Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Digwyddiadau  -  Pethau Bychain

Pethau bychain event poster

Pethau Bychain

Dathliad o ddiwylliant Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

23 Chwefror - 7 Mawrth 2021

Cyfle i’r Brifysgol ddod at ei gilydd i ddathlu Gŵyl Dewi drwy gyfres o ddigwyddiadau rhithiol.

Rhaglen

23 Chwefror – 7 Mawrth: Cwis Kahoot Gŵyl Dewi

Cwis Kahoot Gŵyl Dewi i fyfyrwyr ar y cyd rhwng Yr Atom, Coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Cyfarwyddiau:

Croseo i gwis Pethau Bychain! 

Mae yna dair rownd, a deg cwestiwn ym mhob rownd. 

1- Gwybodaeth cyffredinol Cymreig

2- Pa gastell?

3- Gwir neu Gai

Bydd gwobr o hamper o gynnyrch Cymreig ar gyfer yr enillydd! Am gyfle i ennill, mae'n rhaid i chi gynnwys eich rhif myfyriwr neu cychwyn eich cyfeiriad e-bost sefydliadol. Os oes yna mwy nag un person yn cael y marc uchaf, mi fydd enwau yn cael eu rhoi mewn i het! Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i staff a myfyrwyr Prifysgol cymru y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn unig. Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch helo@yratom.cymru

I gymryd rhan, ewch i wefan/app Kahoot, a rhowch y cod isod i fewn:

Cymraeg: 05037140

Saesneg:  0202140

Pob Lwc!

23 Chwefror 7yh-8yh: IAITH FRODOROL? MAMIAITH?

IAITH FRODOROL? MAMIAITH?: Trafodaeth a barddoniaeth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Mamiaith UNESCO 2021

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd.

Cofrestrwch yma 

Mamiainth event poster

 

24 Chwefror 1yp-4yp: Cynhadledd 'Llais y Plentyn'

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr addysg, gofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc mewn prifysgolion a cholegau addysg bellach. Bydd y gynhadledd yn trafod bywyd plant Cymru gan gynnwys: effaith Covid-19 ar blant, hiliaeth, a'r system eiriolaeth. Ceir hefyd gyflwyniad gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland.

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg.

Cofrestrwch yma  

Conference Poster Cynhadledd

25 Chwefror 7.30yh: Rhith-Noson Agored, Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

Ymunwch â ni i glywed mwy am gyrsiau cyfrwng Cymraeg y Drindod Dewi Sant!

Cynigir cyrsiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar draws campysau’r Drindod Dewi Sant yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n rhugl yn ogystal â’r rhai sy’n llai hyderus neu sy’n ddysgwyr. Mae’r ddarpariaeth israddedig yn amrywio o gyrsiau sy’n cynnig ambell fodiwl drwy gyfrwng y Gymraeg, i eraill lle mae modd astudio’r cwrs cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n bosib i chi astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn oed os ydych yn astudio cwrs drwy gyfrwng y Saesneg.

Mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn ei chymuned Gymraeg a Chymreig ac yn rhoi pob cefnogaeth i’n myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y Brifysgol yn rhoi sylfaen ardderchog i’ch gyrfa ac mae galw mawr am bobl ifanc broffesiynol sy’n gallu gweithio’n ddwyieithog. Oeddech chi’n gwybod bod cyflogau gyrfaoedd dwyieithog yn uwch ar gyfartaledd? Hefyd, mae nifer o’n cyrsiau israddedig yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n werth hyd at £3,000.

Ymunwch yn ein Rhith-Noson Agored ar y 25ain o Chwefror i glywed mwy am yr hyn sydd gan y Brifysgol i’w gynnig a sesiwn blasu ar eich cwrs o ddewis.

Cofrestrwch yma

Open Evening poster

26 Chwefror – 1 Mawrth: Cystadleuaeth Pice ar y Maen Y Gym Gym

Y Gym Gym – Cymdeithas Gymraeg Myfyrwyr PCYDDS

Cystadleuaeth Pice ar y Maen.

Cyflwynwch eich lluniau o’ch piciau ar y maen er mwyn cael y cyfle i ennill £25 i'w wario yn siop ar-lein Croeso Cynnes

Cofrestrwch yma

Y Gym Gym logo

27 Chwefror 10.30yb - 11.30yb: Cornel Creu

Yr Atom a Menter Gorllewin Sir Gâr

 Awr o weithgaredd crefft mewn cydweithrediad a Menter GSG ar gyfer plant y cyfnod sylfaen.

Cofrestrwch drwy e-bostio Alma@mgsg.cymru.

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg.

Postee digwyddiad Cornel Creu

 

28 Chwefror 7.30yh: Dangosiad o ‘Un’ gan BA Perfformio

Cynhyrchiad gan fyfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ‘Un’ yn sioe a gafodd eu chreu’ arbennig ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf y cwrs i’w pherfformio’n ddigidol. Yn gylch o ganeuon gwreiddiol, mae’r gerddoriaeth wedi’i chyfansoddi gan Eilir Owen Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio, a’r geiriau wedi’u crefftio gan y Prifardd, Gruffudd Eifion Owen. Yn dilyn llwyddiant y dangosiad cyntaf fel rhan o arlwy Eisteddfod Amgen 2020, dyma gyfle arall i fwynhau’r sioe.

Perfformiad cyfrwng Cymraeg

Ymunwch yma i'w wylio am 7.30yh ar y 28ain o Chwefror

Musical Un event poster

1 Mawrth 10yb: 1 Mawrth 10yb: Lansio her 'Cerdded Cymru i Gicio'r Clo'

Her i staff, myfyrwyr a chyfeillion y Brifysgol i gerdded pellter cyfwerth ag arfordir Cymru yn ystod Mis Mawrth.

