino i drefnu mwy na 25 o seremonïau graddio, gan ddod â chydweithwyr ar draws y gwasanaethau proffesiynol a phob campws ynghyd, gan gynnwys sefydlu seremonïau tro cyntaf.

Gwobr Prosiect Dysgu ac Addysgu Arloesol

Barry John, Peirianneg yn Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru.

image of Barry Jones, UWTSD Engineering

Mae’r adrannau peirianneg yn PCYDDS a Choleg Gŵyr Abertawe wedi sefydlu partneriaeth gref i gefnogi rhaglen lefel 3 mewn peirianneg chwaraeon moduro. Nod y cydweithrediad yw ennyn diddordeb dysgwyr a allai fel arall fod wedi gadael addysg amser llawn ond sydd ag angerdd am y maes hwn. Mae dysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn mynychu peirianneg PCYDDS bob dydd Mawrth, gan elwa o adnoddau ac arbenigedd y staff. Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant aruthrol, gyda nifer y dysgwyr yn cynyddu o 11 i 31 ar draws dau grŵp. Mae mwy na 50% o’r myfyrwyr hyn wedi gwneud cais i faes peirianneg PCYDDS trwy UCAS, gan ddangos effaith y prosiect o ran gwneud addysg uwch yn hygyrch. Mae'r dysgwyr wedi cael profiad gwerthfawr yn gweithio gyda pheirianwyr chwaraeon moduro proffesiynol a myfyrwyr ar wahanol lefelau academaidd, gan wella eu hyder a rhoi cyfleoedd dysgu unigryw iddynt. Mae Barry John wedi chwarae rhan hanfodol wrth hwyluso’r cydweithio hwn ac mae wedi meithrin perthnasoedd rhagorol gyda darlithwyr Coleg Gŵyr Abertawe, gan eu huwchsgilio mewn peirianneg chwaraeon moduro.

Gwobr Prosiect Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Cindy Hunt a Helen Griffiths, Canolfan Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg

Images Gwilym Dyfri Jones, Cindy Hunt and Helen Griffiths

Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad ag  ABC Opera, dan arweiniad Mark Llewelyn Evans, i hyrwyddo cyfranogiad cymunedol mewn opera ymhlith plant nad ydynt efallai’n cael cyfleoedd o’r fath fel arfer. Nod y prosiect yw ennyn diddordeb plant mewn lleoliadau cymunedol, meithrin dulliau arloesol o ddysgu, a darparu profiad addysgu trawsgwricwlaidd i fyfyrwyr. Trwy'r cydweithrediad hwn, mae myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddulliau addysgu cynhwysol ac yn sicrhau cyfranogiad pob plentyn, gan barchu eu hawliau yn seiliedig ar CCUHP. Mae’r prosiect wedi hwyluso rhwydweithio a pherthynas ag  ABC Opera ac ysgolion cymunedol, gan arwain at ganlyniadau cadarnhaol megis gwahoddiad i ABC Opera i drafod eu gwaith gyda’r Farwnes Whitaker yn Nhŷ’r Cyffredin.

Gwobr Goruchwyliaeth Ymchwil Rhagorol

Dr Argyro Kantara, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Dr Argyro Kantara

Ymunodd Argyro â'r Brifysgol fel goruchwyliwr ar gyfer myfyrwyr Doethuriaeth Broffesiynol rhyngwladol. Er ei bod yn anghyfarwydd â gweithdrefnau goruchwylio penodol yn PCYDDS i ddechrau, llwyddodd i oruchwylio 10 myfyriwr yn ystod y pandemig COVID-19. Arweiniodd ei hagwedd eithriadol at oruchwylio at ddyrannu 4 myfyriwr ychwanegol iddi. Datblygodd strategaethau cyfathrebu trawsddiwylliannol effeithiol yn gyflym, yn enwedig gyda myfyrwyr Tsieineaidd. Mae ei pherthynas â myfyrwyr yn rhagorol, gan sicrhau cydbwysedd rhwng rheoli disgwyliadau a chyflawni’r canlyniadau gorau. Mae'r "cynlluniau gweithredu rhagataliol" a weithredodd yn cael eu hystyried yn rhai sy'n arwain y sector a dylid eu hystyried yn arfer gorau, yn enwedig ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Ceisiodd fentora a chefnogaeth gan reolwyr rhaglen a’r IMoRD, gan ddangos cydweithio rhagweithiol.

Gwobr Tîm Cydweithredol

Rebecca Ellis, Chris Buxton, Kylie Boon, Rob Jones a Lynne Seymour o'r Diwydiannau Dylunio a Pherfformio.

