Y Drindod Dewi Sant i gynnal WoodBUILD 2023: Cynhadledd ac Arddangosfa – Coed, pren a phontio i ddi-garbon


04.05.2023

 “Mae argyfwng yr hinsawdd yn gwaethygu. Mae angen i’n hamgylcheddau naturiol ac adeiledig addasu i newid yn gyflym. Mae rhagor o gymdeithasau yn gweld bod fforestydd a phren yn fwy o ran fwy o’r ateb. Mae dychweliad WoodBUILD yn gyfle i gwrdd ag arbenigwyr o bob rhan o’r diwydiannau fforest a’r sectorau adeiladau gyda phren i ddysgu, cydweithio a chael eich ysbrydoli.”– WoodKnowledge Wales

The University of Wales Trinity Saint David’s Construction Wales Innovation Centre (CWIC) is hosting the WoodBuild Conference and Expo 2023 at our Lampeter Campus on July 12 and 13 to focus on the key role of forestry and timber construction in addressing the climate crisis.

Mae Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd ac Arddangosfa WoodBUILD 2023 ar gampws Llambed ar 12 a 13 Gorffennaf i ffocysu ar rôl allweddol coedwigaeth ac adeiladu â phren wrth ymdrin â’r argyfwng hinsawdd.

Nod y digwyddiad deuddydd a drefnir gan Woodknowledge Wales yw ysbrydoli, creu cyfleoedd busnes newydd, cynnig platfform cydweithredol ar gyfer pawb sy’n cymryd rhan a rhannu gwybodaeth am bolisïau cyfredol Llywodraeth Cymru a rhai’r dyfodol.

Mae Diwrnod 1 wedi'i gynllunio i fod yn ymarferol ac ymarferol iawn, gyda'r cynrychiolwyr yn cael y cyfle i gyfnewid gwybodaeth a chydweithio ar draws ffiniau sectorau. Yn ogystal ag arddangosfa diwydiant coed bydd gweithdai, arddangosiadau, a theithiau cerdded coedwigoedd wedi’u curadu i helpu’r cynadleddwyr i ddeall rôl coedwig Cymru yn awr ac yn y dyfodol yn well. Cynhelir sesiynau gweithdy gan arbenigwyr ac ymarferwyr y diwydiant gan gynnwys Katherine Adams (Cynghrair Cynhyrchion Adeiladu Cynaliadwy), Simon Corbey (Cynghrair Cynhyrchion Adeiladu Cynaliadwy), Alun Watkins (Ymddiriedolaeth Passivhaus), Christiane Lellig (Wooknowledge Wales), Andrew Carpenter (Structural Pren). Association), Julie Godefroy (Julie Godefroy Sustainability) a Steve Cranston (Llywodraeth Cymru).

Mae Diwrnod 2 yn canolbwyntio ar bolisïau a rhaglenni gweithredu cyfredol. . Mae cyflwyniadau o raglenni, megis yr Hyb Di-Garbon Cymreig, y Prosiect Cartrefi Cartref, y Prosiect Cyflawni Sero Net, a Strategaeth Ddiwydiannol Pren gyntaf Cymru yn cael eu cynnal bob yn ail â sesiynau rhyngweithiol yn defnyddio’r wybodaeth gyfunol yn yr ystafell i ddatblygu ein meddwl ar y pynciau hyn ymhellach.

Mae datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd wrth wraidd ’Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru (2015). Fel ein hunig ddeunydd adeiladu adnewyddadwy sydd ar gael yn eang, mae pren yn chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu dulliau adeiladu carbon isel newydd. Yn bartneriaid allweddol yn y prosiect Optimised Retrofit <about:blank> a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ac ymgyrchwyr addysgol Sero Net eraill, uchelgais y Brifysgol yw sicrhau bod deunyddiau cynaliadwy ar flaen adeiladwaith yng Nghymru ac y byddwn yn cefnogi Cymru Carbon Isel, trwy sicrhau bod adeiladau preswyl a masnachol yn llawer mwy effeithlon o ran ynni a charbon. Wrth fod ar yr un pryd yn sail i’r ecosystem sgiliau a gwybodaeth sydd ei hangen i gyflawni’r allbynnau hyn.