Ymunwch â ni i lansio’r her yma am 10yb ar y 1af a cheir yr holl wybodaeth YMA

Dogfennwch eich camau yma bob wythnos a helpwch ni i gerdded cyfwerth ag arfordir Cymru!

#hercerddedydrindod21

Cysylltwch â Huw Thomas, Yr Athrofa Iechyd a Rheolaeth am fwy o wybodaeth: h.thomas1@uwtsd.ac.uk

1 Mawrth 11yb: Lansiad adnodd Profion Ffitrwydd yr Athrofa Iechyd a Rheolaeth

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyfres o adnoddau cyfrwng Cymraeg a fydd yn cynorthwyo myfyrwyr cyfrwng Cymraeg ym maes chwaraeon wrth ymgymryd â phrofion iechyd a ffitrwydd. Bydd yr adnoddau o ddefnydd i fyfyrwyr ar draws Prifysgolion Cymru yn ogystal â myfyrwyr sy’n astudio Chwaraeon fel pwnc mewn Colegau Addysg Bellach ac Ysgolion.

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg.

Ymunwch â’r parti gwylio yma am 11yb ar y 1af o Fawrth.

 

1 Mawrth 12.30yp: Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Gwasanaeth rhithiol i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Estynnir croeso cynnes i holl deulu’r Brifysgol, yn staff, myfyrwyr a chyfeillion.

Cysylltwch â Bethan Wyn: bethan.wyn@pcydds.ac.uk er mwyn derbyn dolen i'r gwasanaeth.

1 Mawrth 1.30yp: Sesiwn flasu cyrsiau Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg

Cyfle i gael blas ar gyrsiau plentyndod, ieuenctid ac astudiaethau addysg dros sgwrs anffurfiol.

Ymunwuch â ni am 1.30yp ar Mawrth 1af, cofrestrwch drwy e-bostio: Glenda Tinney G.Tinney@uwtsd.ac.uk  

1 Mawrth 2pm-3pm: Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Mynediad i Staff y Drindod Dewi Sant

Rhagoriaith
Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Mynediad
Digwyddiad i staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cofrestrwch Nawr

1 Mawrth 3pm-4pm: Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Sylfaen i Staff y Drindod Dewi Sant

Rhagoriaith
Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Sylfaen
Digwyddiad i staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cofrestrwch Nawr

1 Mawrth 4yp: Darlith Flynyddol a Gwobrau Coleg Celf Abertawe
2 Mawrth 4yp: Lansiad Rhithiol Modiwl Troi'r Trai mewn Tri Deg Mlynedd

Rhagoriaith a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Parti gwylio i lansio adnodd a grëwyd gan Ragoriaith a chwmni Optimwm, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy'n annog myfyrwyr i barhau i astudio'r Gymraeg fel pwnc (a/neu drwy gyfrwng y Gymraeg) ydy'r modiwl, gyda chyfle i ddefnyddwyr ymweld â gwahanol leoliadau a dysgu am bwysigrwydd sgiliau Cymraeg.

Digwyddiad cyfrwng Cymraeg.

Ymunwch YMA am 4yp ar yr 2il o Fawrth 2021.

3 Mawrth 2yp-3yp: Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Canolradd i Staff y Drindod Dewi Sant

Rhagoriaith
Sesiwn flasu gwersi Cymraeg - Lefel Canolradd
Digwyddiad i staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Cofrestrwch Nawr

5 Mawrth - 7 Mawrth: Antur Yr Egin

Mae’r Egin yn gyffrous iawn i gyflwyno am y tro cynta’ erioed gŵyl ffilmiau Antur : Yr Egin.

Dathliad yw’r ŵyl o ffilmiau awyr agored sy’n ysbrydoli, arddangos rhyfeddodau natur ac wrth gwrs tanio’r adrenalin. Bydd yn gyfle i wylio ffilmiau o Gymru a llefydd anhygoel eraill a chlywed gan y rhai o flaen a thu ôl y camera.

47 Copa, ffilm enillodd y wobr am Ffilm Antur Orau yng Ngŵyl Ffilm Mynydda Llundain bydd yn cychwyn y cyfan ar nos Wener 5 Mawrth, gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r gwneuthurwyr i ddilyn.

Yn ystod y penwythnos bydd yna sesiynau gyda phanelwyr profiadol yn rhannu cyngor a chyfrinachau, cyfle i weld ffilmiau cyffrous gwneuthurwyr ifanc ac i chi eistedd nôl ac edmygu’r golygfeydd.

Tocynnau : yregin.cymru  

Cefnogwyd yr ŵyl gan Ffilm Cymru.

Antur - Gwyl Ffilm yr Egin Poster

Cwrs Ymwybyddiaeth iaith i staff Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Dyma gwrs e-ddysgu i bob aelod o staff. Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Cyd-destun ieithyddol a hanesyddol
  • Ystadegau a defnydd iaith yn y sector addysg
  • Cyd-destun o ran y Safonau Iaith newydd
  • Hawliau newydd siaradwyr Cymraeg
  • Sut mae defnyddio'r Gymraeg yn PCYDDS

Bydd cwestiynau ar ddiwedd pob Uned i atgyfnerthu'ch dysgu.

Bydd y ddolen isod yn eich arwain at Moodle a bydd angen i chi fewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i gael mynediad i'r modiwl e-ddysgu.

Ymwybyddiaeth iaith (45 munud)