Safbwyntiau, cyfres podlediad newydd sy'n cynnwys barn arbenigol gan academyddion am rai o'r heriau cymdeithasol mwyaf dybryd. Bydd y gyfres yn galluogi gwrandawyr i glywed gan academyddion ac ymchwilwyr o bob rhan o ddisgyblaethau’r Brifysgol - o Anthropoleg i Waith Ieuenctid; Busnes i Wasanaethau Cyhoeddus a mwy - am yr hyn y maen nhw'n meddwl fydd yr heriau mwyaf wrth i ni edrych i'r dyfodol.


Prifysgolion, Hil a Chaethwasiaeth: O Lerpwl i Lambed – Dr Alex Scott, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

1 Gorffennaf 2020

Mae symudiadau ‘Black Lives Matter’ a ‘Rhodes Must Fall’ wedi dwyn sylw o'r newydd at gymynroddion parhaus caethwasiaeth, hiliaeth a gwladychiaeth ym mhob agwedd o gymdeithas - gan gynnwys addysg uwch.

Yn y podlediad hwn, mae Dr Alexander Scott, Darlithydd Hanes Modern ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn archwilio'r materion cyfoes hyn ac yn trafod cysylltiadau dinasoedd, prifysgolion ac unigolion amlwg â chaethwasiaeth drawsatlantig a diddymiad.

Listen to "UWTSD | YDDS" on Spreakerr

Croesffordd Covid-19

30 Mehefin 2020

A ninnau’n sefyll ar groesffordd wedi cyfnod hir o ymynysu, mae Mererid Hopwood, Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm Cymreig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn ystyried yr her o ddewis y llwybr sy’n arwain at roi seiliau i gymdeithas decach.

Y man lle’r ry’n ni’n rhannu dŵr a ffrwythau’r ddaear rhyngom: cydrannu a chyfrannu; y man lle mae dealltwriaeth rhyngom: cyd-ddealltwriaeth; y man lle mae tangnefedd rhyngom: y cyd-fyd - y byd i bawb.

Listen to "UWTSD | YDDS" on Spreaker

Pwysigrwydd gweithgaredd corfforol i’r rheini sydd dros 40 oed

18 Mehefin 2020

Gyda’r rhan fwyaf o bobl Cymru’n dal i fod gartref, mae llawer yn defnyddio’r cyfnod hwn i wella eu hiechyd a’u ffitrwydd.

Yma mae Dr Peter Herbert, Ffisiolegydd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac awdurdod blaenllaw ar ffitrwydd yn y genhedlaeth hŷn yn trafod pam mai’r canol oed neu’r oedrannus fel arfer sy’n elwa fwyaf o fyw bywyd mwy gweithredol.

Listen to "The importance of physical activity for the over 40s - Dr Peter Herbert UWTSD" on Spreaker.

Ydy covid-19 yn gyfle am fwy o addysg gorfforol ansawdd uchel?

16 Mehefin 2020

Gydag ysgolion Cymru’n paratoi i groesawu’r holl ddisgyblion yn ôl ddiwedd mis Mehefin, sut fydd athrawon yn gallu sicrhau bod dysgwyr – yn enwedig plant iau – yn cadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol o ddau fetr?

Yma, mae Dr Nalda Wainwright, Cyfarwyddwr Academi Cymru ar gyfer Iechyd a Llythrennedd Corfforol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trafod sut y gallai’r her hon gynnig cyfle i ysgolion feddwl yn wahanol am y defnydd o amser chwarae - ei ddefnyddio fel cyfnod i ddatblygu symudiadau plant a gosod y seiliau ar gyfer gweithgaredd corfforol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Listen to "Is Covid-19 an opportunity for more high quality physical education? Dr Nalda Wainwright UWTSD" on Spreaker.

Effeithiau seicolegol ar ffoaduriaid yn mudo i’r deyrnas unedig

27 Mai 2020

Mai 27ain yw Diwrnod Seicoleg blynyddol y Cenhedloedd Unedig - dathliad byd-eang o seicoleg sy’n cynnig cyfle i seicolegwyr rannu eu gweithgareddau ac egluro rôl seicoleg wrth fynd i’r afael â phryderon o bwysigrwydd byd-eangYma, mae Dr Paul Hutchings, Uwch-ddarlithydd mewn Seicoleg a Chyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd Seicoleg a Chwnsela ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trafod mudo a’r effeithiau seicolegol ar ffoaduriaid sy’n cyrraedd y DU.

Listen to "Psychological Impacts on Refugees Migrating to the United Kingdom: Dr Paul Hutchings" on Spreaker.

Galw am greadigrwydd trugarog

22 Mai 2020

Rydym ni'n byw mewn cyfnod digynsail.  Mae wedi cael ei ddweud yn aml yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf wrth inni ymrafael â’r hyn fydd yn normal newydd.  Ond sut gallwn ddod allan o'r argyfwng byd-eang hyn?

Yma, mae Ali Franks, prif ddarlithydd y BA Drama Gymhwysol, yn dadlau y bydd angen artistiaid sydd wedi ymgysylltu'n gymdeithasol a grym trawsnewidiol y celfyddydau i ailadeiladu ac ailgysylltu bywydau unigolion a chymunedau yn sgil coronafeirws...

Listen to "A Call for Compassionate Creativity: Ali Franks UWTSD" on Spreaker.

Beth nesa’ ar gyfer ysgolion Cymru?

Gyda'r drafodaeth am ddisgyblion yn dychwelyd i’r ysgol i’w gweld a’i chlywed ar y cyfryngau yn barhaus, mae Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg Yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ar yr heriau sy’n wynebu ysgolion, athrawon a'r cwricwlwm newydd yng Nghymru. 

Listen to "What next for schools in Wales? Gareth Evans UWTSD" on Spreaker.

Epidemig y ffliw ‘sbaenaidd’ 1918 – 1920 a’i effaith ar gymru

13 Mai 2020

Yn yr ail bennod o’r gyfres, mae Dr Lester Mason, hanesydd amlwg a darlithydd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn ystyried effaith epidemig y ffliw Sbaenaidd ac yn gofyn a allwn ddysgu unrhyw beth o'i effaith ddinistriol.

Listen to "The ‘Spanish’ Influenza epidemic and its impact on Wales. Dr Lester Mason UWTSD" on Spreaker.

Dychwelyd i normalrwydd?

6 Mai 2020

Gyda’r pandemig coronafeirws yn effeithio pob cwr o’r ddaear, mae cymdeithasau ar draws y byd yn gofyn pa bryd y byddant yn dychwelyd i fywyd fel ag yr oedd cyn y cyfyngiadau.

Yma, mae Dr Luci Attala, uwch ddarlithydd Anthropoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystyried effaith pandemig Covid-19 ar gymdeithas a sut y mae’n debygol o newid y ffordd yr ydym yn byw ein bywydau am byth.

Listen to "A Return to Normality? Dr Luci Attala UWTSD" on Spreaker.