Mewn partneriaeth â WoodKnowledge Wales, dyfarnwyd cyllid i’r Brifysgol gan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i ddarparu astudiaeth ddichonoldeb a chynllun busnes gyda’r bwriad o sefydlu Canolfan Datblygu Coed Cymru, sy’n cynnwys cynlluniau ar gyfer y cyfleuster cyntaf yng Nghymru i ganolbwyntio ar goed.

Dywedodd Gareth Wyn Evans, Pennaeth CWIC: “Datganiad cenhadaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yw "Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau". Mae’r cysyniad o fuddsoddi yn y defnydd ehangach o bren o Gymru a hyrwyddo mabwysiadu dulliau adeiladu carbon isel yn un o ymrwymiadau CWIC i gyflawni’r genhadaeth hon.

“Yn unol â menter Tir Glas PCYDDS a thrwy ein cydweithrediad cryf â Woodknowledge Wales, mae WoodBUILD23 yn enghraifft o raglen addysgol arloesol, gyda siaradwyr blaenllaw yn y sector ac arddangosfeydd sy’n cynorthwyo diwydiant i ddod yn fwy medrus, gwydn a llewyrchus.”

Dywedodd Gary Newman, Prif Swyddog Gweithredol Woodknowledge Cymru: “Mae angen i ni addasu’r amgylchedd yn gyflymach i gwrdd â’r argyfwng hinsawdd cynyddol ac ar draws y byd, mae ein coedwigoedd, a’r pren maen nhw’n ei gynhyrchu yn cael eu hystyried yn rhan hanfodol o’r ateb. . Eleni bydd WoodBUILD yn fwy ac yn well nag erioed. Mae’n gyfle i gwrdd ag arbenigwyr o bob rhan o’r diwydiannau coedwigaeth a’r sectorau adeiladu pren i ddysgu, cydweithio a chael eich ysbrydoli.”

Mae cyfleoedd i arddangos yn WoodBuild. Os hoffech arddangos, cysylltwch â Ceri Loxton ar ceri.loxton@woodknowledgewales.co.uk

Mae tocynnau ar gyfer y gynhadledd ar gael drwy wefan Woodknowledge Wales.

 

 

 

Nodyn i'r Golygydd

Wedi’i lleoli yn Llambed, bydd ein Canolfan Datblygu Coed yn gyfle i gyd-ddylunio / ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol; busnesau a mentrau newydd, gan arwain at swyddi newydd a gwell sgiliau ar gyfer y rhanbarth a Chymru. Mae WoodKnowledge Wales yn dîm o arbenigwyr o ystod o ddisgyblaethau a sectorau, megis penseiri, peirianwyr, ymchwilwyr, gweithwyr tai proffesiynol, gwyddonwyr pren a gweithwyr melinau llifio. Gyda’n gilydd, rydym yn ymrwymo i yrru newid trwy gydweithio ar draws byd addysg, diwydiant a pholisi.

Yn ei gynllun cyfredol, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi nodi mai ‘hybu’r economi’ yw ei flaenoriaeth bennaf. Mae Strategaeth Economaidd newydd y Cyngor Sir yn amlinellu sut mae’n bwriadu cyflawni hyn ac mae’n tanlinellu’r berthynas agos rhwng ffyniant economaidd ac asedau naturiol y sir.

Mae ein gweithgarwch yn rhan allweddol o Ganolfan Tir Glas, gweledigaeth strategol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gyfrannu at adfywio tref Llambed, ac mae’r fenter hon yn gatalydd allweddol ar gyfer ystod o ddatblygiadau cysylltiedig ar draws yr ardal.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Executive Press and Media Relations Officer / Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Corporate Communications and PR / Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mobile: 07384 467071