Crëwyd Profiad Efelychu Cynhyrchu Ffilm o'r enw 'Wythnos Arbenigeddau' mewn ymateb i adborth gan fyfyrwyr BA Ffilm a Theledu a oedd yn dymuno mwy o gydweithio a phrofiad gwneud ffilmiau ymarferol o safon diwydiant. Roedd y prosiect wythnos hwn yn cynnwys tua 60 o gyfranogwyr o gyrsiau BA Ffilm a Theledu a BA Actio. Rhoddwyd rolau fel ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, golygyddion a sinematograffwyr i fyfyrwyr, a rhoddwyd y dasg iddynt o addasu stori fer. Ymunodd myfyrwyr y cwrs BA Actio â’r cynyrchiadau, gan roi cyfle i’r ddau grŵp gael profiad gwerthfawr ar y set. Canlyniad yr wythnos oedd cynhyrchu ffilmiau gorffenedig ar gyfer portffolios y myfyrwyr. Arweiniodd y cydweithio rhwng cyrsiau a chyfranogiad sefydliadau allanol, Amgueddfa Caerdydd a Plantasia, at bartneriaethau a chyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer briffiau cleientiaid byw. Aeth y prosiect i'r afael ag awydd y myfyrwyr i gydweithio, gwella eu sgiliau cymdeithasol, a darparu rhwydweithiau creadigol iddynt ar gyfer prosiectau yn y dyfodol. Amlygodd tystebau gan fyfyrwyr effaith gadarnhaol y prosiect Wythnos Arbenigeddau, gan gynnwys set sgiliau estynedig, mwy o hyder, a phrofiad gwerthfawr o gyfathrebu yn y diwydiant.

Gwobr Cydweithwraig Ysbrydoledig

Dr Jayne Griffith Parry, Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth

Jayne Griffith Parry

Mae Jayne wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo'r brifysgol ar lwyfannau cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ei chyflawniad nodedig yn cynnwys trefnu gwobrau Young Chef Young Waiter (YCYW), a ddenodd sylw’r cyfryngau a rhagfynegi enw da’r brifysgol. Mae gwobrau YCYW yn amlygu’r diwydiant lletygarwch fel dewis gyrfa a phroffesiwn, gan gynnig cyfleoedd amrywiol y tu hwnt i lwybrau academaidd traddodiadol. Mae enillydd y wobr wedi adfywio’r canfyddiad o addysg alwedigaethol drwy ymgysylltu â chynulleidfa ehangach ac arddangos straeon llwyddiant ei rhaglenni. Mae'n sicrhau bod ei thîm yn cael cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau ac yn meithrin awyrgylch creadigol a chyfoes o fewn coridor IHM. Yn ogystal, hwylusodd ddigwyddiad YCYW y Byd, gan leihau costau i fynychwyr a gwahodd, nid yn unig staff academaidd, ond hefyd aelodau gweinyddol a myfyrwyr doethurol. Ysbrydolodd y dull cynhwysol hwn y myfyrwyr a phwysleisiodd bwysigrwydd y sector lletygarwch. Ymhellach, mae hi’n gweithio ar bontio’r bwlch rhwng academyddion ac ymarferwyr drwy ddatblygu rhaglen DBA, sy’n cyd-fynd â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) i fesur effaith ymchwil ar ymarfer. Yn gyffredinol, mae ei gwaith yn dangos ei hymrwymiad i ychwanegu gwerth at ei pharth a hyrwyddo perthnasedd ac arwyddocâd rhaglenni IHM.

Nodwyd yn arbennig brosiect arbennig a ddatblygwyd gan staff campws y Brifysgol yn Birmingham, sef Dr John Deane, Mark Gallagher-Read, Besty Jose, Yohan Mendis, Ellie Ristic a Stephanie Ng, Sefydliad Dysgu Canol Dinas.

Mae Sbardun yn fenter yn Birmingham ar gyfer myfyrwyr CertHE newydd. Mae’n darparu diwrnod o weithdai a gweithgareddau cyn dechrau’r tymor i helpu myfyrwyr i fagu hyder a deall mwy am eu cwrs sydd i ddod. Mae myfyrwyr sy'n mynychu Sbardun yn magu mwy o hyder, yn cael gwell dealltwriaeth o'u cwrs a'u pynciau, ac yn cael cyfle i gwrdd â staff addysgu a rheolwyr y rhaglen. Ers mis Mai 2022, mae sesiynau Sbardun wedi cael eu cynnal bob tymor, gyda thua 301 o fyfyrwyr yn mynychu sesiynau undydd. Mae'r fenter wedi derbyn cefnogaeth lawn gan aelodau staff sy'n cydnabod ei heffaith gadarnhaol ar fyfyrwyr newydd.